Начало По места ВМРО – Септември внесе Програма за насърчаване на раждаемостта

ВМРО – Септември внесе Програма за насърчаване на раждаемостта

Общинският съветник от ВМРО в Община Септември Кузо Божинов внесе за обсъждане Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на общината.

Програмата има за цел да стимулира образованата раждаемост, като Общината подпомогне финансово родителите със средно и по-високо образование при раждане на дете. Подпомагането е за новородени или осиновени деца, като размерът зависи от броя на децата на майката и степента на образование на родителите. С финансовата подкрепа се създадат по-добри условия за отглеждане на деца в отговорни и образовани семейства. Изискванията са и двамата родители да са с най-малко средно образование, да нямат задължения към общината и НАП и да са с непрекъснати здравноосигурителни вноски. При изпълнение на поставените в Програмата условия родителите могат да разчитат на подпомагане до петото си дете.

Във времената на върлуващата демографска криза е необходимо не само да се финансира всяко новородено и от това да се възползват безотговорни родители, които са превърнали раждането в професия, а да се създават условия да има повече деца в семейства на отговорни родители, които да възпитават децата си да пораснат като достойни граждани на Родината, се посочва в мотивите на предложението.

Сумите, които се предвижда да бъдат отпускани, са съобразени с финансовото състояние на община Септември и прогнозно възлизат на 45 000 лева. на година.

Усилията в тази насока са част от  националната стратегия на ВМРО за справяне с демографската криза.

След общественото обсъждане Програмата ще бъде внесена за разглеждане от Общински съвет – Септември.

Текст на документа:

ПРОГРАМА

за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Септември 

Раздел I

OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 1. Тази Програма урежда реда и начина за предоставяне и изплащане на средства за еднократни безвъзмездни парични помощи при раждане, осиновяване и отглеждане на деца на територията на община Септември.

чл. 2. (1) Право да получават еднократна парична помощ имат родители на новородено или осиновители, които към момента на подаване на декларация за кандидатстване:

(2)   Имат постоянен адрес на територията на община Септември.

1. Майката е с постоянен адрес на територията на Община Септември повече от 2 години от рождената дата на детето или датата от акта на осиновяването му и бащата е с постоянен адрес към момента на подаване на документите/или

2. Бащата е с постоянен адрес на територията на община Септември повече от 2 години от рождената дата на детето или датата от акта на осиновяването му и майката е с постоянен адрес към момента на подаване на документите.

            (3) Имат настоящ адрес на територията на община Септември.

            1. Майката е с настоящ адрес на територията на община Септември повече от 3 години от рождената дата на детето или датата от акта на осиновяването му и бащата е с настоящ адрес към момента на подаване на документите/или

            2. Бащата е с настоящ адрес на територията на община Септември повече от 3 години от рождената дата на детето или датата от акта на осиновяването му и майката е с настоящ адрес към момента на подаване на документите.

чл. 3. За да имат право да кандидатстват, родителите трябва да имат завършено най-малко средно образование.

чл. 4. (1) Еднократните парични помощи по тази Програма се финансират ежегодно със средства от общинския бюджет и се разделят според поредността на децата, родени от майката, както и съобразно степента на образование на родителите.

(2) Ако към момента на датата на подаване на заявлението-декларация, майката има деца, оставени за отглеждане в „специализирана институция за деца” или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа, тяхната поредност не се взима предвид.

      (3) При отпускане на помощта не се взима предвид децата, родени от непълнолетни майки.

чл. 5. (1) Право да получават еднократна помощ се придобива от датата на раждане на детето или от датата от акта на осиновяването му.

(2)   Еднократната помощ може да се поиска при раждане/осиновяване на дете в срок от 90 дни, считано от дата, на която е родено/осиновено детето.

(3)   Заявленията-декларации по настоящата Програма се приемат и обработват целогодишно.

(4)   Правото на еднократна помощ възниква за деца, родени/осиновени след 01.01.2020 г., както и според поредността на родените от майката деца, а не според поредността на децата на бащата.

чл. 6.  Еднократна парична помощ не се изплаща в случаите, когато:

(1)   Към момента на подаване на заявлението-декларация детето е оставено за отглеждане в „специализирана институция за деца”.

(2)   Към момента на подаване на заявлението-декларация родителите имат прекъснати здравноосигурителни права.

(3)   Към момента на подаване на заявлението-декларация родителите имат изискуеми задължения към община Септември.

(4)   Към момента на подаване на заявлението-декларация родителите имат изискуеми задължения към Национална агенция за приходите (НАП).

Раздел II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОЩ
ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ

чл. 7. (1) Еднократна парична помощ при раждане на живо дете се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец (Приложение 1) и само при покриване на всички изброени в настоящата Програма критерии.

            (2) Сумата, изплащана по ал. 1, е в зависимост от степента на образование на родителите, като размерът на отпуснатата парична помощ расте правопропорционално със степента на образованието им и поредността на детето.

(3) Заявлението-декларация трябва да бъде подписано и от двамата живи родители на детето.

(4) Заявлението се подава от един от родителите (като се легитимира за това с лична карта) или упълномощено с изрично нотариално пълномощно лице. Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:   

1.      Копие от личните карти на родителите;

2.      Копие на диплома за степента на завършеното образование на майката;

3.      Копие на диплома за степента на завършеното образование на бащата;

4.      Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските права от единия от родителите при развод;

5.      Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на пълно осиновяване (при осиновено дете);

6.      Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;

7.      Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права;

8.      Удостоверение от Национална агенция по приходите за липса на изискуеми задължения;

9.      Номер на банкова сметка с титуляр единия от родителите, посочена в заявлението-декларация, по която да бъде преведена еднократната финансова помощ.

(5)   Изискуемите с настоящия Правилник документи по т. 1, 2, 3, 4, се представят и в оригинал пред приемащия орган с цел проверка на достоверността им.

чл. 8. (1) Заявлението-декларация и документите към него се приемат в деловодството на община Септември. Определено със заповед на кмета длъжностно лице от Общинската администрация към община Септември в седемдневен срок от подаването разглежда и преценява редовността на документите.

(2) Подаденото заявление-декларация се вписва с входящ номер и инициали на родителите в публичен електронен регистър за отпускане на еднократна парична помощ за новородено или осиновено дете от длъжностното лице, който ще бъде достъпен чрез интернет страницата на община Септември.

(3) Длъжностното лице разглежда подаденото заявление-декларация и приложените документи към тях и излиза с мотивиран писмен доклад за отпускане или отказ за отпускане на еднократна парична помощ.

(4) Когато към подаденото заявление-декларация липсват някои от изискуемите документи съгласно чл. 7, ал. 4 от тази Програма, лицето се уведомява за това писмено с препоръчано писмо на посочен от заявителите адрес в декларацията-заявление. В случай, че в двуседмичен срок от получаване на уведомлението лицето не приложи липсващите документи, длъжностното лице се произнася с мотивиран писмен доклад за отказ за отпускане на еднократна парична помощ.

(5) Длъжностното лице извършва служебна проверка, резултатите от която отразява в протокол, за:

1.      наличие на пречки за отпускане на помощта съгласно чл. 6;

2.      удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;

3.      наличието на постоянен/настоящ адрес на родителите или осиновителите и съответствието на срока с изискванията за постоянен/настоящ адрес съгласно чл. 2 от Програмата;

4.      поредността на родените от майката деца;

5.      справка за наличието или липсата на изискуеми задължения на родителите към община Септември към момента на подаване на заявлението-декларация;

 (6) На основание доклада на длъжностното лице в седемдневен срок от изготвянето му, кметът на община Септември, или упълномощено от него лице, издава заповед за отпускане на еднократна парична помощ за всяко подадено заявление-декларация поотделно.

чл. 9. (1) Заповедта на кмета, или упълномощеното от него лице, се вписва в публичния електронен регистър за отпускане на еднократна парична помощ за новородено или осиновено дете.

(2) При одобрение длъжностното лице в седемдневен срок от заповедта на кмета нарежда да бъде извършен банков превод по посочената в заявлението-декларация банкова сметка, като в основанието посочи № на заповед за отпускане на еднократната помощ.

Раздел III

РАЗМЕР И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНАТА ПАРИЧНА ПОМОЩ

чл. 10. Еднократната парична помощ се изплаща от община Септември на родителите, отговарящи на изискванията на тази Програма за всяко новородено/осиновено първо, второ, трето, четвърто и пето дете.

чл. 11. (1) Размерът на еднократната парична помощ, при спазване на изискванията и предписанията на чл.7, за всяко новородено или осиновено дете включително е, както следва:

(2)   За първо дете при родители с еднаква степен на образование:

1. родители със средно образование – сума в размер на 50 лв.;

2. родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума в размер на 100 лв.;

3. родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 150 лв.;

(3) За второ дете при родители с еднаква степен на образование:

1. родители със средно образование – сума в размер на 100 лв.;

2. родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума в размер на 200 лв.;

3. родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 300 лв.;

            (4) За трето дете при родители с еднаква степен на образование:

1. родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума в размер на 400 лв.

2. родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 600 лв.

            (5) За четвърто дете при родители с еднаква степен на образование:

1. родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума в размер на 800 лв.

2. родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 1000 лв.

             (6) За пето дете при родители с еднаква степен на образование:

1. родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 1500 лв.

 (7) При раждане на близнаци еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете близнак, като сумата се определя съобразно броя на предходно родените деца от майката на новородените.

(8) При родители с различна степен на образование, еднократната парична помощ се изчислява като се зачита по-благоприятното обстоятелство за помощта, отпускана за степента на образование на всеки един от родителите.

чл.12 Еднократната парична помощ се изплаща безкасово по банков път по съответната сметка на получаващия помощта или по друг ред, предложен от община Септември.

чл.13 (1) Помощи, изплатени в нарушение на този Правилник, подлежат на връщане със законната лихва. Те се събират по реда за събиране на държавни вземания.

(2) Родител/и, получил/и помощ по тази програма, които след получаването ѝ са оставили детето, за което е получена помощта, за отглеждане в специализирана институция за отглеждане на деца, връщат помощта със законната лихва.

 

Раздел IV

КОНТРОЛ И РЕД ЗА ОБЖАЛВАНЕ

чл. 14. Контролът по изпълнение на тази Програма се осъществява от кмета на община Септември и/или длъжностни лица, определени със заповед на кмета на община Септември.

чл. 15. (1) Заявленията-декларации, които са получили отказ за отпускане на еднократна парична помощ, могат да се обжалват в двуседмичен срок от обявяването им в електронния регистър пред комисия, назначена от кмета на община Септември и длъжностното лице по чл. 8 от Правилника.

            (2) Комисията е тричленен колективен орган, който се назначава от кмета на община Септември или длъжностно лице по чл. 8 от Правилника за разглеждане на обжалвани откази за отпускане на еднократна финансова помощ.

(3) На основание решение на Комисията и мотивиран доклад в седемдневен срок кметът на община Септември издава Заповед за отпускане или потвърждение на отказа за еднократна парична помощ.

(4) Решенията на комисията не подлежат на обжалване.

Чл. 16. Ежегодно длъжностни лица, определени със заповед на кмета на община Септември, извършват проверка за обстоятелства по чл. 13, ал. 2.

Раздел V

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази Програма:

1.      „Специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка“ са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети без да се заплаща такса.

2.      Под „осиновено дете” в тази Програма се има предвид дете, осиновено при условията на пълно осиновяване, предвидени в СК.

Последни Новини

ВМРО регистрира своите кандидати за София

В събота ВМРО - София регистрира своя кандидат за кмет, кандидати за районни кметове, кметове на кметства и общински съветници, съобщава БНР.

Каракачанов: Смяната на Трети март е опит да се пренапише историята

Всички държави в света и в Европа празнуват деня, в който са се създали като държава. Опитът беше конюнктура и типично слугински,...

ВМРО – Шумен регистрира листа за изборите в Деня на Независимостта

На 22 септември 2023 г., в Деня на Независимостта, бе регистрирана листата на ПП „ВМРО – Българско национално движение за участие в...

Атанас Стоянов бе единодушно подкрепен за кмет на Сандански

 Инициативен комитет от авторитетни за града личности и няколко партии подкрепят Стоянов На събрание в четвъртък общинската организация на...

Карлос Контрера: София трябва да има зам.-кмет по сигурността

По думите му служителите на полицията трябва да ползват общински жилища Като кандидат за кмет на столицата Карлос...

ВМРО – Троян подкрепя кандидатурата на Донка Михайлова за кмет

На проведеното събрание на членовете на ВМРО – Троян на 20 септември 2023 г. бе решено кандидатурата на Донка Михайлова да бъде...

С венци и цветя ВМРО почете 120 г. от смъртта на Александър Панайотов

С поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на подпоручик Александър Панайотов във Велико Търново ВМРО почете 12-ата годишнина от трагичната...

Коментари