Начало Българското семейство Патриотите със законопроект за повишаване раждаемостта

Патриотите със законопроект за повишаване раждаемостта

Народните представители от парламентарната група на Патриотичния фронт внесоха проект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физически лица. Целта е да се създаде стимулираща раждаемостта мярка в полза на всеки изряден български данъкоплатец, отглеждащ непълнолетни деца. В мотивите към проекта е записано, че тя се създава посредством законово установено данъчно облекчение от прогресивен характер.

Така с настоящия ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се цели да се създаде действащ механизъм за подкрепа на семействата, които отглеждат децата си без подкрепа от държавата, а същевременно работят, внасят данъци и осигуровки и така дават своя принос  към бюджета. Ефектът за семейния бюджет за всяко дете ще се равнява на 20 лева месечно за първо и второ дете, а подкрепата за трето и следващо е с намаляваща интензивност с оглед концепцията за отговорното родителство и семейно планиране.

Коефициентът на раждаемост за 2013 г., според НСИ и е 9,2 промила. Така страната ни е на едно от последните места по раждаемост в света – 206-то. В същото време коефициентът на смъртност според НСИ е 14,4 промила. С този показател през 2013 г. сме заемали 6-то място в света.

Отрицателен прираст от -5,2%  и отрицателно миграционно салдо, което според сайта на ЦРУ  е -2,9%, допълват негативните тенденции. Държим отчайващ рекорд по намаляване и изчезване на населението, който е 7 души всеки час от денонощието.

Раждаемостта е с намаляващ темп, считано от 2009-та година насам средно с по около 5 хил. бебета годишно. В същото време много семейства, представители на работещата „средна класа”, са лишени от възможността да получават детски надбавки за отглеждането на децата си, въпреки че са с най-голям принос в създаването на БВП.

В мотивите към предложението на Патриотичния фронт са посочени още редица конкретни факти, подкрепени с цифри, на които се основават предлаганите промени в закона.

Текст и мотиви към законопроекта:

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

43-тото НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 87, ал. 1 от КРБ внасям проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ведно с мотиви към него.

Моля, на основание чл. 67, ал. 1 от ПОДНС да разпределите внесения от мен проект за разглеждане в съответните постоянни комисии.

Проект

З А К О Н

за изменение и допълнение на

Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 

§1. Създава се нов чл. 22в със следното съдържание:

            “Чл.22в(1) Местните физически лица, включително извършващите дейност като едноличен търговец, могат да ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от годишната си данъчна основа сума в общ размер, както следва:

1. при едно ненавършило пълнолетие дете – 2400 лв.;  

2. при две ненавършили пълнолетие деца – 4800 лв.;

3. при три и повече ненавършили пълнолетие деца – 6000 лв.

(2) Данъчното облекчение се ползва, когато са налице едновременно следните условия:

1. към 31 декември на съответната данъчна година детето да е местно физическо лице и  български гражданин или чужденец, на когото е предоставено убежище или статут на бежанец, придобит по реда на Закона за убежището и бежанците;

2. детето не е навършило пълнолетие;                 

3. към 31 декември на съответната данъчна година детето да не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.  

(3) Данъчното облекчение се ползва от лице по ал.1, което към 31 декември на данъчната година е:

1. родител, който упражнява родителските права, и детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество;

2. настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство;

3. роднина или близък – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето;

(4) Данъчното облекчение се ползва до размера на годишната данъчна основа и при условие че лицето по ал.3 представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че последният няма да ползва намалението за същата данъчна година.  

(5) Декларация по ал.4 не се представя, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не са му предоставени такива права в случаите на развод.

(6) Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и навършило пълнолетие.

 (7) Данъчното облекчение се ползва, ако през съответната година не са получавани месечни помощи за дете съгласно Закона за семейни помощи за деца.

(8) Обстоятелствата и условията по ал.1 – 7 се декларират с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, която се подава с данъчната декларация. “

§2. В Преходните и заключителни разпоредби се прави следното изменение:

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Законът влиза в сила от 1.01.2015 г.“

––––––––-

Законът е приет от XLIII Народно събрание на ………………. г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

МОТИВИ

към Закон за изменение и допълнение на

Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Целта на проекта е да се създаде стимулираща раждаемостта мярка в полза на всеки изряден данъкоплатец на територията на Република България, отглеждащ непълнолетни деца. Тя се създава посредством законово установено данъчно облекчение от прогресивен характер.

Република България е сред най-бързо намаляващите нации в света.

Коефициентът на раждаемост за 2013 г. според НСИ е 9,2 промила. По раждаемост сме на едно от последните места (206-то място) в света. Коефициентът на смъртност според НСИ е 14,4 промила. По смъртност през 2013 г. сме на 6-то място в света.

Прирастът е отрицателен:  9,2-14,4 = -5,2‰. Като прибавим и отрицателното миграционно салдо, което според сайта на ЦРУ е -2,9%, то за 2013 год. България поставя абсолютен рекорд по намаляване и изчезване на населението с цели 8,1‰, тоест с 58 684 души годишно, или 161 души на ден, което означава по около 7 души всеки час от денонощието.

Раждаемостта в България e с намаляващ темп, считано от 2009-та година насам средно с по около 5 хиляди бебета годишно. Следва да се отбележи, че този срив далеч не е равномерен, а касае най-вече представителите на т.нар. „средна класа“ – хора образовани, социализирани, работещи. Трябва да се отбележи, че тази категория граждани на практика не получават държавна помощ за отглеждане на деца, въпреки че те са най-значимата група, създаваща брутен вътрешен продукт. Те са лишени дори от възможността да получават помощи за дете съгласно Закона за семейни помощи за деца заради заложеното в закона ограничителното подоходно условие.

С настоящия ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се цели създаване на действащ механизъм за подкрепа на семействата, които отглеждат децата си без подкрепа от държавата, а същевременно работят, внасят данъци и осигуровки и така допринасят за бюджета. Ефектът за семейния бюджет за всяко дете ще се равнява на 20 лева месечно за първо и второ дете. Подкрепата за трето и следващо е с намаляваща интензивност с оглед концепцията за отговорното родителство и семейното планиране.

София, 28.11.2014 г.                                                 ВНОСИТЕЛИ: 

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Контрера: МОН пак спи! Кой допусна поредната провокация в уроци за деца от 3-и и 4-и клас?

В училище, в онлайн часовете по компютърно моделиране питат кой пол е потребителят на платформата, т.е. ученикът – мъж, жена, небинарен, друг...

Патриотите настояват за приоритетно държавно финансиране на българското филмопроизводство

За отпускането на средства следва да се прилагат прецизни културни критерии, а в контролиращите дейността комисии да се назначават хора, отговарящи на...

Д-р Султанка Петрова: Държавата полага много усилия за младите семейства с деца

Младите семейства с деца получават подкрепа от държавата Държавата полага много усилия, за да подкрепя младите семейства с деца....

Доц. д-р Милен Михов: ВМРО ще се яви на изборите с изпълнени обещания

Изпълнени обещания, защита на българските национални интереси и спокойствие да гледаме избирателите си в очите – така ще отидем на избори

Джамбазки в ЕП: Проектът за TEN-T трябва да бъде преразгледан

Коридор № 8 трябва да се случи, категоричен е българският евродепутат Проектът за изграждането на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)...

Юлиан Ангелов: Прави се опит за прокарване на норвежкия модел за отнемане на деца у нас

Правосъдното министерство прави опит да прокара норвежкия модел за отнемане на деца у нас и вкарване в закон...

Красимир Червилов: ВМРО защитава националните интереси на България и има място в следващия парламент

ВМРО защитава националните интереси на България и има място в следващия парламент. Ръководството на партията все още не е обсъждало въпроса дали...

Коментари