Начало Народно събрание Патриотите искат таван на субсидиите и забрана за безконтролно финансиране от частни...

Патриотите искат таван на субсидиите и забрана за безконтролно финансиране от частни лица за партиите

Народните представители от Обединени патриоти внесоха в деловодството на парламента законопроект за промяна на Закона за политическите партии. С него се иска да има максимален размер на държавната субсидия за партиите в размер на 6 млн. лв. Освен това физическо лице да може да дарява на година не повече от 10 хиляди лв. за политическа партия. При получаване на дарение над допустимия размер на физическото лице се налага глоба от 2 хил. до 10 хил. лв.

Така Обединени патриоти изпълняват ангажимент, поет след приемането на закона за държавния бюджет в частта за партийните субсидии.

С промените се цели да се избегне зависимостта на партиите от икономически субекти и да се възстанови правната уредба преди изменението на размера на държавната субсидия през месец юли 2019 г. От Обединени патриоти са на мнение, че финансирането от юридически лица и еднолични търговци от една страна хвърля сянка на съмнение чии интереси защитават партиите, а от друга дава възможност някои партии да рекетират бизнеса за дарения.

Налагането на таван на субсидията в размер на 6 млн. лв. е напълно достатъчен за покриване на присъщите разходи на една политическа партия. Така ще се облекчи разходната част на държавния бюджет и ще се освободи финансов ресурс, който може да бъде насочен към други бюджетни пера, пишат в мотивите народните представители от Обединени патриоти.

Ето текста на предложението:

         ДО

         ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

         НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

         Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

         УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

         На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 76, ал. 1 от ПОДНС внасяме законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии с мотиви към него и предварителна оценка на въздействието, съгласно методологията – приложение към ПОДНС.

         Молим, законопроектът да бъде представен за разглеждане и гласуване съгласно установения ред.

ВНОСИТЕЛИ:…

Проект!

         ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

(Обн. ДВ. бр.28 от 2005г., изм.  бр.102 от 2005г., бр.17 и 73 от 2006г., бр.59 и 78 от 2007г., бр.6 от 2009г., бр.54 и 99 от 2010г., бр.9 и 99 от 2011г., бр.30, 68 и 71 от 2013г., бр.19 от 2014г., бр.32 и 95 от 2015г., бр.39 и 98 от 2016г., бр.86 от 2017г., бр.17, 50 и .60 от 2019г.)

§ 1. В чл. 21 думите „може да“ се заличават.

§ 2. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения :

1. в ал. 1, т. 4 се отменя;

2. създава се нова алинея 2 :

„(2) Дарението от едно физическо лице за една календарна година не може да надхвърля 10 000 лв.“.

§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения :

1. в ал. 1, т. 2 думите „които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“ се заличават;

2. създава се нова алинея 3 :

„(3) Политическите партии могат да получават за безвъзмездно ползване от физически лица само техни собствени движими и недвижими вещи, както и безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.“.

§ 4. В чл. 26, ал. 1 се създава ново изречение трето :

„Максималният размер на субсидията не може да надвишава 6 000 000 лева годишно.“

§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения :

1.  в ал. 2, т. 1 и 2 думите „и 4“ се заличават;

2. създава се нова точка 7 :

„7. вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, и безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица, техните имена, срокът за ползване, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите и декларация за собствеността на вещите;“.

§ 6. В чл. 34, ал. 4, в изречение второ думите „юридическите лица и едноличните търговци“ се заличават.

§ 7. В чл. 43а, ал. 1 след думите „чл. 22“ се поставя запетая и се добавят „чл. 23, ал. 2“.

Заключителна разпоредби

§ 8. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97 от 2016 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 20 от 2017 г.; изм., бр. 85 от 2017 г., бр. 94 и 102 от 2018 г. и бр. 17, 21, 29, 34, 60 и 61 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 162 навсякъде след думите „физически лица“ се  заличават „юридически лица и еднолични търговци“.

2. Създава се нов член 167 :

„Чл. 167. (1) Дарението от едно физическо лице за една партия или коалиция не може да надхвърля повече от 10 000 лв. за една календарна година.

(2) Дарението от едно физическо лице за един инициативен комитет и регистрирания от него кандидат, съответно кандидати, не може да надхвърля повече от 10 000 лв.

(3) Физически лица във връзка с предизборната кампания може да предоставят за безвъзмездно ползване на партия, коалиция или инициативен комитет само собствени движими и недвижими вещи.

(4) Физически лица във връзка с предизборната кампания може да предоставят на партия, коалиция или инициативен комитет безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд. “

3. В чл. 168, ал. 1, т. 2 думите „които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“ се заличават.

4. В чл. 169:

а) в ал. 1 думите „или юридическо“ и „или едноличен търговец“ се заличават;

б) създава се нова алинея 3:

„(3) Когато във връзка с предизборната кампания едно физическо лице предостави за безвъзмездно ползване свои движими или недвижими вещи за предизборната кампания, то представя декларация по образец за собствеността на тези вещи.“

5. В чл. 171, ал. 2:

а) създава се нова точка 7 :

„7. имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи и видът на услугите;“

б) в т. 8 след думите „комитети“ се добавят „и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи“ .

6. Създава се нов Член 477 :

„Чл. 477. При получаване на дарение от физическо лице над допустимия размер по чл. 167, ал. 1 или 2 или при получаване на вещи или услуги в нарушение на чл. 167, ал. 3 или 4 на лицето или лицата по чл. 164 се налага глоба от 2 000 до 10 000 лв.“

ВНОСИТЕЛИ:

МОТИВИ

С приемането на Бюджета на Република България за 2020 г. беше извършена промяна в размера на държавната субсидия за политическите партии. Това обуславя необходимостта от промени в Закона за политическите партии, с които да се уреди финансиране на партиите от държавата и възможност за финансирането им от физически лица, като едновременно с това се възстанови забраната за финансиране от юридически лица и еднолични търговци. Въвежда се и максимален размер на дарението от физически лица за една календарна година – 10 000 лв. По този начин се цели да се избегне зависимостта на партиите от икономически субекти и да се възстанови правната уредба преди изменението на размера на държавната субсидия през месец юли 2019г. Считаме, че финансирането от юридически лица и еднолични търговци от една страна хвърля сянка на съмнение чии интереси защитават партиите, а от друга дава възможност някои партии да рекетират бизнеса за дарения.

Предлаганите промени съответстват изцяло на дадените още през 2005 година  препоръки на GRECO, антикорупционна мониторингова структура към Съвета на Европа, които в която членуват 48 държави, включително и САЩ. Целта на организацията е да подобри капацитета на тези страни в борбата срещу корупцията чрез осъществяването на мониторинг и партньорски натиск.

Нещо повече ако GRECO прецени, че промяната в Закона за политическите партии от месец юли 2019 година, свързана с неограниченото финансиране на партиите от еднолични търговци и юридически лица, е сериозно нарушение на антикорупционните стандарти на Съвета на Европа, може да определи докладчици по темата и въз основа на изготвения от тях доклад, да сезира Европейската комисия. Подобна процедура вече се е прилагала за Полша, Румъния и Гърция. Само няколко месеца след като през март 2018г. GRECO съобщи, че започва процедура срещу Полша заради реформите свързани със съдебната власт, ЕК инициира наказателна процедура срещу страната по същия повод. Следва да се има предвид, че макар GRECO да е организация към Съвета на Европа нейните констатации винаги са били взимани предвид от Европейската комисия в мониторинговите доклади за България. Забраната за получаване на дарения от юридически лица е била предмет на оценка от страна GRECO през 2015 г. и заключенията й са били, че България е изпълнила напълно 13 от общо 16 препоръки в областта на партийното финансиране.

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) също препоръчва да се премахне възможността партиите да получават дарения от бизнеса.

Също така смятаме за необходимо въвеждането на максимален размер на субсидията в размер на 6 000 000 лв. за една календарна година, независимо от получения брой гласове. Този размер според нас е напълно достатъчен за покриване на присъщите разходи на една политическа партия.

Предлаганата законодателна промяна ще облекчи разходната част на бюджета и ще освободи финансов ресурс, който може да бъде насочен към други бюджетни пера. 

Законопроектът не противоречи на правото на ЕС.

ВНОСИТЕЛИ:…

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Съветниците от ВМРО в Русе с призив заседанията на Съвета да не се влияят от предстоящите парламентарни избори

В рамките на по-малко от един месец ни предстоят три сесии. Едната от тях е може би най-важната в рамките на календарната...

Красимир Каракачанов: ВМРО не си сменя политиката, Македония няма да влезе в ЕС, ако не се коригира

Не се срамувам от нищо, което съм направил като политик, категоричен е лидерът на ВМРО Най-глупавото е политиците да...

Юлиан Ангелов: Управлението не е самоцел за ВМРО, въпросът е да работим за хората

За нас от ВМРО никога не е било самоцел да участваме на всяка цена в управлението. За нас е важно да има...

Искрен Веселинов: Явяваме се в кампанията със самочувствието, че сме изпълнили поетите ангажименти

Ние сме решени да се раздадем в тази кампания. Явяваме се със самочувствието, че сме изпълнили поетите ангажименти пред хората. Ще докажем,...

Александър Сиди: Дебатът за съдебната реформа не трябва да става на улицата

Дебатът за съдебната реформа няма да се реши чрез площадното правосъдие Причина за протестите са и тежките обвинения в...

Сиди: Вярвам, че старозагорци ще подкрепят ВМРО в битката за запазване на работните места в областта

Надявам се, че старозагорци ще подкрепят ВМРО в битката за запазване на работните места в областта, коментира Сиди ВМРО...

Карлос Контрера предлага приоритетно да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 работещите в градския транспорт

Общинският съветник от ВМРО и председател на комисията по транспорт в Столична община Карлос Контрера отправи предложение до министъра на здравеопазването да...

Коментари