Начало Блог Железопътният транспорт трябва да е приоритет за управлението

Железопътният транспорт трябва да е приоритет за управлението

Транспортът е от основно значение за нашата икономика и общество. Това е записано в Бялата книга за транспорт през 2011 г. Документът ще важи поне до 2050 г. в някои от направленията му. България се намира на стратегическо място в географско и геополитическо отношение – нашата страна буквално е най-важната врата между Европа и Азия. Изхождайки от тези факти по отношение на сухоземния транспорт и комбинираните превози сме убедени, че България трябва да развива активно политика по отношение на тези въпроси, трябва да участва в международните проекти и цели, които трябва да включат страната ни като част от пътя на стоките и хората между Европа и Азия. Считаме, че по този въпрос България трябва да е най-важната страна в региона и да е разпределителен център и логистична база по направления Запад – Изток и Север – Юг на Балканския полуостров.

Разбира се това би било постижимо, чрез ангажиране на държавното управление в тази насока с градивна и последователна политика. Инструментите за постигане на това са много и основният е законодателството на ЕС, което ни задължава да модернизираме съществуващата инфраструктура и да изградим тази, която ни е нужна във всички видове транспорт за постигане на пълноправно вписване в единното европейско транспортно пространство.

Ако не направим това, България ще бъде заобиколена от стратегическите транспортни потоци и ще пропусне огромни ползи, което предразполага към оставане на транспорта, съответно икономиката и страната ни, на нива характерни за неразвити страни, вместо на пълноправна, съвременна и напредничава държава в Европа и членка на ЕС.
Финансовите лостове са добре известни – ЕС, бюджетни вложения, държавни гаранции за заеми и дори държавни нисколихвени или безлихвени заеми. Време е България да се възползва пълноценно от тях и да приоритизира инвестициите правилно.

Железопътен транспорт

Този вид транспорт според българските традиции в исторически план е най-развиваният, независимо от икономическата обстановка в България. Дори в бедния междувоенен период железопътната мрежа на страната е изграждана със сравнително високи темпове. По-голямата част от съществуващата днес железопътна мрежа и сградната инфраструктура е построена от началото до края на първата половина на XX век. В момента железопътната инфраструктура има огромно наследство по отношение на богатите възможности, които остават неизползвани в голямата си част – почти не съществуват жп гари в страната, които да не разполагат с рампи и/или общи разтоварища за директно претоварване влак – автомобил, независимо товарът дали е насипен, в течно състояние, контейнер, ремарке или в друг вид товарна единица. Почти всички областни и над половината от общинските центрове в страната са свързани с жп транспорт. Към момента, предвид състоянието на държавните жп компании, на първо място държавата трябва да повиши финансовите субсидии за период от няколко години, докато бъдат стабилизирани. Да се гарантират и извършат модернизации на инфраструктура и подвижен състав, заедно със закупуване на нов. Да бъдат създадени справедливо заплатени и добри условия на труд за заетите в тях, което влияе директно на качеството, сигурността и все по-задълбочаващата се криза с набавяне на квалифицирани кадри и предоставяните услуги на жп превозвачите и инфраструктурния оператор. Необходима е правилна политика по отношение на дълговете към кредиторите, която да бъде балансирана между възможно най-бързо изплащане на дълговете и минимално увеличаване на остатъчната сума. Държавата трябва да гарантира за редовното изплащане дълговете към кредиторите на БДЖ. МТИТС в следващите години трябва да запуши пробойните в държавните жп компании и да упражнява стриктен контрол над политиката водена за намаляване на загуби и увеличаване на приходи в тях.

1. Краткосрочен период на преодоляване колапса в държавните железници и по-строг контрол и сред частните превозвачи (1 до 2 години):

– БДЖ да бъде включена към забранителен списък за продажба и приватизация.

– На първо време в краткосрочния план трябва да бъдат започнати спешни средни и основни ремонти на тяговите единици – локомотиви и мотриси (общо 10 за среден ремонт и 10 за модернизация и основен ремонт на година в следващите 2 години), при възможност намаляване шума и вибрациите в кабините на машинистите, създаване хигиенни условия по време на път.

– Модернизация, средни и основни ремонти на вагони (по 10 на година в краткосрочния план), които да бъдат оборудвани със съвременни радио/съобщителни уредби, захранване на 220V във всяко купе, повишаване удобствата за пътниците и допълнително създаване на удобства в първа класа, проучване възможността за експлоатация на модернизирани вагони с климатични системи.

– Спешно създаване на съвместна работа между МТИТС и МВР за преследване и ефективни наказания за кражби от инфраструктурата, подвижния състав, товари от влакове, замерване, чупене на влакове и раняване и посегателства над пътници и служители.

– Да се възстанови отдел „Транспортна полиция“ с всички необходими функции за ефективна работа.

– Реорганизация на влаковете за далечни разстояния – директни пътнически влакове с не повече от 1 до 3 спирания от начална до крайна гара включително, експресни влакове с до 5 спирания от начална до крайна гара включително, бързи влакове спиращи във всеки областен град по маршрута си.

– Модернизация на инфраструктурата и оборудването ѝ по съвременен образец, по приоритет от магистрални към второстепенни жп линии.

– БДЖ трябва да продължава да бъде държавно дружество/предприятие, като по този начин ще служи на обществото пълноценно и ще остане елемент от гарантиране на националната сигурност на страната. Провеждане на анализ от експерти в един по-широк формат за по-нататъшния курс на развитие на държавната железница, като се предостави пълна прозрачност на обществото на провеждания анализ и крайна оценка. Идеята е да се изготви ясен хоризонт на развитие на 3 времеви етапа – краткосрочен (1 до 2 години според спешността на мерките за внедряване), средносрочен (4-6 г.) и далечен (15-20 г.), като в него да се начертаят отправни точки за развитие, водещи до комплексен резултат.

– Засилване на контролът над частни превозвачи и маневрени оператори то страна на ИАЖА.

– Запазване на завареното ръководство или смяна с ново на държавните жп компании при ясно разписани ангажименти в следващите години, които ще бъдат по точките в краткосрочния и дългосрочния планове за развитие.

– Реформиране в ИАЖА на начина на контрол, изпитване, поддържане и надграждане/развиване професионалната квалификация на служителите в жп компаниите.

– Създаване обществен съвет към МТИТС, като да бъде разделен на подсъвети по ресори и конкретно на този в железопътния транспорт да имат право да участват НПО и граждански организации, външни (за държавните компании и министерството) експерти, браншови организации, частни компании работещи в бранша, социалните партньори, учебни заведения свързани с жп транспорта и т.н.

– Засилване на контрола от страна на ИАЖА над дейността на частни превозвачи и маневрени оператори.

– Въвеждане на онлайн системата за продажба на превозни документи за пътници, увеличаване на направленията и броя влакове с възможност за покупка на онлайн билети, въвеждане на резервации на места със символична такса за всички пътнически влакове с търговски категории над „пътнически влак“ първо експериментално за дните петък, събота и неделя, първите преди празници и последния от серия празнични дни с цел гъвкавост при композиране на влаковите състави за удобство на пътниците (прекратяване на практиката в такива дни влаковете да са с недостатъчно големи състави, които да не отговарят на обема на пътникопотоците)

 2.  Средносрочен период на развитие (4-6 години)

– Развиване съществуващите инфраструктурни способности и създаване на нови за експлоатация на комбинирани жп превози – контейнерни, с ремаркета на камиони и т.н. по направления Калотина – Свиленград, Варна, Русе, Бургас, Видин и комбинации на линии между тези крайни точки. Закупуване на вагони за превоз на ремаркета и контейнери.

– В рамките на следващите 4 години увеличение на трудовите възнаграждения в настоящите компании БДЖ – ПП и ТП, НКЖИ и ТСВ 20-30% със стъпка на увеличение минимум 5% за година.

– Създаване на справедлива система за допълнително стимулиране на служителите, заети в експлоатацията, на база резултати (качествено свършена работа)/нарушения при извършване на работата и награда (и грамота) за проявен особен професионализъм при изпълнение на служебни задължения на дадено лице/колектив. С това ще се повиши стимулът на заетите в тези компании за качествена и максимално безопасна работа, съответно повишаване нивото на качество на обслужване и безопасност на превозите в услугите по транспорт на товари и пътници.

– Подготовка за сливане на двете дружества за товарни и пътнически превози в Холдинг БДЖ ЕАД. Търсене за правилното решение за продължение на дейността на държавните железопътни компании в бранша, като обединяване на ДП „ТСВ“, ДП „НКЖИ“ и „Холдинг БДЖ“ ЕАД (с дъщерните си дружества) в общо холдингово дружество с хоризонтална йерархия по основните направления – превозвач, инфраструктурен стопанин, строително-възстановителна дирекция, създаване на ДП БДЖ със специално узаконена дейност (подобно на съществуващите в момента на НКЖИ и ТСВ) и др. Промени в Закона за жп транспорта при всяко от положенията.

– Качествени промени в нормативните уредби в бранша с цел осъвременяване и внедряване нови технологии на работа.

– Преосмисляне и реформа в тарифните политики, касаещи за пътници и товари в БДЖ.

– Планиране на целесъобразност и създаване условия за товарене на леки автомобили на самоход в гарите София, Бургас и Варна (или близки околности) за създаване експлоатация на смесени директни влакове по направления София – Бургас и София – Варна от 15 май до 15 септември. Проучване и създаване на условия за такива влакове от други рамена към тези направления или по други направления, включително за международно съобщение.

– Поддържане на топли и студени резерви от дизелови и електрически локомотиви, ДМВ/ЕМВ и вагони за бърза реакция при извънредни ситуации свързани с нарушения графиците на движение в различни участъци по всяка магистрална жп линия.

– Проучване на възможностите за създаване на директни и експресни пътнически влакове до/от столици или важни икономически, промишлени и туристически центрове в съседни на България страни.

– Закупуване на малък брой дизелови и електрически мотриси с малка пътниковместимост – 50-150 места, основно за второстепенни линии и крайградски направления.

– Модернизация и поетапни ремонти на единствената теснолинейна железница в България, според точките в настоящата стратегия по отношение на инфраструктура и превозвачи. Проучване за възстановяване товарно движение по 16 линия.

– Работа по жп връзката София – Скопие с идея за създаването ѝ в този период.

– Възстановяване на вагон-ресторантите и обслужване високите категории пътнически влакове с бързооборотни хранителни стоки и напитки.

– Спешно възстановяване на исторически ценен подвижен състав, включване на исторически сгради в списъка с паметници на културата.

3.  Дългосрочен период на развитие (15 до 20 години)

– Разработване на програма за монтиране на слънчеви панели за снабдяване с топла вода и електричество, върху сградния фонд в инфраструктурата – експлоатационни пунктове, спирки, административни сгради и т.н. Целта е намаляване на големите разходи и загуби, чрез собствени зелени източници на енергия.

– Проучване и пробна експлоатация за закупуване на нови локомотиви и мотриси от различен тип тяга и съвременни, новопроизведени вагони в тясно сътрудничество с български производители, при липса на такива от външни.

– Проучване на възможностите за възстановяване на второстепенни отсечки и теснолинейни жп линии, които са съществували, но по настоящем са закрити.

– Ревизия на следващия Договор за обществена услуга между държавата и пътническите превози и промяна в някои изисквания.

– Създаване автомобилни паркове в БДЖ, в помощ на пътническите и товарни превози с железница от/до крайния. Собствен довозващ/отвозващ автомобилен транспорт.

– Възстановяване пощенските и колетни жп превози в тясно сътрудничество с „Български пощи“ ЕАД.

– Включване България в проекта за железопътния път на коприната.

– Развитие на качествено музейно дело по отношение на жп транспорта в България.

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Веселинов: Категорично заставам зад правото на арменците да отстояват своите духовни граници

Напъните на Ердоганова Турция да претопява християнски народи чрез агресивната си неоосманистка концепция са недопустими! Това написа във „Фейсбук“...

Никола Чакалов: Съжалявам, че няма задължителна наборна военна служба

Съжалявам, че няма задължителна наборна военна служба, защото тя изгражда мъжа, а както знаем в днешно време трябва да има млади българи, които да...

Карлос Контрера: ДБ са един политически фактор без ясна идеология и последователност в действията

Коментар от личната страница на столичния общински съветник от ВМРО Карлос Контрера за особеностите на градската десница Хлъзгавата позиция...

Каракачанов: Само ние тук си търсим легенди, за да бъдем различни

Когато в Европа има една истерия покрай коронавируса, това ще се отразява и върху българската икономика Ако правителството може...

За първи път след 22 годишно прекъсване курсанти положиха клетва във ВВВУ „Г. Бенковски – Долна Митрополия“

За първи път, след 22 годишно прекъсване, днес във Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ – Долна Митрополия се състоя тържествен ритуал по...

Юлиан Ангелов: Необходима е цялостна концепция, която всички институции да следват, за справяне с битовата престъпност

Последните години политиката на страната е насочена намаляване на битовата престъпност. И чисто статистически има такова намаление, каза пред БНТ депутатът от...

В Карлово деца участваха във военна игра в памет на войводата Петър Юруков

Военна игра в памет на Петър Юруков - карловски войвода и участник в Илинденско-Преображенското въстание, загинал за свободата на българите в Македония,...

Коментари