https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com nakliye İstanbul nakliyat 1xbet 1xbet betforward betforward
ВМРО: Номерът от бюлетината трябва да отпадне. Това е стъпка към справяне с купения, циганския и корпоративния вот -
Начало Народно събрание ВМРО: Номерът от бюлетината трябва да отпадне. Това е стъпка към справяне...

ВМРО: Номерът от бюлетината трябва да отпадне. Това е стъпка към справяне с купения, циганския и корпоративния вот

Кметствата да са с 200 жители, което дава възможност за пряк избор и по-голяма представителност в малките населени места. Искаме национален референдум да може да се произнася и по въпроси от компетенциите на ВНС.

Това са предложенията, които депутатите от ВМРО внасят между първо и второ четене на Изборния кодекс днес. Те са продължение на дългогодишните битки на войводите срещу купения, етнически, необразован и корпоративен вот, които стоят в основата на опорочаването на изборните резултати от години. Неслучайно по инициатива на заместник министър-председателя по обществен ред и сигурността, министър на отбраната и председател на ВМРО Красимир Каракачанов именно образователният ценз беше вкаран като тема при обсъждането на промените в Конституцията. За нас това е един порочен кръг, който води до изкривяване на реалните резултати от изборите, но поради извратени неолиберални разбирания се смята за нарушаване на основни човешки права.

Ето защо ние предлагаме да се премахне номера от бюлетините – един образован и грамотен избирател не би се затруднил да прочете пълното наименование на човека/партията/сдружението, за което/които иска да гласува, ако извършва информиран избор. Със сигурност няма как да избегнем конците, шаблоните и снимките в телефоните, както и десетките други престъпни практики, измислени от дилърите на гласове, но поне поставяме основата на дебат, от който полза има цялото общество, част от което от месеци е по площадите на протестите и иска „промяна на системата“.

Създаването на кметство в населени места с над 200 жители дава много по-голяма възможност за пряко представителство на хората и отново има отношение към процесите по оптимизиране и демократизиране на регионите с фокус преодоляване на регионалния и демографски дисбаланс в България.

Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление към момента изключва повдигането на теми, които са от компетенциите на Велико народно събрание. За нас от ВМРО обаче основният закон – Конституцията на Република България, не съдържа ограничение, касаещо въпроси, които са изключително правомощие на ВНС да не могат да се решават чрез референдум. Този извод се основава на безспорния факт, че прякото упражняване на народния суверенитет чрез предвидена в закона форма на пряка демокрация е равнопоставен способ на упражняването на народния суверенитет чрез политическо представителството. Тази равнопоставеност е изрично изразена и в чл. 1, ал. 2 от Конституцията на РБ – „цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията.“

За нас върховенството на закона е в основата на демокрацията и това трябва да е водещ принцип. По тази причина смятаме, че подобна възможност, дефинирана категорично, би довела до осъществяването на реална пряка демокрация, без нуждата от тълкувателно решение на Конституционния съд, при спазването на действащата законодателна рамка.

снимка: народните представители от ВМРО Юлиан Ангелов и Красимир Богданов представят предложението пред журналисти в парламента

Видео >>> 

Ето и пълния текст на промените:

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕНА

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА,

На основание чл. 83, ал. 1 от ПОДНС внасяме аргументирано предложение за изменения и допълнения на приетия на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс № 054-01-85, внесен от Даниела Дариткова-Проданова и група народни представители, както следва:

1.     В § 2, чл. 57, ал. 1 се създава нова т. 1:

„ 1. В точка 21 навсякъде думите „поредните номера“ се заменят с „поредността“.“

Настоящата т. 1, 2 и 3 стават съответно т. 2, 3 и 4.

2.     Създава се нов §….:

„§…. В чл. 72, ал. 1, т. 12 думата „номерата“ се заменя с „поредността“.“

3.     Създава се нов §…..:

„§…. В чл. 238, ал. 4, изречение първо, думите „с номера“ се заличават.

4.     Създава се нов §…..:

„§…. В чл. 261, ал. 1, т. 3 придобива следната редакция:

„3. (доп. – ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, срещу което е изписано наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет;“

5.     Създава се нов §….:

„§… В чл. 262 се правят следните изменения:

1.     в наименованието „Жребий за определяне на номер в бюлетината“ думата „номер“ се заменя с „поредност“;

2.     в ал. 1 думите „Поредните номера“ се заменят с „Поредността“ и думите „Определеният пореден номер“ се заменят с „Определената поредност“;

3.     в ал. 2 навсякъде думата „номерата“ се заменя с „поредността“;

4.     в ал. 3 думите „не се изписва номерът на и“ се заличават;

5.     в ал. 4 навсякъде думата „номер“ се заменя с „поредност“.

6.     Създава се нов § …:

„§… В чл. 265, ал. 3, т. 1 думите „с номера“ се заличават.

7.     Създава се нов §…:

 „§… В чл. 325, ал. 1, т. 3 придобива следната редакция:

„3. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, срещу което е изписан наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет;“.“

8.     Създава се нов §…:

„§… В чл. 326 се правят следните изменения:

1.     в заглавието „Жребий за определяне на номер в бюлетината“ думата „номер“ се заменя с „поредност“;

2.     в ал. 1 думите „Поредните номера“ се заменят с „Поредността“ и думите „Определеният пореден номер“ се заменят с „Определената поредност“;

3.     в ал. 2 думата „номер“ се заменя с „поредност“.

9.     Създава се нов § …:

„§… В чл. 328, ал. 3, т. 1 думите „с номера“ се заличават.

10.    Създава се нов § …:

„ §… В чл. 371, ал. 1, т.3 придобива следната редакция:

„3. (доп. – ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, срещу което е изписано наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет;“

11.    Създава се нов §….:

„§…. В чл. 372 се правят следните изменения:

1.     в заглавието „Жребий за определяне на номер в бюлетината“ думата „номер“ се заменя с „поредност“.“;

2.     в ал. 1 думите „Поредните номера“ се заменят с „Поредността“ и думите „Определеният пореден номер“ се заменят с „Определената поредност“;

3.     в ал. 2 думите „определения номер“ се заменят с „определената поредност“.

12.    Създава се нов §…:

„§…. В чл.421, ал. 1, т. 4 придобива следната редакция:

„4. (доп. – ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) квадратче за поставяне на знак „Х“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, срещу което е изписано наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет;“. “

13.    Създава се нов §…:

„§… В чл. 422, ал. 1, т. 4 думите „изписан поредния номер“ се заменя с „изписана поредността“.“

14.    Създава се нов §….:

„§… В чл. 423 се правят следните изменения:

1.     в заглавието „Жребий за номер в бюлетините“ думата „номер“ се заменя с „поредност“.“;

2.     в ал. 1 думите „еднакъв номер“ се заменя с „еднаква поредност“;

3.     в ал. 4 навсякъде думата „номер“ се заменя с „поредност“.

15.    Създава се нов §…:

„§… В чл. 432, ал. 3 думите „поредния номер“ се заменят с „поредността“.“

16.    В „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ се създават § … и § …:

„§ …. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г. и бр. 66 от 2013 г., бр. 19, 98 и 107 от 2014г., бр. 39 и 57 от 2016г. и бр. 58 от 2017г.), в чл. 16, т. 1 думите „350 души“ се заменят с „200 души“.“

§ …. В Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Обн. ДВ. бр. 44 от 2009 г., изм. ДВ. бр.1 00 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 42 от 2012 г., бр. 20 и 66 от 2013 г., бр. 19 и 98 от 2014 г., бр. 56 от 2015 г., бр. 17 от 2019 г., бр. 94 от 2019 г.) в чл. 9, ал. 2, т. 1 се отменя.„

17.    Създава се нов §….

„§…. В приложение № 4 към чл. 452, ал. 1, МЕТОДИКА за определяне на резултатите от гласуването за кметове, т. 3 след думите „действителни гласове“ се поставя запетая и се добавят „ с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6, б. „а““.

МОТИВИ

Предложените промени целят премахването на номерата в бюлетината пред имената на политическите партии и коалиции с цел избягване на порочни практики, които компрометират вота и изкривяват резултатите.

По досега действащия правен режим статутът на едно населено място в кметство се определя от наличието на над 350 негови жители. Предлагаме създаването на кметство да е при наличие на над 200 жители. С това ще се постигнат по-добри и оптимални условия и възможности на кметствата за изпълнение на предоставените им от съответните общини функции – административни, териториални и финансови. Създаването на кметство в населени места с над 200 жители ще създаде възможност и за пряк избор на кметове в тях. Това кореспондира с пряката демокрация и ще отрази реално волята на хората в малките населени места. Това до голяма степен ще доведе до по-голяма организационна и финансова самостоятелност на кметствата и с възможност да участват в съответни европейски програми.

Невъзможността да се произвежда национален референдум по въпроси от компетентността на Велико народно събрание е заложена в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление още от момента на неговото внасяне като законопроект. Това ограничение е в съществено противоречие с мотивите, че „законът е насочен към разширяването на възможностите за пряка демокрация“, че законът е насочен към „създаването на непротиворечива и реално действаща правна уредба на формите, условията и реда за нейното осъществяване“ и най-вече към извода в мотивите, че „въпросите, по които могат да се организират референдуми, са от кръга на компетентността на Народното събрание, респективно на Общинските съвети, като от тях са изключени тези, които според Конституцията или по своето естество не подлежат на решаване чрез референдум.“.

Конституцията на РБ не съдържа ограничение, че въпросите, които са изключително правомощие на Велико народно събрание, не могат да се решават чрез референдум. Анализът на съдържанието на тези правомощия показва, че те не се отнасят и към групата на тези, чието естество не позволява решение по тях да се взима чрез референдум. Дори напротив, съществуването на такова ограничение може да се определи като необосновано ограничаване на народния суверенитет. Този извод се основава на безспорния факт, че прякото упражняване на народния суверенитет чрез предвидена в закона форма на пряка демокрация е равнопоставен способ на упражняването на народния суверенитет чрез политическо представителството. Тази равнопоставеност е изрично изразена и в чл. 1, ал. 2 от Конституцията на РБ – цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията.

Вероятно създаването на това ограничение се основава на факта, че във Велико народно събрание политическото представителство е по-широко, тъй като народните представители са 400. Вероятно защото в мотивите към създаването на закона не се съдържа нарочна обосновка защо въпросите от компетентност на ВНС са изключени от референдума. Този аргумент няма никакво отношение към прогласената от самата Конституция равнопоставеност на формите за упражняване на народния суверенитет. Приемането на противното би означавало да се приеме и че възможността за пряко упражняване на държавната власт от суверена се определя от преценката на учредителната власт (ВНС) за броя на народните представители. А подобен извод е юридически несъстоятелен.

Предложението за промяна в методиката за определяне на резултатите от гласуването за кметове цели в действителните гласове да не се включват гласовете с „не подкрепям никого“. По този начин ще може да се произведе избор още на първи тур и ще се избегнат повторните избори, като съответния вот не би повлиял на крайния резултат.

ВНОСИТЕЛИ:

Последни Новини

Ангел Джамбазки: България трябва да бъде лидер и да налага политики, гледайки националния си интерес

София е домакин на шестата конференция „Западни Балкани“ тази събота „Западните Балкани са част от Европа и трябва да...

ВМРО – София: Нискоемисионната зона да се отмени!

От началото бяхме против въвеждането ВМРО - София смята, че нискоемисионната зона е безсмислена, несправедлива и неефективна. Наредбата, която...

Слабаков: Нелегален трафик на мигранти има в Нидерландия, Австрия, Франция и Германия – справете се с този проблем!

България и Румъния трябва да са член на Шенгенското пространство, защото така границите ни ще станат по-сигурни. Не е вярно, че в...

София отново поставя развитието на Западните Балкани във фокуса на Европа

Руската агресия срещу Украйна върна разширяването като основен приоритет на европейския дневен ред Развитието на Западните Балкани, ще бъде...

Долу ръцете от децата! Джендър пропагандата няма място в българските училища!

От ВМРО неведнъж сме изразявали категоричната си позиция срещу джендър пропагандата и налудничавите идеи за промяна на пола. Резултатите от подобни политики...

ВМРО към ПП-ДБ: Не виждаме никаква промяна в чистотата на София. Столичните улици са блато!

ВМРО - София в сряда ще обсъжда предложението на кмета Васил Терзиев за почистването на София. Припомняме, че администрацията на ПП-ДБ-Спаси София...

Факелно шествие в Русе напомни за Ньойския диктат

За 27-а година във вечерта на 27 ноември с факелно шествие ВМРО - Русе отбеляза 104-годишнината от налагането на Ньойския диктат. 

Коментари