Начало Новини В Украйна живеят 500 хиляди българи. Те трябва да са държавен приоритет...

В Украйна живеят 500 хиляди българи. Те трябва да са държавен приоритет в момента!

Изпращаме законопроекта за карта „Българин“ до всички парламентарни групи

Оставаме в готовност да говорим с всеки в управлението, който иска да помогне на българите в Украйна

На територията на Украйна, в която в момента се водят реални военни действия, живеят близо 500 хиляди българи. Към момента не виждаме никаква загриженост и държавни ангажименти към техния живот и здраве. Ние от ВМРО от години говорим за това. Ето, че днес вече подсигуряването на тяхната безопасност е крайно неотложно.

Ето защо във връзка със започналите военни действия на територията на Украйна и реалната опасност за живота и здравето на близо половин милион българи, които живеят на територията на държавата, се обръщаме към всички парламентарни групи в 47-ото Народно събрание с призив да приемат спешно карта „Българин“. Това  е крайно належащо в настоящата международна обстановка. Документът ще даде възможност на всички хора, които имат български корени, но поради изискването на украинското законодателство нямат българско гражданство, да пребивават, учат и работят безпроблемно на територията на Р България.

Прилагаме законопроекта с мотивите и оценки на риска и влиянието, който изготвихме в 44-тото НС и който за съжаление, мина само на първо четене, като готов вариант, който да бъде внесен в деловодството.

Неслучайно от години говорим колко е важно да бъде дадена тази юридическа възможност, която е и вид гарант за сигурността на събратята ни в Украйна и Молдова. За съжаление останахме нечути, а днес тази стъпка вече е жизнено важна.

Прилагаме законопроекта:

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ  Г-Н  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 76, ал. 1 от ПОДНС внасяме законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи с мотиви към него и предварителна оценка на въздействието, съгласно методологията – приложение към ПОДНС.

 Молим законопроектът да бъде представен за разглеждане и гласуване съгласно установения ред.

ВНОСИТЕЛИ:

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

(Обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26
и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97 и 101 от 2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14 и 24 от 2018 г. и бр. 1, 12, 17, 24 и 34
от 2019 г.)

§1 В чл. 3:

1. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:

„(4) картата на лице от български произход удостоверява самоличността и правото на пребиваване на територията на Република България, както и други права, изрично предвидени със закон.“

2. Досегашната ал. 4 се преномерира и става ал.5

§2 В чл.4:

 1. Създава се нова ал.2 със следното съдържание:

„(2) Лице от български произход, което не е български гражданин има право да му бъде издадена  карта на лице от български произход, по реда и при спазване на условията, предвидени в този закон.“

2. Досегашните ал.2, ал.3 и ал.4 се преномерират и стават съответно ал.3, ал.4 и ал.5

§3 В чл. 13 се създава нова ал.4 със следното съдържание:

„(4) На лица от български произход, които не са български граждани, може да бъде издадена карта на лице от български произход.“

§4 В чл.18:

Създава се нова ал.2 със следното съдържание:

„(2) Заявлението за издаване на карта на лице от български произход съдържа следните лични данни:

1. имената;

2. дата на раждане;

3. място на раждане;

4. пол;

5. гражданство;

6. цвят на очите;

7. ръст;

8. семейно положение;

9. номер на друг документ за самоличност;

10. телефон за връзка;“

§5 В чл.19 се създава нова ал.4 със следното съдържание:

„(4) Имената и месторождението на лицата от български произход в картата на лице от български произход се изписват на български език.“

§6 Създава се глава четвърта „а“ със следното наименование: 

„Глава четвърта „а“

КАРТА НА ЛИЦЕ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

§7 В глава четвърта „а“ се създава „Раздел I.“ с наименование  „Общи положения“

§8 Създават се нови чл. 54а – 54в със следното съдържание:

1. Чл.54а (1) Картата на лице от български произход може да бъде издадена на лице, което няма българско гражданство, но българският му произход е установен с документите по чл. 3 от Закона за българите, живеещи извън Република България и има издадено удостоверение за български произход от Държавната агенция за българите в чужбина.

(2) Картата на лице от български произход е валидна само за територията на Република България за обстоятелствата, предвидени в чл.3, ал.4

(3) Всеки притежател на картата има право да влиза и напуска страната, без да е необходимо издаването на виза за това.

(4) От момента на издаване на картата, лицето от български произход придобива право на постоянно пребиваване в Република България. За членовете на семейството му се прилага чл.59, ал.2,т.2а.

(5) Картата на лице от български произход дава право на достъп до пазара на труда при условията, установени за българските граждани.“

2. „Чл.54б (1) Всяко лице от български произход, което не е български гражданин може да притежава само една карта на лице от български произход.

(2) картата на лице от български произход е със срок на валидност 10 години, като след изтичането му може да бъде преиздавана.“

3. „Чл.54в Контролът по спазване на режима за ползване на картите на лица от български произход се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.“

§9 В глава четвърта „а“ се създава „ Раздел II.“ с наименование „Данни, съдържащи се в картата на лице от български произход“

§10 Създават се нови чл. 54г и 54д със следното съдържание:

 1. Чл. 54 г Картата на лице от български произход освен данните по чл. 18, ал.2 съдържа и:

1. снимка на притежателя;

2. единен граждански номер;

3. номер на картата;

4. дата на издаване;

5. дата на изтичане на валидността;

6. орган на министерството на вътрешните работи, издал картата;

 • Чл.54 д Единният граждански номер на лице от български произход се създава от Главна Дирекция ГРАО на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по служебно отправено искане от органа на Министерство на вътрешните работи, който издава картата на лице от български произход.

§11 В глава четвърта „а“ се създава „ Раздел III.“ с наименование „Ред за издаване на карта на лице от български произход“

§12 Създават се нови чл.54 е – 54й със следното съдържание:

1. „Чл. 54е (1) Карта на лице от български произход се издава по заявление, подадено лично до съответния орган на Министерството на вътрешните работи или чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина.

(2) Заявление за издаване на карта на лица от български произход, които са малолетни или поставени под пълно запрещение, се подава от техните родители или настойници.

(3) Заявление за издаване на карта на лице от български произход, което е непълнолетно или поставено под ограничено запрещение се подава лично, в присъствието на родител или попечител, който полага подпис в заявлението.“

2. Чл.54 ж  Към заявлението задължително се прилагат:

 1. Удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина;
 2. Писмен документ, издаден от съответният компетентен орган, с който се удостоверява обстоятелството, че лицето не е осъждано на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление;
 3. Удостоверение за раждане за лица под 18 години;
 4. Копие от националният документ за самоличност на лицето от български произход;
 5. Снимки по образец;

3. Чл.54 з (1) Когато обстоятелствата по чл.54 ж, т.1 и 2 са налице, картата на лице от български произход се издава в срок от 30 дни от датата на подаване на заявлението;

(2) Когато заявлението за издаване на картата е подадено в консулски или дипломатически представителства в чужбина, срокът за издаване е 90 дни.

4. Чл. 54 и За получаване на карта на лице от български произход се прилагат съответно чл.31 а, ал.4 – ал.6.

5. Чл.54 й (1) Обявяват се за невалидни картите на лица от български произход:

 1. Придобили българско гражданство;
 2. Заявили, че картата е загубена, открадната или унищожена;
 3. Чиято карта е с изтекъл срок на валидност;
 4. Които имат промяна в личните данни, посочени в картата;
 5. Които са починали;

(2) Невалидността се обявява от органа, издал картата на лицето.

(3) Лицата са длъжни да върнат картите на лице от български произход на органа, който ги е издал, в тримесечен срок след изтичане на тяхната валидност или отпадане на основанието за тяхното издаване или ползване.

§13 В допълнителните разпоредби в §1 се създава нова т.22 със следното съдържание:

„т. 22. Лице от български произход е лице, отговарящо на изискванията по чл. 2 от Закона за българите живеещи извън Република България, на което въз основа на документите по чл. 3, ал. 1 от Закона за българите живеещи извън Република България е издадено удостоверение за български произход от Държавната агенция за българите в чужбина.“

§14 В преходните и заключителни разпоредби се правят следните допълнения:

 1. В Закона за чужденците в Република България се правят следните изменения:
  1. В чл.2, ал.1 В края на изречението, точката се заличава и се добавят думите: “или не притежава карта на лице от български произход“ .
  1. В чл.25, ал.1, т.1 точката и запетаята се заличават, поставя се запетая и се добавят думите: „когато не притежава карта на лице от български произход“.
 •  В Закона за трудовата миграция и трудовата повинност:

2.1 В чл.1 се създава нова ал.4 със следното съдържание:

„(4) Този закон не се прилага за лицата, притежаващи карта на лице от български произход, които по отношение на достъпа до пазара на труда имат правата на българските граждани;“

2.2 В чл.8, ал.2, т.1 се изменя така:

„т.1. лица от български произход, които не притежават карта на лице от български произход – до получаване на разрешение за постоянно пребиваване.“

ВНОСИТЕЛИ:

МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Предлаганите промени в ЗБЛД имат за цел да въведат специфична категория лични документи с удостоверяваща и оправомощаваща функция, осъществяваща се в рамките на стриктно разписана процедура, с посочване на условията по издаването им, срока на тяхната валидност, правата и задълженията, които се предоставят на притежатели им, основанията за тяхното прекратяването, както и държавните органите, ангажирани в този процес.

Следва да се отбележи, че подобна инициатива съществува в редица други държави, като част от усилията им, насочени към запазване и утвърждаване на националната принадлежност на представителите на техните исторически или съвременни емигрантски общности, чрез предоставянето на тези лица на определен набор от основни права – трудови, образователни, социални и др. по силата не на гражданство, а на доказан произход и притежание на такъв личен документ. Като работещи примери в това отношение могат да бъдат посочени Полша и Гърция, в които понастоящем има такива карти.

Създаването на карта на лице от български произход, цели от една страна да се даде правна регламентация на предвидения с проекта специален статут на лицата, принадлежащи към българските исторически общности, които са родени извън територията на Република България, както и на тези, които са родени тук, но са напуснали страната, като част от т. нар. „икономическа емиграция“ и понастоящем са чужди граждани, но които поради законодателна забрана на своята държава не могат да притежават двойно гражданство и съответно да имат българско такова. По силата на своя по-особен статут, тези лица следва да могат да получат редица улеснения, свързани с влизането си, престоя, социалния си статус, участието на пазара на труда и обучението си в България, което би се постигнало с въвеждането на такава нормативна възможност.

От друга страна предложената промяна следва да способства за разрешаването на редица актуални проблеми, свързани с нарастващата демографска криза и търсенето на начини на държавно ниво за нейното преодоляване, както и с недостига на работна ръка на пазара на труда, като дългосрочно решение на съществуващата липса на подходящи ниско и високо квалифицирани кадри, свиващата се работна сила и трудно функциониращ икономически сектор.

По отношение на процедурата, предвидена за издаване на карта на лице от български произход, следва да се отбележи, че тя е сходна с тази за издаване на личните документи на българските граждани, което е в посока  улесняване на органите, които следва да се ангажират с нейното осъществяване. Императивно са посочени условията, на които следва да отговаря всеки кандидат, а именно да е „лице, което няма българско гражданство, но българският му произход е установен с документите по чл. 3 от Закона за българите, живеещи извън Република България и има издадено удостоверение за български произход от Държавната агенция за българите в чужбина.“ Изискването на форма за удостоверяване на декларирания произход е правна гаранция срещу злоупотреби и незаконосъобразно издаване на такива документи. Друга сериозна гаранция е вменената със законопроекта контролна функция на органите на МВР по спазване на режима за тяхното ползване. В допълнителните разпоредби на проекта на закон се въвежда и легално определение за лице от български произход, като част от цялостната концепция на предложените промени и тяхното ефективно инкорпориране в ЗБЛД. 

ВНОСИТЕЛИ:

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 1. Основания за законодателната инициатива

Предлаганата промяна ще въведе съществуването на нов документ, крайно необходим за гражданите от български произход, които нямат българско гражданство или са го загубили поради забрана за двойно такова, притиснати от икономически обстоятелства. До сега в българското законодателство този проблем не е регламентиран и въвеждането на тази правна рамка ще запълни празнота в закона, засягаща множество  българи. А с преодоляването на този проблем ще се решат и други такива, като недостига на високо и ниско квалифицирана работна ръка, преодоляване на демографската криза, намаляване на административната тежест и др. След приемането на предлаганата промяна ще се улесни престоя на заинтересованите лица на територията на Република България и ще им се гарантират интересите и правата.

 1. Заинтересовани групи

Инициативата ще засегне пряко всички лица от български произход, които не са родени на територията на Република България и лицата, които поради законови забрани са били принудени да се откажат от българско гражданство и с това са лишени от множество права. Косвено заинтересовано от промяната цялото българско общество.

 1. Анализ на разходите и ползите

Законопроектът не предвижда преки разходи както за държавата, така и за заинтересованите лица, освен таксите, необходими за издаването на документа.

 1. Административна тежест и структурни промени

        С приемането на законопроекта не се предвиждат административни промени като закриване, сливане или създаване на нови административни  структури. Не се предвижда и въвеждане или изменяне на регулаторни режими и такси.

 • Въздействие върху нормативната база

Законопроектът предвижда непосредствена промяна в Закона за трудовата миграция и трудовата повинност и Закона за чужденците в Република България.

ВНОСИТЕЛИ:

Последни Новини

Каракачанов: Тагарев тежи на ГЕРБ и ДПС. Той излага България

На Еманюел Макрон му е ясно, че няма как да се пратят войски на НАТО в Украйна – поне Турция и Унгария...

ВМРО – Кюстендил спази традицията: дариха 1000 мартеници и 1000 знамена

Те бяха раздадени в селата Радловци, Раждавица и Рашка Гращица ВМРО - Кюстендил превърна в традиция подаряването на мартеници...

МВнР със скандален гаф за произхода на българите

Председателят на ВМРО и историк д-р Красимир Каракачанов алармира за случая  „Прабългарите – народ от тюркски произход“ – това...

Лобисткият закон за перките в Черно море трябва да бъде оттеглен!

Подкрепяме напълно хотелиерите, ресторантьорите, рибарите и жителите на морските райони Проектът за Закон за енергията от възобновяеми източници в...

Красимир Каракачанов: В момента тече пазарлъка кой какви позиции ще заеме след ротацията

Нашите БТР-и в Украйна ще бъдат едни пътуващи ковчези Ротация ще има, а в момента тече пазарлъка кой какви...

Каракачанов: Политическият кабинет на МО бърза да намаже филията преди ротацията със сделка за 400 млн. лв.

Тези, които управляват България, са откровени лъжци Критиката на ГЕРБ и ДПС към военния министър Тодор Тагарев за БТР-ите...

ВМРО спечели дело във ВАС! Ще има нови избори за кмет на Лиляче

Във врачанското село Лиляче отново ще избират кмет. Това става ясно от решение № 2297 от 27.02.2024 г. на Върховния административен съд.

Коментари

serdivan escort adapazarı escort odunpazarı escort

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir