Начало По места Георги Дракалиев настоява за подкрепа на бургаския бизнес

Георги Дракалиев настоява за подкрепа на бургаския бизнес

С отворено писмо до ползвателите на преместваеми обекти на територията на община Бургас излезе областният лидер на ВМРО, общински съветник и председател на комисията по общинска собственост в ОбС – Бургас д-р Георги Дракалиев. В писмото, което е адресирано и до средствата за масова информация, той алармира, че се бави внесеното от него предложение за облекчения на бизнеса. Дракалиев е убеден, че Общината трябва да подкрепи местния бизнес в условията на пандемията.

Предложението му е за пълно освобождаване от заплащане на наем в случай, че наетите обекти не работят в периода 1 януари – 31 март 2022 г. или намаляване на наема с 20% или 50% в случай, че докажат спад в оборота си за този период, сравнен със същия период на 2019 г. Предложил е също и намаляване наполовина на такса смет и месечните такси за обектите по чл. 56 от ЗУТ и по отм. чл. 120 от ППЗТСУ.

Странното в случая е, че предложението му не е публикувано на интернет страницата на Община Бургас, както е по правилник. За да бъде разгледано от Съвета, предложението следва да е било качено на сайта на Общината от поне 30 дни.

Затова и бургаският лидер на ВМРО призовава медиите да следят случая, защото това реално е заплаха бургаският дребен бизнес да бъде лишен от така необходимата подкрепа.

Георги Дракалиев
Георги Дракалиев

Искрено се надявам причината цяла седмица да не е публикувано моето предложение да е съвсем прозаична и да не се дължи на нечие нежелание да бъде подпомогнат дребният местен бизнес в условията на криза, споделя все пак д-р Дракалиев в писмото.

Вижте по-долу текста на отвореното писмо и на предложението до Общинския съвет за подкрепа на дребните търговци >>>

До наемателите на общински нежилищни имоти

и ползвателите на преместваеми обекти

на територията на община Бургас

До представителите на бургаските медии

ОТВОРЕНО ПИСМО

От

Д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, предприятия и дружества към Общински съвет – Бургас

Уважаеми дами и господа,

Преди десетина дни бях потърсен за съдействие от бургаски търговци –  наематели на общински нежилищни имоти и от ползватели на преместваеми обекти, разположени върху имоти, общинска собственост, които разчитат местната власт да ги подпомогне до края на извънредната епидемична обстановка.

В тази връзка на 14 декември 2021 г. внесох в деловодството на Общинския съвет предложение за пълно освобождаване от заплащане на наем в случай, че наетите обекти не работят в периода 1 януари – 31 март 2022 г. или намаляване на наема с 20% или 50% в случай, че докажат спад в оборота си за този период, сравнен със същия период на 2019 г. Предложих и намаляване наполовина на такса смет и месечните такси за обектите по чл. 56 от ЗУТ и по отм. чл. 120 от ППЗТСУ.

Два дни по-късно почти същото решение бе прието и от колегите ни от Столичния общински съвет.

Необяснимо защо вече цяла седмица предложението ми не е публикувано на страницата на съвета, а за да се стигне до разглеждането му на заседание, то трябва първо да престои там в 30-дневен срок. Забавянето или непубликуването му заплашва да лиши дребния бургаски бизнес от необходимата му подкрепа от страна на Общинския съвет.

Смятам, че това е нарушаване на правомощията ми на общински съветник, което представлява недопустимо погазване на Закона за местното самоуправление и местната администрация, указващ че:

„Чл. 33.  (1) Общинският съветник има право:

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения“.

Същевременно, няколко дни по-рано на сайта на Общинския съвет е публикувано аналогично предложение за намаляване на цените за наемане на обекти общинска собственост, но само такива, в които се провеждат културни събития. Искрено се надявам причината цяла седмица да не е публикувано моето предложение да е съвсем прозаична и да не се дължи на нечие нежелание да бъде подпомогнат дребният местен бизнес в условията на криза.

Аз приветствам намаляването на цените за посещения на културни събития в условията на епидемична обстановка, но категорично не съм съгласен с прокарване на двоен стандарт от страна на местната власт и делене на наемателите и ползвателите на общински обекти на едни, за които може и други, за които не може.

Щом подпомагаме едни, ще го правим за всички!

Призовавам търговците и медиите да наблюдават с особено внимание този интересен и безпрецедентен случай.

21.12.2021 г.                                                        д-р Георги Дракалиев

ПП. Прилагам пълният текст на внесеното от мен предложение.

Уведомление за откриване на производство за издаване на общ административен акт за намаляване или освобождаване от заплащане на цените за наемане на общински нежилищни имоти и на имоти, собственост на или предоставени за управление на общинските еднолични търговски дружества, както и намаляване на таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и на цените на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, за лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и за собственици на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на общ административен акт за намаляване или освобождаване от заплащане на цените за наемане на общински нежилищни имоти и на имоти, собственост на или предоставени за управление на общинските еднолични търговски дружества, както и намаляване на таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и на цените на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, за лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и за собственици на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ

 С Решение от 13.03.2020 г. на XLIV Народно събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84. т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 обяви извънредно положение върху цялата територия на Република България. В същото решение се възложи на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19, в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република България (КРБ) (ДВ. бр. 22 от 13.03.2020 г.). Извънредното положение бе неколкократно удължавано до 13.05.2020 г., след която дата с Решение No 325 от 14.05.2020 г. Министерският съвет обяви извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COV1D-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите. С Решение No 629 на Министерския съвет от 26.08.2021 г. бе удължен срокът на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите – считано от I септември 2021 г. до 30 ноември 2021 г., а с Решение No 826 на Министерския съвет от 25.11.2021 г. извънредната епидемична обстановка бе удължена до 31 март 2022 г. С редица заповеди на министъра на здравеопазването бяха въведени противоепидемични мерки с цел намаляване разпространението на COVID-19. С някои от тях се преустановиха посещенията в барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници, както и в големите търговски центрове. С изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. С обявяването на извънредната епидемична обстановка на територията на страната, със заповеди на министъра на здравеопазването бяха въведени противоепидемични мерки в различни категории обекти, както и поставени допълнителни изисквания към дейността им. В така въведените условия на ограничения и с оглед призивите за обществено отговорно поведение от страна на граждани и търговци, считам за целесъобразно да бъдат
въведени и допълнителни временни мерки от страна на община Бургас, за намаляване на неблагоприятните икономически последици от спиране и затрудняване на дейността на редица търговски обекти, особено спрямо тези, които са наематели на общински нежилищни имоти.

След 13.03.2020 г. общински съвет – Бургас прие редица решения, с които въведе икономически мерки, чиято цел бе да подпомогне бизнеса на територията на общината за периода на извънредното положение и въведената извънредна епидемиологична обстановка. През 2021 г. общинският съвет продължи последователно да прилага политиката си за подпомагане на малкия и средния бизнес на територията на общината.

С оглед гореизложеното смятам, че общинският съвет трябва да продължи действието на част от въведените облекчения, като наемателите на общински нежилищни имоти, сключени преди 13.03.2020 г. могат да бъдат освободени изцяло от задължението за заплащане на наемна цена за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., в случай че в същото време не са осъществявали дейност в съответния обект. Същевременно считам, че с оглед на икономическата ситуация и с цел подпомагане бизнеса, е целесъобразно лицата, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ  и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТС, за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. да заплащат намалени с 50% такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цени на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Ако лица, които не са осъществявали дейност в наетите обекти вследствие на въведените противоепидемични мерки, са предплатили вноски по сключените договори за наем за периода на обявените противоепидемични мерки, внесените суми да се приспаднат за периода, след отмяна на противоепидемичните мерки.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в деловодството на Общински съвет – Бургас, в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26 или на следния e-mail адрес: drakaliev@abv.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Общински съвет – Бургас и Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая № 108 (на първия етаж) в сградата на ул. „Александровска“ № 26.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ

за

намаляване или освобождаване от заплащане на цените за наемане на общински нежилищни имоти и на имоти, собственост на или предоставени за управление на общинските еднолични търговски дружества, както и намаляване на таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и на цените на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, за лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и за собственици на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ:

1. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински
нежилищни имоти не дължат заплащане на договорената наемна цена за срока, през който са преустановили своята дейност в наетия обект, но за срок не по-дълъг от периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

2. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на община Бургас, заплащат наемна цена или обезщетение в намален размер, съобразно предвиденото в това решение, за срок от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

3. Възлага на управителите на общинските еднолични търговски дружества да освободят от заплащането на наемна цена наематели по договори за наем, за срока, през който са преустановили своята дейност, но не по-дълъг от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., за обекти и/или имоти, или части от имоти – собственост на дружествата или предоставени им за управление от община Бургас.

4. Възлага на управителите на общинските еднолични търговски дружества да намалят, съобразно предвиденото в това решение, размера на
наемната цена на наематели по договори за наем, за които е налице спад на
приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични
мерки на територията на Република България, в частност на територията на община Бургас, за срок от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

5. Намаляването на размера на наемната цена, поради спад на
приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични
мерки на територията на Република България и в частност на територията
на община Бургас, по т.2 и т.4 от настоящото решение се извършва по
следния начин:

5.1. При спад от 20% до 50% от оборота за съответния месец от
периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., спрямо същия месец на 2019 г. –
фиксирана отстъпка от наемната цена от 20%;

5.2. При спад с над 50% от оборота за съответния месец от периода
01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., спрямо същия месец на 2019 г. – фиксирана
отстъпка от наемната цена от 50%.

6. Обстоятелствата по т. 1 и по т. 3 от настоящото решение се доказват
пред наемодателя с представяне на:

6.1. Декларация на заявителя, по образец (Приложение No 1 и 2 към
настоящото решение);

6.2. За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) – справка-декларация по чл. 125 от ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 от ЗДДС, за периода на преустановяване на дейността, но не по-дълъг от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.;

6.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС – месечен отчет за периода на преустановяване на дейността, но не по-дълъг от периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

6.4. Други подходящи финансови документи, съставени по ред,
определен със закон, с международните или с националните счетоводни
стандарти.
6.5. Изрично писмено съгласие, по смисъла на чл.74, ал.2, т. 1 от ДОПК
на лицата – наематели на общински нежилищни имоти и на имоти, собственост на или предоставени за управление на общинските еднолични търговски дружества, за разкриване на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните от съответното лице данни.

7. Обстоятелствата по т.2 и т.4 от настоящото решение се доказват пред наемодателя с представяне на:

7.1. Декларация от наемателя (Приложение No 3 и 4 към настоящото решение);
7.2. За лицата, регистрирани по ЗДДС – справка декларация по чл.125
от ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 от ЗДДС, за
периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. и за същия период на 2019 г.;
7.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС – месечни отчети от фискално
устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на
търговската дейност за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. и месечни
отчети от същия период на 2019 г., и свидетелства за регистрация на
фискалните устройства/интегрирана автоматизирана система за управление
на търговската дейност;

7.4. Други подходящи финансови документи, съставени по ред, определен със закон, с международните или с националните счетоводни стандарти;
7.5. Изрично писмено съгласие, по смисъла на чл.74, ал.2, т.1 от
ДОПК на лицата – наематели на общински нежилищни
имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или
предоставени за управление на общинските еднолични търговски дружества за разкриване на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните от съответното лице данни;

8. Документите по т. 6 и т. 7 се подават в срок до 30.04.2022 г.;

9. Възлага на управителите на съответните търговски дружества да организират контрол за установяване достоверността на подадените при тях документи по т. 6 и т. 7.

10. За лицата, които са предплатили наемната цена, сумата на недължимите наемни вноски се приспада от последващо дължимите вноски.

11. В срок до 15.06.2022 г. управителите на търговските дружества да  информират общинския съвет относно прилагането на настоящото решение.

12. Лицата, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ, и които отговарят на условието по т. 13 от настоящото решение, за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. заплащат 50 % от таксата за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение и от цената на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти.

13. Облекчението по т.12 се прилага спрямо лица, които нямат неплатени задължения за предходен период за същия вид такса към община Бургас.

14. За лица, регистрирани след 1 януари 2019 г. в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, за които липсват счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 20% от наемната цена, като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър. Това облекчение се прилага в случай, че лицата не са се възползвали от облекченията по т.1 или т. 3, респ. т. 2 и т. 4 от настоящето решение.
15. За занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се
прилага фиксирана отстъпка от 50% от наемната цена, след представяне на
документ за регистрацията им като такива от компетентните органи. За
земеделските производители, които не могат да представят изискуемите
съгласно това решение документи, доказващи спад в оборота, се прилага
фиксирана отстъпка от 20%. Облекченията в настоящата точка се прилагат, в случай че занаятчиите, респ. земеделските производители не са се възползвали от облекченията по т.1 или т. 3, респ. т. 2 и т. 4 от настоящето решение.

16. Възлага на кмета на община Бургас изпълнението на настоящото решение, както и да представи информация на общинския съвет за резултатите от прилагането му, в срок до 31.06.2022 г.

С уважение:

                                                                 д-р Георги Дракалиев

Последни Новини

Иво Пазарджиев: ВМРО е патриотичната алтернатива

Добрите години за Русе предстоят, нужно е да се обединим около общи каузи, категоричен е водачът на листата на ВМРО - БНД

Близо до хората, близо до реалните проблеми

Ангел Джамбазки, водач на листата с кандидати за евродепутати от ВМРО, заедно с Богомил Бранков, водач на листата на партията за София...

Красимир Каракачанов: От ВМРО разчитаме на хората, на които им омръзна разделението на нацията

От ВМРО разчитаме на хората, на които им омръзна това разделение на нацията. Първо беше сини-червени, после на монархисти-републиканци, а сега е...

Красимир Каракачанов се срещна с хората от Козлодуй

В гр. Козлодуй лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов и кандидатите за 6 МИР Враца представиха основните приоритети с които патриотичната организация се...

Георги Петров, водач на листата на ВМРО в Кюстендил: Нужни са инвестиции в инфраструктура

Водачът на листата с кандидати за народни представители от ВМРО за 10 МИР Кюстендил Георги Петров и водачът на листата на партията...

ВМРО: Без производство – няма държава!

Нужно е стратегическо подпомагане на сектори земеделие, туризъм и хранително-вкусова промишленост Икономиката не трябва да бъде оставяна повече на...

В Русе се състоя протестно автошествие на ВМРО срещу „Зелената сделка“ и увеличението на цената на електроенергията за крайните потребители

На 26 май 2024 г. от 11:00 часа започна протестно автомобилно шествие, организирано от ВМРО – Русе, с което се изрази позицията...

Коментари

serdivan escort adapazarı escort odunpazarı escort

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir