Начало Народно събрание ВМРО връчи на Калфин предложенията си за справяне с демографската криза

ВМРО връчи на Калфин предложенията си за справяне с демографската криза

В Народното събрание се проведе среща между представители на ВМРО и АБВ със заместник министър-председателя по демографската и социална политика Ивайло Калфин.

Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов представи на министър Калфин предложенията на партията за преодоляване на демографската криза.

Онези наши сънародници от чужбина, които желаят трайно да се заселят у нас, да получават зелена карта, която им дава всички права, освен това да гласуват, предложи Каракачанов.

Според него те могат да бъдат стимулирани, като получат от общинския и държавния фонд определени декари земя за ползване. А със създаването на фонд, в който да има по 1 млрд. на година, например, държавата да закупи техника за тези хора. Каракачанов напомни, че кооперативната работа е традиция за българите от Молдова, затова можело да се предвиди, че ако те обработват земята си в продължение на 1-2 г., след това ще я получават като собственост, а заедно с нея и българско гражданство.

Министър Калфин информира, че Министерският съвет е решил да увеличи от 400 на 1000 стипендиите за млади българи от чужбина, като е нужно и повишаване и размерът им. Това е отдавнашно настояване на депутатите от ВМРО.

Патриотите посочват, че основна цел пред демографската ни политика в краткосрочен план до 2020 г. би трябвало да бъде стабилизация на числеността и структурата на населението и създаване на предпоставки за нарастването и подмладяването му при съхраняване на етно-конфесионалния му облик.

Текст на документа:

 

ДО ИВАЙЛО КАЛФИН

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО

ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КАТАСТРОФА

 

Демографски проблеми пред България, които имат пряко отношение и към различните аспекти на националната ни сигурност :

–         Намаляването на населението с най-бързи темпове в света.

–         Застаряването на населението и промяната на половото съотношение, което е неблагоприятно от гледна точка възпроизводството на населението, осигуряването на работна сила и намирането на брачни партньори.

–         Намаляването на раждаемостта и поддържането на високи стойности на смъртността.

–         Наличието на значителни различия в тоталната плодовитост на жените от различните етнически общности.

–         Промените в етно-конфесионалната структура на българското население.

–         Значителната по обем и интензитет емиграция от страната, в която участват основно високообразовани и квалифицирани млади хора.

–         Неблагоприятното състояние на образователната структура на населението, което води до проблеми на пазара на труда и социалния статус на много хора в страната.

Анализът на демографската ситуация в страната ни неминуемо води и до извода за съществуването на специфични демографски проблеми в различните региони. Най-проблемни в демографско отношение са Северна България, Предбалкана, Старопланинската област и Западна България.

Заплахи за различните аспекти на националната сигурност на България свързани с демографската ситуация.

Негативните тенденции в демографското развитие на страната ни в крайна сметка крият редица рискове и пред националната ни сигурност. Тези рискове са в няколко посоки:

  1. 1.   Намаляването на числеността на българското население и неговата географска гъстота водят до отслабването на държавата ни в политическо, икономическо и военно отношение. Неминуемо обезлюдяването на българската територия в бъдеще ще доведе до нарастването на „интереса за заселване” на неродствени за нас етнически и конфесионални общности в страната ни. Това крие опасност от още по-бърза промяна в етно-конфесионалната структура на населението при задълбочена икономическа криза.
  2. 2.  Намаляването на относителния дял на населението под трудоспособна възраст ще доведе и до проблеми в бъдеще при осигуряването на работна сила за икономиката ни, в развитието на образователната ни система и осигуряването на жива сила за отбраната и вътрешната ни сигурност. Подобен проблем създава и нарастването на дисбаланса в половата структура на населението ни в полза на жените.
  3. 3.  Застаряването на населението води до ограничаването на вътрешният ни пазар и нарастване на социалните плащания през бюджета, което затруднява икономическият ни растеж.
  4. 4.  Намаляването и застаряването на българското население в крайна сметка е свързано с бърза промяна в етно-конфесионалният му облик, което пък поставя въпроса за бъдещото политическо развитие на страната ни като се имат предвид „практиките” при парламентарните и други избори у нас.
  5. 5.  Продължаващите значителни по обем и интензивност емиграции от страната ни води до отслабването на научният, творческият и икономическият й потенциал.

За да бъдат преодолени тези заплахи за страната ни е жизнено необходимо провеждането на ефективна демографска политика.

При очертаните основни заплахи пред България, свързани с демографската ситуация в страната ни, основна цел пред демографската ни политика в краткосрочен план до 2020 г. би трябвало да бъде стабилизация на числеността и структурата на населението и създаване на предпоставки за нарастването и подмладяването му при съхраняване на етно-конфесионалният му облик.

НУЖНИ СА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ В НЯКОЛКО НАПРАВЛЕНИЯ:

ИМИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА

І. Привличане на лица от български етнос от съседни или по-далечни страни.

За да могат да се осъществят успешно действията по преселването е нужно да се създадат съответните условия:

1. Финансиране на цялостния процес. За целта могат да се използват средства от фондовете на Европейския съюз. Една такава форма е подпомагането на бежанците. Друга възможност е създаване на специален фонд от вътрешни ресурси, която възможност при настоящите условия е по-трудно да се осъществи.

2. Набелязване на райони в страната, където да бъдат настанявани. Вероятно това трябват да бъдат райони, заплашени от обезлюдяване. Същевременно тук е нужно да се предоставят жилища за настаняване, които да бъдат предоставени безвъзмездно или изплащани за по-дълъг интервал от време.

3. Осигуряване на заетост. Вероятно това ще бъде проблем. Един от начините за разрешаване е чрез предоставяне на земеделска земя за обработване и отглеждане на селскостопански животни и земеделски култури. 4. Осигуряване на достъп до образование и други услуги.

5. Олекотена процедура за предоставяне на българско гражданство. Съществуващата процедура все още е доста тромава и продължителна. На всичко отгоре е съпроводена от корупционни практики. Едно от изисквания, което забавя и без това продължителната процедура, е доказване с документ на българския произход. Това изискване е едно безумие, което е основна пречка за получаване на гражданство. Нашите сънародници в повечето случаи не могат да предоставят официален документ от властите на съответната държава. Това изискване е остаряло поне със 100 и повече години, откакто в Европа се създават и утвърждават националните държави. Понякога декларирането на българския произход в съответната държава е дори опасно и с непредвидими последици. Декларацията за български произход трябва да е достатъчна, защото модерното виждане по въпроса е самоопределението. (Дали циганите в България доказват с документ, че са от цигански произход, за да получат съответни облаги заради този произход?) Разбира се, необходимо е да се проверява дали съответното лице не принадлежи към мафиотски, терористични и др. структури, да не подлежи на съдебно дирене за криминални деяния и т.н.

ІІ. Връщане на лица от български произход, емигрирали в други страни и техни потомци.

Емигранти и техните потомци, които са в активна възраст, могат да се върнат в България, само ако се осигури подходяща заетост, която да им представя доходи и социални условия, които или са същите, или почти същите, или по-добри, отколкото в страната, от която идват.

Другата възможност е посочената категория лица да се завърнат в България, когато вече са приключили активната си трудова дейност, получават пенсии и др. доходи, които им осигуряват добро жизнено равнище.

ВЪТРЕШНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

I. ПРОБЛЕМЪТ „МАРГИНАЛИЗИРАНА РАЖДАЕМОСТ”

Един от основните проблеми, които се поставят за разрешаване пред българското общество (колкото и тривиално да изглежда), това е проблемът с част от ромското (циганското) население.

Похарчени са десетки милиони евро за интеграция на циганите, но резултатите са никакви. Интеграцията е невъзможна, защото е неизгодна. Дори не е направено нищо те да се съобразяват със законите и правилата в България. Единствената полза е за циганските главатари, някои от които забогатяха неправомерно.

Проблемът тук е цивилизационен. Циганите се придържат към източен (неевропейски) цивилизационен модел, който се отличава с голяма консервативност и наличие на традиции и обичаи отпреди хиляди години. В този смисъл проблемът е и етнически, и социален и всякакъв.

Какви конкретни мерки биха могли да се вземат, за да се промени статуквото?

1. Разрушаване на гетата. Повечето (а някъде и всички) от построените там къщи са незаконни. Те трябва да бъдат разрушени. Още при започването на незаконен строеж той трябва да бъде спиран веднага от съответните власти.

2. Разделяне на живеещите в тези гета на отделни домакинства и даване на жилища срещу заплащане или под наем сред основното (нециганско) население на държавата. Ресурсът от свободни жилища е доста голям и го има практически във всички населени места на страната. По този начин в училищата циганските деца ще бъдат по-малка част, ще спазват правилата, а по-будните от тях ще получат необходимите знания. Разкъсването на клановите връзки ще намали влиянието на главатарите върху това население, организирането му и контролиране по време на избори и т.н. По този начин би могла да се осъществи естествена интеграция.

3. Обуздаване на битовата престъпност, където основните извършители са лица от циганското население. Една от формите за изтърпяване на наказанията да бъде и общественополезен труд – когато не могат да се плащат глоби, сметки за ток, вода и т.н. и други подобни поради отсъствие на парични средства, това да става чрез отработване.

4. Държавните органи на най-високо равнище да престанат да се съобразяват безропотно с всякакви искания, критики и внушения от външни международни и други органи и организации. В повечето случаи получаваните препоръки са израз на дълбоко непознаване същността на проблема, предложения по принцип, резултат от линейно мислене. При необходимост от съответните български органи да се дава аргументиран и твърд отпор, съобразен с българските интереси.

5. Противодействие на антибългарската кампания в следствие изселването на части от циганското население в страните, най-ревностни защитници на техните „права” и отстояване принципа за свободно предвижване на хора в рамките на ЕС.

6. Детските надбавки да се обвържат с образователния ценз на родителите и главно на майките. В тази връзка би трябвало да се премахне и „финансовия праг“ за семейните помощи, защото те сега се насочват основно към многодетните семейства с декларирани ниски доходи, които същевременно са и с нисък образователен ценз на родителите. В момента детските надбавки реално са скрита форма на „антинаталистична демографска политика“ за голяма част от населението ни и за жалост основно за етническите българи! Трябва да се подчертае и факта, че завишеният размер на „помощите“ за самотни майки дискриминира омъжените майки.

7. Да се оптимизира връзката между реалното посещаване на училище на децата и помощите получавани от техните родители, защото сега това не е налице!

 

8. Да се предприемат законови и финансови мерки за ограничаването на раждаемостта сред малолетни момичета, която не намалява , а се увеличава!

 

II. MЕРКИ ЗА ПРОНАТАЛИСТИЧНА ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛОЕВЕ НА ОБЩЕСТВОТО:

  1. Да се премахне ДДС за детските храни и стоки, които биха намалили приходите в бюджета са мо с около 20 млн. лева, но биха намалили разходите за отглеждането на деца в семействата на образовани родители, които имат високи изисквания за своето поколение!
  2. Въвеждане на семейно подоходно облагане.
  3. Законово закрепени изисквания за инвестиции на общините в детски заведения и условия за отглеждане на децата.

Голяма част от мерките влизащи в рамките на националната ни демографска политика би трябвало да действат на регионален принцип, което би имало по-голям благоприятен ефект във всички направления – етнически, религиозни и др. Местната власт има възможност за предприемането на регионална демографска политика чрез данъците, помощи и т.н.

 

Неблагоприятни сценарии за развитие на демографските процеси

Благоприятният за България сценарий включва просперитет в икономическото развитие (за който има всички обективни предпоставки), който да осигури възможности за провеждане на ефективна социална политика, и по-специално политика на доходите. Това включва създаване на достатъчно много работни места, които да се покриват в достатъчна степен от образователната система, промяна в политиката на социално подпомагане, водеща до отпадане на категорията „социално слаб“ и до огромен разход на обществени средства без всякаква полза. Важен момент е намирането на подходящи средства за стимулиране на „образованата“ раждаемост, задържане на младите хора в страната и особено на жените във фертилна възраст. Правилната демографска политика постепенно ще подобри възрастовата структура и населението на страната отново ще започне да нараства. По такъв начин България може да стане привлекателно място за живеене, бизнес, туризъм и т.н.

За развитието на България е възможен и друг или други неблагоприятни сценарии. Те зависят и от развитието на Европейския съюз и Европа като цяло, към които принадлежи и нашата страна.

Великото преселение на народите към Европа е такъв сценарий, който може да доведе до разпад на ЕС, хаос и упадък на икономиката. Затова Европа трябва да се реформира с оглед на ефективен контрол върху емиграцията и силите, които я предизвикват.

Ако това не се случи, сценариите в далекосрочна перспектива са най-малко два. Първият е постепенна подмяна на основното население на европейските страни с пришълци, разрушаване и изчезване на европейския цивилизационен модел. Вторият сценарий е нарастваща подкрепа за крайнодесните партии, която постепенно да ги доведе на власт и в една или няколко страни да се появи някой нов Хитлер. Трябва да се припомни, че нацистката партия в Германия идва на власт по демократичен път -чрез избори. За да се случи това, минават повече от 10 години след края на Първата световна война. През това време се генерира огромно недоволство от управляващите до този момент, които не могат да се справят с последиците от войната.

Какви са лошите сценарии за България? Тук също има няколко варианта. Ето един от тях. Икономиката на страната не може да функционира пълноценно. Увеличава се безработицата. Социалната система не може да понесе огромната тежест от пенсионери и социално слаби лица, здравеопазването се разпада. Младите хора напускат страната. Почти цялото селско население се премества в градовете. Селата са опустошени и разграбени от ромски (цигански) банди. След като всичко се окраде и разграби, и ромите (циганите), разчитащи на социални помощи и грабежи, също напускат страната.

Другият сценарий е влизането на Турция в Европейския съюз. Отварянето на границите предизвиква голяма преселническа вълна от Анадола. Преселниците не са богатите, успелите и интелигентните хора, устроили се в самата Турция, а са най-бедните, гладни и необразовани жители на страната с техните традиции и обичаи. Възрастните българи са на доизживяване, а местните турци и други мюсюлмани, които смятат, че ще господстват при тези условия, са горчиво измамени. Повтаря се севернокипърският вариант, макар и в по-мека форма, когато 70 хил. жители на Турция се преселиха в Северен Кипър. Тези преселници заеха доминиращо положение в обществения живот на страната.

И в трите случая българската държавност ще отмре.

За да не се сбъднат най-мрачните сценарии за бъдещето на България, всички ние трябва да работим така, че да се сбъднат благоприятните. Ако всеки даде своя принос в рамките на своите способности и възможности, държавата ни ще продължи да съществува и просперира.

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Борис Вангелов: Кирилицата е съставена на територията на Царство България

Кирилицата е българска азбука, категорични са от ВМРО Миналата седмица учени и политици обсъдиха предложението на „Обединените патриоти“ за...

ВМРО скочи срещу строеж в Пловдив, оттеглиха предложението

ВМРО остро се противопостави на отдаването под наем на терен, на който да се изгради строеж на временен паркинг на „Пещерско шосе“....

Сандански е кандидат за Европейски град на спорта 2021

Кметът на Община Сандански Атанас Стоянов представи на онлайн заседание кандидатурата на град Сандански за Европейски град на спорта 2021.

Юлиан Ангелов: Българската и македонска икономика трябва да си взаимодействат

Трябва да се насърчаване обща национална икономика между България и Македония От Македония внасят лозаро-винарски продукти, вино – не...

Джамбазки: Предложената обща селскостопанска политика на ЕС повтаря историята с пакет „Мобилност“

Обща селскостопанска политика няма как да еефективна, като се предвиждат повече пари за неконкурентните фермери от старите държави.

Александър Сабанов: Аз съм икономист и въпреки това винаги слагам живота пред икономиката

Депутатът смята, че по-строгите противоепидемични мерки са необходими, каквото и да значи това за икономиката Човешкият живот винаги е...

Стоян Божинов: Първият опит за създаване на „ОМО – Илинден“ е около 1970 г.

Народният представител от ВМРО Стоян Божинов от Петрич, който е бил полицай и адвокат, анализира кой и как създаде сепаратистката организация „ОМО...

Коментари