Начало Новини Патриотите от ВМРО в София внесоха програмата за подпомагане на образованите семейства

Патриотите от ВМРО в София внесоха програмата за подпомагане на образованите семейства

Общинските съветници от ВМРО внесоха доклад за приемане на програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община.

Програмата има за цел да стимулира образованата раждаемост, като Общината подпомогне финансово родителите със средно и по-високо образование при раждане на дете. За първо дете еднократната помощ за семейството да е 200 лв., за второ – 500 лв., за трето – 1 300 лв. Условията, на които трябва да отговарят родителите, за да получат помощ при раждане или осиновяване на дете, е да имат завършено средно образование, както и постоянен  или настоящ адрес на територията на София съответно за последните 2 или 3 години. За по-висока степен на образование, еднократната помощ е съответно по-голяма по размер, като за трето дете при родители със степен „Магистър“ еднократната помощ достига 1700 лв.

Документът е изготвен от председателя на Национален младежки комитет на ВМРО адвокат Михаил Петров. Предложението за приемане на програмата до Столичния общински съвет е подписано от всички петима общински съветници от политическа група „Патриоти за София в СОС.

Патриотите са категорични, че е необходим подобен инструмент за подпомагане на младите семейства на територията на столицата, за да се насърчи раждаемостта сред образованите родители.

По изчисления на ВМРО за прилагане на програмата ще са необходими 6,5 млн. лв. годишно и предлагат сумата да бъде отпускана ежегодно от бюджета на Столична община.

Тази програма би могла да послужи за пример и да се прилага и в други общини на страната, коментира председателят на „Патриоти за София“ Карлос Контрера. Той е категоричен, че ВМРО отдавна предлага мерки за справяне с демографската криза и тази програма е част от тях.

Затова е необходимо Столична община да застане в защита на отговорното родителство, приемайки програмата, която ще е в подкрепа на образованите семейства. Според Патриотите от ВМРО, феноменът да се раждат деца заради социални помощи, е абсолютно грешен и трябва да бъде преустановен, посочи още Карлос Контрера.

В понеделник програмата беше разгледана на заседанието на Комисията по образование към Столичния общински съвет, а в сряда ще бъде разгледана и от Комисията по здравеопазване. Общински съветници от различни политически групи изразиха принципна подкрепа за мерките. Беше възложено на ресорните заместник-кметове да изготвят становище по програмата.

Председателят на групата „Патриоти за София – ВМРО и АТАКА” Карлос Контрера заяви пред комисията по образование, че вносителите са готови да приемат предложения за допълнение на програмата. След заседанието той коментира, че очаква широка подкрепа за идеята от всички политически групи, но вероятно ще има и противници. За пример той даде неадекватните изказвания на Веселин Марешки, който се изказвал преди даже да е чел програмата. За разлика от него и неговата торба с обещания, от което нищо не е внесъл официално в Народното събрание, ние, патриотите, работим и предлагаме конкретни мерки. За съжаление паразитно говорене тип Марешки вероятно ще бъде използвано от някои среди, които всъщност не желаят нищо да се случва, а и нищо не правят, коментира още Контрера.

Текст на документа:

ПРОГРАМА

за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община

 

Раздел I

OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 1. Тази програма урежда реда и начина за предоставяне и изплащане на средства за еднократни безвъзмездни парични помощи при раждане, осиновяване и отглеждане на деца на територията на Столична община.

чл. 2. (1) Право да получават еднократна парична помощ имат родители на новородено или осиновители, които към момента на подаване на декларация за кандидатстване:

(2)   Имат постоянен адрес на територията на Столична община.

1. Майката е с постоянен адрес на територията на Столична община повече от 2 години от рождената дата на детето или датата от акта на осиновяването му и бащата е с постоянен адрес към момента на подаване на документите.

2. Бащата е с постоянен адрес на територията на Столична община повече от 2 години от рождената дата на детето или датата от акта на осиновяването му и майката е с постоянен адрес към момента на подаване на документите.

            (3) Имат настоящ адрес на територията на Столична община.

            1. Майката е с настоящ адрес на територията на Столична община повече от 3 години от рождената дата на детето или датата от акта на осиновяването му и бащата е с настоящ адрес към момента на подаване на документите.

            2. Бащата е с настоящ адрес на територията на Столична община повече от 3 години от рождената дата на детето или датата от акта на осиновяването му и майката е с настоящ адрес към момента на подаване на документите.

(4) Когато единият родител е с постоянен адрес, а другият е с настоящ адрес, правото да се получи помощта по ал. 1 може да се упражни, ако за родителя с настоящ адрес са налице условията по ал. 3, а за родителя с постоянен адрес са налице условията по ал. 2.

чл. 3. За да имат право да кандидатстват, родителите трябва да имат завършено най-малко средно образование.

чл. 4. (1) Еднократните парични помощи по тази Програма се финансират ежегодно със средства от общинския бюджет и се диференцират според поредността на децата, родени от майката, както и съобразно степента на образование на родителите.

(2) Ако към момента на датата на подаване на заявлението-декларация, майката има деца, оставени за отглеждане в „специализирана институция за деца” или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа, тяхната поредност не се взима предвид.

чл. 5. (1) Право да получават еднократна помощ се придобива от датата на раждане на детето или от датата от акта на осиновяването му.

(2)   Еднократната помощ може да се поиска при раждане/осиновяване на дете в срок от 90 дни, считано от дата, на която е родено/осиновено детето.

(3)   Заявленията-декларации по настоящата Програма се приемат и обработват целогодишно.

(4)   Правото на еднократна помощ възниква за деца родени/осиновени след 01.01.2020 г., както и според поредността на родените от майката деца, а не според поредността на децата на бащата.

чл. 6.  Еднократна парична помощ не се изплаща в случаите, когато:

(1)   Към момента на подаване на заявлението-декларация детето е оставено за отглеждане в „специализирана институция за деца”.

(2)   Към момента на подаване на заявлението-декларация родителите имат прекъснати здравноосигурителни права.

(3)   Към момента на подаване на заявлението-декларация родителите имат изискуеми задължения към Столична община.

 

Раздел II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОЩ
ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ

чл. 7. (1) Еднократна парична помощ при раждане на живо дете се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец (Приложение А) и само при покриване на всички изброени в настоящата Програма критерии.

            (2) Сумата, изплащана по ал. 1, е в зависимост от степента на образование на родителите, като размерът на отпуснатата парична помощ расте правопропорционално със степента на образованието им и поредността на детето.

(3) Заявлението-декларация трябва да бъде подписано и от двамата родители на детето освен в случаите, в които в акта за раждане/осиновяване на детето не е вписан втори родител.

(4) Заявлението се подава от един от родителите (като се легитимира за това с лична карта) или упълномощено лице. Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:       

1.      Копие от личните карти на родителите;

2.      Копие на диплома за степента на завършеното образование на майката;

3.      Копие на диплома за степента на завършеното образование на бащата;

4.      Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските права от единия от родителите при развод;

5.      Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на пълно осиновяване (при осиновено дете);

6.      Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;

7.      Номер на банкова сметка с титуляр единия от родителите, посочена в заявлението-декларация, по която да бъде преведена еднократната финансова помощ.

(5)   Изискуемите с настоящия Правилник документи по т. 1, 2, 3, 4, се представят и в оригинал пред приемащия орган с цел проверка на достоверността им.

чл. 8. (1) Заявлението-декларация и документите към него се приемат в деловодството на Столична община. Определено със заповед на кмета длъжностно лице от Общинската администрация към Столична община в седемдневен срок от подаването разглежда и преценява редовността на документите.

(2) Подаденото заявление-декларация се вписва с входящ номер и инициали на родителите в публичен електронен регистър за отпускане на еднократна парична помощ за новородено или осиновено дете от длъжностното лице, който ще бъде достъпен чрез интернет страницата на Столична община.

(3) Длъжностното лице разглежда подаденото заявление-декларация и приложените документи към тях и излиза с мотивиран писмен доклад за отпускане или отказ за отпускане на еднократна парична помощ.

(4) Когато към подаденото заявление-декларация липсват някои от изискуемите документи съгласно чл. 7, ал. 4 от тази Програма, лицето се уведомява за това писмено с препоръчано писмо на посочен от заявителите адрес в декларацията-заявление. В случай, че в двуседмичен срок от получаване на уведомлението лицето не приложи липсващите документи, длъжностното лице се произнася с мотивиран писмен доклад за отказ за отпускане на еднократна парична помощ.

(5) Длъжностното лице извършва служебна проверка, резултатите от която отразява в протокол, за:

1.      наличие на пречки за отпускане на помощта съгласно чл. 6;

2.      удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;

3.      наличието на постоянен/настоящ адрес на родителите или осиновителите и съответствието на срока с изискванията за постоянен/настоящ адрес съгласно чл. 2 от Програмата;

4.      поредността на родените от майката деца;

5.      справка за наличието или липсата на изискуеми задължения на родителите към Столична община към момента на подаване на заявлението-декларация;

6.      справка за здравноосигурителния статус на родителите към момента на подаване на заявлението-декларация.

(6) На основание доклада на длъжностното лице в седемдневен срок от изготвянето му, кметът на Столична община, или упълномощено от него лице, издава заповед за отпускане на еднократна парична помощ за всяко подадено заявление-декларация поотделно.

чл. 9. (1) Заповедта на кмета, или упълномощеното от него лице, се вписва в публичния електронен регистър за отпускане на еднократна парична помощ за новородено или осиновено дете.

(2) При одобрение длъжностното лице в седемдневен срок от заповедта на кмета нарежда да бъде извършен банков превод по посочената в заявлението-декларация банкова сметка, като в основанието посочи № на заповед за отпускане на еднократната помощ.

 

Раздел III

РАЗМЕР И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНАТА ПАРИЧНА ПОМОЩ

чл. 10. Еднократната парична помощ се изплаща от Столична община на родителите за всяко новородено/осиновено първо, второ, трето дете.

чл. 11. (1) Размерът на еднократната парична помощ, при спазване на изискванията и предписанията на чл.7, за всяко новородено или осиновено дете включително е както следва:

(2)   За първо дете при родители с еднаква степен на образование:

1. родители със средно образование – сума в размер на 200 лв.;

2. родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума в размер на 250 лв.;

3. родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 300 лв.;

(3) За второ дете при родители с еднаква степен на образование:

1. родители със средно образование – сума в размер на 500 лв.;

2. родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума в размер на 600 лв.;

3. родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 700 лв.;

            (4) За трето дете при родители с еднаква степен на образование:

1. родители със средно образование – сума в размер на 1300 лв.;

2. родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума в размер на 1500 лв.

3. родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 1700 лв.

 (5) При раждане на близнаци, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете близнак, като сумата се определя съобразно броя на предходно родените деца от майката на новородените.

(6) При родители с различна степен на образование, еднократната парична помощ се изчислява като се зачита по-благоприятното обстоятелство за помощта, отпускана за степента на образование на всеки един от родителите.

чл.12 Еднократната парична помощ се изплаща безкасово по банков път по съответната сметка на получаващия помощта или по друг ред, предложен от Столична община.

чл.13 (1) Помощи, изплатени в нарушение на този Правилник, подлежат на връщане със законната лихва. Те се събират по реда за събиране на държавни вземания.

(2) Родител/и, получил/и помощ по тази програма, които след получаването ѝ са оставили детето, за което е получена помощта, за отглеждане в специализирана институция за отглеждане на деца, връщат помощта със законната лихва.

 

Раздел IV

КОНТРОЛ И РЕД ЗА ОБЖАЛВАНЕ

чл. 14. Контролът по изпълнение на тази Програма се осъществява от кмета на Столична община и/или длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Столична община.

чл. 15. (1) Заявленията-декларации, които са получили отказ за отпускане на еднократна парична помощ, могат да се обжалват в двуседмичен срок от обявяването им в електронния регистър пред комисия, назначена от кмета на Столична община и длъжностното лице по чл. 8 от Правилника.

            (2) Комисията е тричленен колективен орган, който се назначава от кмета на Столична община или длъжностно лице по чл. 8 от Правилника за разглеждане на обжалвани откази за отпускане на еднократна финансова помощ.

(3) На основание решение на Комисията и мотивиран доклад в седемдневен срок кметът на Столична община издава Заповед за отпускане или потвърждение на отказа за еднократна парична помощ.

(4) Решенията на комисията не подлежат на обжалване.

Чл. 16. Ежегодно длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Столична община, извършват проверка за обстоятелства по чл. 13, ал. 2.

 

Раздел V

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази Програма:

1.      „Специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка“ са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети без да се заплаща такса.

2.      Под „осиновено дете” в тази Програма се има предвид дете, осиновено при условията на пълно осиновяване, предвидени в СК.


МОТИВИ

По чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове

I.                   Причини, които налагат приемането:

1. В действащата подзаконова нормативна база на Столична община липсва подобен тип еднократна помощ, която да стимулира чисто финансово едни бъдещи родители и осиновители и да спомогне в първите им стъпки по отглеждане на едно дете. Предвид ниската раждаемост, дори и в двумилионна София, действителността у нас ни принуждава да търсим социални методи, чрез които да стимулираме семействата да имат повече деца. Голяма част от двойките не си позволяват да направят тази крачка да имат дете или дори и да я направят, то те се ограничават до едно, най-много две деца. Причината е проста – липса на достатъчно финансови средства, с които да подсигурят началните материални нужди на новия член на семейството, а именно бебешки дрехи, които омаляват бързо, детска количка, бебешко креватче, шкаф за дрехи и др. Водени от горното, предлагаме приемането на тази Програма, за да може по-голяма част от младите семейства да бъдат стимулирани чрез една финансова помощ, която би им помогнала значително в първите стъпки от раждането/осиновяването на едно дете.

2. Подзаконовите нормативни актове, с които се отпускат финансови помощи за стимулиране на раждаемостта са с прекалено широк кръг от правоимащи лица, които могат да ги получават. С тези финансови помощи може да се злоупотребява и именно водени от това, желаем да внесем за разглеждане настоящата програма, като с въвеждане на по-високи изисквания се цели предотвратяване на порочни практики за усвояване на тези средства. По този начин Общината може да предотврати опасността средства от бюджета, които са предвидени за спомагане на отглеждането на едно детеь да бъдат усвоени и да се използват не по предназначение, като същевременно стимулира родителите.

3. Програмата представлява политически, управленски инструмент за насърчаване на отговорното родителство, тя не замества инструментите на държавната политика. Ето защо приемането на тази програма е стимулираща мярка, което обяснява и прецизните критерии, въз основа на които смятаме, че ще стимулираме по-висока раждаемост сред работещите и образовани граждани на столицата.

II.                Цели, които се поставят:

Настоящата Програма има за цел увеличаване на раждаемостта на територията на Столична община посредством предоставяне на еднократна финансова помощ, която ще спомогне двойките в първите месеци при отглеждането на дете. Програмата си поставя като основна цел и стимулиране на отговорното родителство (а не стимулиране на раждането и отглеждането на деца в риск).

III.              Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата Програма:

Предвид обстоятелството, че в София се раждат средно около 13 000 деца годишно, ще е необходимо да се осигурят средства от бюджета на Столична община, с които да се финансират еднократните помощи при раждане или осиновяване на дете. За периода 2012-2016 г. в област София (Столична община) се раждат по около 13 000 деца, като отклонението в този показател варира между 300-400 новородени повече или по-малко спрямо предходната година. Налице е устойчивост на този показател, което позволява приблизително точно прогнозиране на необходимите годишни финансови средства. Според статистиката, около 45% от населението на територията на Столична община е с висше образование (образователни степен „бакалавър” и „магистър“), което показва относително висок дял по този показател спрямо останалите области в страната. Оттук може да се направи извод, че съгласно изискванията на настоящата програма около 50% от новородените, а е възможно и повече, ще бъдат в семейства, в които поне единият от родителите е с висше образование. От друга страна съотношението на семействата с едно, с две и с три деца е 6:3:1, като семействата с едно дете, т.е. около 7800 от новородените ще бъдат първо дете, 3300 второ дете и около 1900 деца трето дете. Това, обаче, са допускания, направени на база преброяването от 2011 г., като е много вероятно всъщност съотношението да е по различно. При допускане това означава, с голяма доза вероятност, че около 3510 деца ще могат да се възползват от помощта на родители с висше образование за първо дете – около 737 000 лв. годишно, и около 3000 деца на родители със средно образование – 600 000 лв., за второ дете – очакването е около 1500 деца на родители с висше образование или около 900 000 лв. и около 1500 деца на родители със средно образование – около 750 000 лв., за трето дете – около 900 деца на родители с висше образование – 2 250 000 лв. и за родители със средно образование – 1 170 000 лв. Общо на годишна база за програмата – 6 407 000 лв. Тук следва да се отбележи съществуването на редица неизвестни – колко родители отговарят на абсолютния критерий постоянен адрес, колко на абсолютния критерий настоящ адрес, както и изразяването на правно валидна воля за получаване на еднократната финансова помощ. В този смисъл сумата може да варира, но приблизителния разчет показва около 6,5 млн. лв., необходими за стимулиране на раждаемостта по тази Програма.

IV.             Очаквани резултати от прилагането:

Очаква се посредством финансовата помощ, която Столична община ще предоставя на двойките, да се стимулира отговорната раждаемост сред населението на Общината, както и ще се насърчи практиката на пълно осиновяване на деца.

V.                Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганата Програма е подзаконов нормативен акт, който е съобразен със Закона за нормативните актове, Указ № 883 за прилагане на ЗНА, Семейния кодекс и Закона за гражданската регистрация, поради което е предопределено нейното съответствие и с правото на Европейския съюз, тъй като посочените нормативни актове не противоречат на разпоредбите на ЕС.

Предлаганият нормативен акт е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съобразен е с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Последни Новини

Джамбазки заяви пълна подкрепа за полицейския служител, прострелял заподозрян при гонка

Пълна подкрепа за полицейския служител, прострелял заподозрян при гонка. То е ударило момиче с тръба по главата с цел грабеж. Подобни брутални престъпления...

Контрера: Преведохме София през тежки кризи, няма да допуснем да изпадне в хаос

ВМРО прояви отговорност към столицата и гласува за бюджет, който да не допусне София да изпадне в хаос. Въпреки...

Русенското село Червена вода бе домакин на седмия Комитски събор

В село Червена вода се проведе седмото издание на традиционния Комитски събор, организиран от ВМРО – Русе, Сдружение за военно-патриотично възпитание на младежта...

Каракачанов: Политическа формула „Орбан“ – това ни трябва в България!

Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО - Илиана Беновска „Беновска пита – Радио К2“, 23.09.2023 г.  Кандидатурата на Карлос Контрера...

ВМРО регистрира своите кандидати за София

В събота ВМРО - София регистрира своя кандидат за кмет, кандидати за районни кметове, кметове на кметства и общински съветници, съобщава БНР.

Каракачанов: Смяната на Трети март е опит да се пренапише историята

Всички държави в света и в Европа празнуват деня, в който са се създали като държава. Опитът беше конюнктура и типично слугински,...

ВМРО – Шумен регистрира листа за изборите в Деня на Независимостта

На 22 септември 2023 г., в Деня на Независимостта, бе регистрирана листата на ПП „ВМРО – Българско национално движение за участие в...

Коментари