Начало Новини Искрен Веселинов: Производителите и търговците на електроенергия да внасят 80% от свърхпечалбите...

Искрен Веселинов: Производителите и търговците на електроенергия да внасят 80% от свърхпечалбите си за компенсиране на потребителските сметки

Парламентът и Министерство на енергетиката спешно трябва да приемат законодателни промени

Това се казва в писмо на Искрен Веселинов, съпредседател на ВМРО и член на Парламентарната комисия по енергетика в 43-тото и 44-тото НС до министъра на енергетиката и председателя и членовете на Комисията по енергетика в парламента. Той е изработил и предлага конкретни законодателни текстове, които прилага.

За постигане на тази солидарност с потребителите Веселинов предлага освен съществуващия Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да се създаде нов фонд „Сигурност за потребителите на електроенергия“, който също да се управлява от управителния съвет на фонд СЕС.

Условия за получаване на компенсации от фонд СПЕ да са налице, когато изтече месец, в който средната пазарна цена на електрическата енергия, на която местен потребител се е снабдявал превишава с повече от 25% прогнозната пазарна цена, определена от КЕВР и е в сила от 1 юли за текущия ценови период. Съответно производителите и търговците на електроенергия да правят вноски във фонда в размер на 80% от разликата между продажната цена и нормалната им рентабилност, пояснява смисъла на предложената законодателна промяна съпредседателят на ВМРО.

Като мотиви за това искане той посочва, че на енергийната борса цената за небитови потребители вече достигна психологическата граница от 1000 лева и продължава да расте, което поставя на колене бизнеса. Общини, училища, детски градини и болници също са изправени пред невъзможността да функционират нормално. За сметка на това енергийните дружества реализират небивали печалби, особено търговците, специализирали се да купуват евтин ток и да го продават с баснословна надценка.

Припомняме, че облагането на свръхпечалбата на производителите и търговците на електроенергия е една от мерките, които експертите на ВМРО предложиха като мярка за овладяване цената на тока още през лятото. Още тогава беше ясно, че с палеативни държавни грижи, енергийната криза няма да бъде овладяна.

Времето за колебания изтече, докажете че служите на българския народ, а не обслужвате частни интереси в енергетиката. Дела трябват, не думи, приключва писмото си Веселинов.

Освен до министъра на енергетиката и членовете на енергийната комисия в НС предложението ще бъде изпратено и до синдикатите и работодателските организации.

Прилагаме и пълния текст на писмото на Искрен Веселинов:

ДО МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

ОТВОРЕНО ПИСМО

От Искрен Веселинов, съпредседател на ВМРО и член на ПК по енергетика в 43-тото и 44-тото НС

Уважаеми г-н министър,

Уважаеми народни представители,

На енергийната борса цената за небитови потребители достигна 1000 лева. И това е тенденция! Българският бизнес е на колене и отново моли за програми за подпомагане, за да компенсира поне частично разходите си и да запази конкурентоспособност. Общини, училища, детски градини, болници са изправени пред невъзможност за нормално функциониране. За сметка на това енергийните дружества реализират небивали печалби – особено търговците, специализирали се да купуват евтин ток и да го продават с баснословна надценка. Вероятно новите мерки, които правителството ще предложи за подкрепа на бизнеса, отново ще разчитат на това да прелеят печалбата на дружествата от държавната енергетика към определени небитови потребители, а частните дружества, занимаващи се с производство и търговия на електрическа енергия, ще останат със свръхпечалби. Следва да отбележим, че немалка част от тези дружества (особено ВЕИ и когенерации) получаваха системно държавна подкрепа или такава от фонда за енергийна сигурност, когато рентабилността им не беше достатъчна, за да се възстанови инвестицията. Днес производствените им разходи не са нараснали, но приходите се увеличиха многократно. Повече от справедливо е сега да споделят част от печалбата си с потребителите.

Бездействието на правителството и управляващото мнозинство по този въпрос вече е необяснимо.

Нужни са спешни промени в Закона за енергетика, които да създадат условия за системно и адекватно компенсиране на потребители на електрическа енергия от пазарни аномалии, водещи до свръхвисоки пазарни цени, непосилни за тях.

 В тази връзка предлагам освен съществуващият Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да се създаде нов фонд „Сигурност за потребителите на електроенергия“, който също да се управлява от управителния съвет на фонд „СЕС“ по чл. 36б. Като, разбира се, трябва да се отразят промените, касаещи управителния съвет и вече двата фонда.

Условия за получаване на компенсации от фонд „СПЕ“ да са налице, когато изтече месец, в който средната пазарна цена на електрическата енергия, на която местен потребител се е снабдявал, превишава с повече от 25% прогнозната пазарна цена, определена от КЕВР и в сила от 1 юли за текущия ценови период. Съответно производителите и търговците на електроенергия да правят вноски във фонда в размер на 80% от разликата между продажната цена и нормалната им рентабилност.

Предлагам и конкретни текстове за изменение на закона:

СЪЗДАВАТ СЕ НОВИ ЧЛЕНОВЕ към Раздел VI. Мерки за защита на крайните клиенти

Със следното съдържание:

Нов – Чл. 38л. Фонд „Сигурност за потребителите на електроенергия“, наричан по-нататък фонд „СПЕ“, се създава за управление на средствата за компенсиране на разходи на потребителите на електрическа енергия, произтичащи от пазарни деформации и концентриране на свръхпечалби при производители и търговци на електроенергия за сметка на останалите сектори на българската икономика, в това число: стопански потребители, оператори на електроразпределителни мрежи и преносната мрежа, битови и други нестопански потребители, бюджетни организации и институции, вероизповедания и други местни потребители.

Нов – Чл. 38м. (1) Средствата на фонд СПЕ се набират от:

1. вноски от производителите на електрическа енергия;

2. вноски от търговците на електрическа енергия;

3. целево предоставени средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на енергетиката за изпълнение на приети от Министерския съвет програми за предоставяне на компенсации, свързани с цените на електрическата енергия и/или природния газ.

(2) Средствата по ал. 1, т. 3 не се вземат предвид от комисията при утвърждаване на цената или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.

(3) Лицата по ал. 1, с изключение на производителите по чл. 30, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, до 20-о число на текущия месец:

1. подават във фонд СПЕ декларация за съответните приходи за предходния месец;

2. внасят във фонда съответната вноска по ал. 1 за предходния месец.

(3) Производителите на електрическа енергия по чл. 30, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници ежегодно до 31 март:

1. подават във фонда декларация за приходите за предходната календарна година;

2. внасят във фонда съответните вноски по ал. 1 за предходната календарна година.

(4) За целите на ценовото регулиране в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи за вноски по ал. 1.

(5) За целите на данъчното облагане внесените във фонд СПЕ вноски се признават за текущи разходи за дейността.

Нов – Чл. 38н. (1) Вноските във фонд СПЕ се дължат ежемесечно.

(2) Производителите и търговците на електрическа енергия с изтичането на всеки месец определят вноската си като процент от базата на реализирания положителния финансов резултат. Изчислява се процентът постигната пазарна надценка спрямо прогнозната пазарна цена без ДДС за базов товар за текущ регулаторен период, определена от КЕВР, в сила от 1 юли, която умножена по продадените количества електрическа енергия дава базата за определяне на вноската.

(3) Вноската по ал. 2 е 80% от реализирания положителен финансов резултат.

(4) Освободени от вноска за производители на електрическа енергия при реализирана пазарна надценка до 20%.

Забележка:

* Търговците на електрическа енергия заплащат вноска 80%.

**ПРИМЕРНА ТАБЛИЦА вноски за фонд СПЕ от производител  
При прогноза на КЕВР, 01.07.2021Надценка % (разлика)Постигнати Средна пазарни ценаВноска към фонд СПЕСтавка %Допълнителна Печалба за производител след вноска в фонд СПЕПриблизителна Крайна цена за потребител след компенсации от фонд СПЕ
119 лв.20%143 лв.– лв.0%24 лв.143 лв.
119 лв.30%155 лв.10 лв.80%26 лв.145 лв.
119 лв.60%190 лв.38 лв.80%33 лв.152 лв.
119 лв.80%214 лв.57 лв.80%38 лв.157 лв.
119 лв.100%238 лв.76 лв.80%43 лв.162 лв.
119 лв.150%298 лв.124 лв.80%55 лв.174 лв.
119 лв.200%357 лв.171 лв.80%67 лв.186 лв.
119 лв.250%417 лв.219 лв.80%79 лв.198 лв.
119 лв.300%476 лв.267 лв.80%90 лв.209 лв.
119 лв.400%595 лв.362 лв.80%114 лв.233 лв.

Правя това предложение, което трайно може да реши проблема с пазарните девиации на цената на тока и да гарантира устойчивост както за българската икономика, така и за енергийния сектор. Надявам се да упражните правото си на законодателна инициатива. Наред с това считам за абсолютно необходимо незабавното завръщане на регулирания пазар на всички бюджетни организации.

Още от лятото енергийните експерти на ВМРО предложиха и други конкретни мерки за овладяване ръста на цената на тока, като предупреждавахме, че тя е сред основните проинфлационни фактори и бърка в джоба на всеки българин. Времето за колебания изтече, докажете че служите на българския народ, а не обслужвате частни интереси в енергетиката.

Дела трябват, не думи…

С намаляващо уважение:

Искрен Веселинов

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

ВМРО на протеста пред „Лукойл“: Спрете ограбването на българите! Намалете цената на бензина и нафтата!

С тези призиви тримата съпредседатели на ВМРО – Ангел Джамбазки, Искрен Веселинов и Александър Сиди, преградиха главния вход на централния офис на...

ВМРО: „Лукойл“ ограбва българите. Излизаме на протест!

Руската компания продава бензина и нафтата с 1 лев на литър по-скъпо от реалните цени На 13 август (събота)...

Александър Сиди: ИТН даде шанс на ДПС да иска от Ердоган нови 100 хил. гласа

Може би ще отидем на въртележка от избори, смята съпредседателят на ВМРО Има изключително напрежение в обществото. Не си...

Ангел Джамбазки: Темата Македония ще бъде изчерпана едва тогава, когато няма граница между Охрид и Черно море

Това са ни го завещали нашите деди В обществено-политическия живот на България има две групи сили, от които зависят...

Искрен Веселинов: Големият грях на отиващото си управление е крайното олевяване

На нашата покана откликнаха четири формации. Става дума за КОД, НФСБ, „Движението за директна демокрация“, както и „Общество за нова България“ –...

ВМРО започна преговори за патриотично-консервативна коалиция, основана на база ценности и родолюбие

Сред приоритетите на бъдещия формат са демографията, „Зелената сделка“, конституционна реформа и отстояване на принципите за Европа на държавите и нациите

Искрен Веселинов: ВМРО е пазител на националните интереси

Искрен Веселинов, съпредседател на ВМРО, в „Беновска пита“ в youtube.com/Беновска пита-Радио К2,  във facebook.com/iliana.benovska и  по Радио К2 на 93.9MHz на 6-и август 2022 г., заяви позиции по следните теми:

Коментари