Начало Европейски парламент Принципи на ВМРО за евентуален политически съюз

Принципи на ВМРО за евентуален политически съюз

ВМРО започва преговори с „България без цензура”. В тях ВМРО поставя ясни и незаобиколими условия – можете да ги прочетете по-надолу в идейна платформа.

ВМРО.бг публикува платформата, защото за разлика от други партии, ВМРО държи да провежда своите преговори прозрачно – пред очите на обществото.

І. ИДЕОЛОГИЯ И ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ

1. Идеологическата база на политическото сътрудничество трябва да бъде съчетанието на европейските ценности с патриотизъм, което поражда социална активност, насочена към преодоляване на критичното състояние на обществото и държавата ни, а в впоследствие – към просперитет на Република България като член на Европейския съюз 

2. Осъзнаваме необходимостта от обединяване на усилията на формации, които не са участвали досега във властта, не са отговорни за разграбването на България и за катастрофалното положение, до което е доведено българското общество. Считаме, че форматът следва да бъде разширяван единствено и само с политически сили, които досега не са били във властта.

3. Основни политически противници на ВМРО и ББЦ трябва да бъдат БСП, ГЕРБ и ДПС, НПСД както и всички партии и политически функционери, които са били част от управлението на страната през последните десетилетия.

4. ВМРО и ББЦ са за провеждането на операция „Чисти ръце“ сред политиците на прехода и икономическите групировки, паразитиращи върху политическия модел, както и за наказателно преследване на всички онези лица, които с действията си позволяваха и поощряваха разграбването на националното богатство и доведоха до разруха икономиката, здравеопазването, образованието, културата, спорта, социалните дейности, екологията и пр.

5. Основна политическа задача на този съюз в краткосрочен план следва да бъде изместването на ДПС от ролята му на балансьор в българския политически живот, практическото му отстраняване като решаващ фактор в политическия живот (като етническа партия) и недопускане възможността други етнически партии да влязат в тази роля.

6. Основна политическа цел следва да бъде:

• обновяването на политическото пространство с нови личности и формации;

• разрушаване на порочната партократична система;

• НОВ ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР, съответстващ на съвременните обществени отношения и гражданската активност в Р. България.

ІІ. ГЛАВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

1. Изход от икономическата криза и ръст на доходите;

2. Преодоляване на демографската катастрофа;

3. Преодоляване на катастрофата в здравеопазването, социалните дейности и пенсионното осигуряване;

4. Решителни промени за възраждане на българското образование и култура;

5. Стабилизиране на моралните и национални ценности, нравствеността, реда и законността;

6. Използване на целия капитал на страната – човешките ресурси, пълноценно развитие на цялата територия на страната, опазване на природата, възраждане на селското стопанство и т.н.;

7. Утвърждаване на България като обединител на българите по света, сигурен и силен фактор в международната политика.

ІІІ. ОСНОВНИ ПОЛИТИКИ

1. Патриотизмът. Той означава върховенство на националната идея, на интересите на нацията над всички останали, политически, икономически, партийни и други интереси. Нацията за нас е неделима политическа общност. Преди да бъде част от какъвто и да било етнос, всеки трябва да бъде добър български гражданин, с всички конституционни права и задължения, произтичащи от това. Всеки български гражданин следва да бъде наричан българин във всякаква публична комуникация и дейност на КОАЛИЦИЯТА. В същото време няма да се допуска по никакъв начин омаловажаване и накърняване на достойнството на българите, като държавотворен народ.

Патриотизмът и демокрацията са взаимно допълващи се. Патриотизмът е възможен само с развита демокрация, защото само със здрави демократични механизми нацията може да намери своята изява, да реализира своето значение, да постигне своите цели.

КОАЛИЦИЯТА ще защитава неделимостта на българската нация и територия – срещу всякакви опити за разделянето й, като например: неоосманската държавна доктрина на Турция, опитите за отделяне на „помашки” малцинства, македонизма, радикалния ислямизъм и др.

КОАЛИЦИЯТА ще се противопостави на опитите на Турция да стане част от Европейския съюз.

КОАЛИЦИЯТА следва да изповядва публично идеята за Европа на отечествата, разнообразни в единството си. Трябва да отстоява националните интереси на България в ЕС и чрез ЕС. Да работи за еманципирането на ЕС и за превръщането му в самостоятелен геополитически център на световната политическа сцена.

2. Социалното пазарно стопанство. Икономиката на България трябва да се движи от предприемачеството – при либерални условия и без ненужни ограничения, но и при подчертано съблюдаване на принципите на социалната отговорност. Без излишно бреме за работодателите, но и без настоящата несигурност за работещите.

Затова КОАЛИЦИЯТА следва да защитава всяка политика за насърчаване на износа и за защита на малкия и среден български бизнес с приоритет върху производството. Реиндустриализацията на страната е основана задача на следващото десетилетие. Създаването на индустриални зони и условия за инвестиции във високотехнологични производства с висока принадена стойност е единственият начин за бърз ръст на доходите и брутния вътрешен продукт.

В същото време основно послание на КОАЛИЦИЯТА следва да са темите за справедливостта и социалното сближаване. Затова всяко действие и говорене на КОАЛИЦИЯТА трябва да взема предвид преди всичко интересите на обикновения човек.

Към пенсионерите българските политици са длъжници. Затова КОАЛИЦИЯТА се задължава да положи усилия за по-достоен живот на възрастните хора чрез увеличаване на пенсиите, качествено и достъпно здравеопазване и допълнителни социални придобивки.

България ще загуби много, ако продължи да допуска въпиюща бедност и социално разслояване, дистанциране и изключване. КОАЛИЦИЯТА трябва да призовава за политика, насочена към преодоляване на последствията от растящото раздалечаване и противопоставяне на групи и социални съвкупности  от обществото ни. Отпадането на циганските общности, например, от системата на образованието, от пазара на труда и от обществото въобще е основен проблем, който засяга качеството на живот у нас.

При настоящите катастрофални демографски тенденции в рамките на десетилетия България ще изпитва огромни проблеми с големите несоциализирани групи. Затова КОАЛИЦИЯТА ще поставя ясно всички измерения на проблемите с циганските общности у нас – неграмотност, престъпност и асоциално поведение.

3. Редът и законността. Нужни са усилия за ревизия на беззаконната трансформация на собствеността в условията на т. нар. „преход”. Пенсионерите и другите уязвими групи понесоха огромната цена на криминалния преход. Граденото от цели поколения стана достояние на малцина галеници на конюнктурата.

Затова КОАЛИЦИЯТА ще изобличава криминалното трупане на богатство в последните десетилетия.

Основно послание и действие на КОАЛИЦИЯТА следва да бъде поддържането на реда и законността, борбата с корупцията, осигуряването на прозрачност.

Липсата на ред и законност е основен структурен проблем на българското общество. Българските граждани са дълбоко разколебани във възможностите и желанието на управляващите и държавата въобще да въведат ред на цялата територия на Република България и да осигурят правосъдие за всички български граждани. Съдебната система и правораздавателните органи са дълбоко поразени от криминалния преход. В организацията и дейността на съдилищата и съдебната система е необходима спешна и основна промяна, която да гарантира на българските граждани реално и справедливо правосъдие.

4. Активното гражданство. Ние сме убедени и в правото на българските граждани да участват във вземането на решенията, които пряко ги засягат. Качеството на демокрацията у нас се оказа под въпрос. Малцина вече виждат своите интереси представени в политическата борба.

Затова КОАЛИЦИЯТА следва да се застъпва за провеждането на повече референдуми. Тя ще предлага гражданско участие и ще изобличава недостатъците на всички партии на статуквото, без изключение – БСП, ДПС, ГЕРБ и т.н.

КОАЛИЦИЯТА ще изтъква и работи и за правата на българите като потребители. Трябва да е гарантирано качеството на храната, на въздуха, на средата в нашите населени места.

Електроразпределителните дружества, топлофикациите, водните дружества, големите търговски вериги и всички други монополисти трябва да бъдат лишени от възможността за спекулативната ценова политика. Всичко това трябва да залегне в позициите на КОАЛИЦИЯТА.

5. Човешкият капитал. Семейството трябва да е центърът на посланията на КОАЛИЦИЯТА. От семейството започва нацията ни. От децата, от грижата, от възпитанието, традициите, образованието.

Затова КОАЛИЦИЯТА следва да покаже дългосрочно последователно действие по отношение на човешкия капитал на България. Критично важно е КОАЛИЦИЯТА да изисква от държавата стриктна демографска програма с ясни срокове, отчетност и отговорни лица. Целта е противодействие на настъпилата демографска катастрофа, която води до колапс на социализираните, образовани слоеве и респективно до все по-малко и по-некачествена работна ръка, както и до задъхване и блокиране на социалната и осигурителната система.

Планомерното привличане на население с български произход в районите с най-критични демографски тенденции у нас, както и в районите с дефицит на работна ръка, е сред мерките за справяне с демографската катастрофа, които КОАЛИЦИЯТА ще отстоява.

В същото време КОАЛИЦИЯТА трябва да поставя постоянно въпроса за необходимостта от нарочна, цялостна и обхватна политика за младежта. Политика, която да бъде отделен ресор в държавната администрация и да бъде насочена в две основни посоки – грижа за младите и техните възможности и насърчаване на гражданското участие на младежта.

Във връзка с това част от усилията на КОАЛИЦИЯТА ще бъде повишаването на качеството на българското средно и висше образование. 

Българите заслужават човешко здравеопазване и КОАЛИЦИЯТА ще отстоява дългосрочна социална стратегия, в която приоритет ще има тъкмо здравето и здравеопазването.

6. Българската земя. Селското стопанство има сериозен потенциал за създаване на заетост и икономически растеж. Земеделската земя е основен капитал на нацията ни и следва да бъдат създадени защитни механизми, така че тя да не попада в чужди ръце, да не се допуска свръхконцентрация на земеделска собственост в малък на брой стопански субекти, а да се насърчава дребната и средна собственост и селскостопанско предприемачество.

КОАЛИЦИЯТА ще положи максимални усилия за спешна помощ за селските райони. Длъжни сме да направим опит за спасяване на българското село и осигуряване на възможността за пълноценно развитие в него на основата на съвременните средства за комуникации, дистанционното обучение за по-младите и обучение през целия живот. Хората в селските райони са големите губещи от последните десетилетия е непременно трябва да бъдат подкрепени от обществото ни.

Разработили сме специална програма за възраждане на овощарството, зеленчукопроизводството и животновъдството, които ще задвижат преработвателната промишленост и износа на селскостопанска продукция.

7. Антирегионализъм. Не бива да се допускат ярки различия в развитието на регионите у нас. Територията на страната ни трябва да се развива равномерно. Нацията и територията са неразривно обединени елементи на българската държавност. Територията на България трябва да се развива хармонично и да се организира максимално ефективно, за да се даде на гражданите от всички части на страната равна възможност за личностно, професионално и икономическо развитие.

Публичните инвестиции за инфраструктура, здравеопазване, социални дейности и др. следва да се пренасочат от центъра към периферията, за да се компенсира порочната политика за ограбването и упадъка на регионите. КОАЛИЦИЯТА е за децентрализация и второ ниво на самоуправление на базата на шестте планови региона, с избираеми областни управители и областни съвети. Максимална независимост на регионите от центъра, директна връзка с Брюксел, без участието на бюрокрацията в София.

8. Активната външна политика. КОАЛИЦИЯТА ще изисква публично провеждането на външна политика, която има за цел постигането на незаобиколима роля на България в Югоизточна Европа и Черноморския регион.

КОАЛИЦИЯТА ще полага приоритетни усилия за осветляване на историческата истина и за правата на българите в чужбина – милиони наши сънародници останаха извън пределите на България. Не бе осъществен идеалът на Възраждането – всички българи да живеят в обща родина. Утвърждава се македонизмът – една лъжа не само пред българската история, а лъжа в лицето на човечеството. Ние сме длъжни да се борим с тази лъжа. Борбата за това не е реваншизъм, нито е национален егоизъм. Тази борба е стремеж за справедливост и човешки права.

Защитата на достойнството, правата и интересите на над 1,5 млн. българи в Македония, Западните покрайнини и други съседни страни ще бъде изведено като основен приоритет във външната политика на България. Приоритет е и недопускането на фалшифициране на българската история, култура и наследство с цел дебългаризиране (асимилация) на българското население в Македония.

България не трябва да се отказва от своите ангажименти в двустранните отношения с Р Македония и КОАЛИЦИЯТА ще настоява за активна роля на българската държава по този въпрос.

Активна трябва да бъде политиката на българската държава към всички българи зад граница. И към онези, които са избрали дом в чужбина, и към онези, за които чужбина се е оказала там, където са техните бащини домове.

Отношенията със съседите трябва да се определят основно от тяхното отношение към правата и достойнството на живеещите на тяхна територия български общности.

Икономизиране на външната политика на България е друг наш приоритет. Дипломацията трябва да работи за излизане на нови пазари и възможности за българския бизнес, без оглед на международната конюнктура, идеологически предразсъдъци или съобразяване с интересите и натиска от по-големи и силни „партньори“.

Дипломатическа дейност следва да се активизира по отношение на страни, които играят все по-голяма роля в световната политика и икономика като Китай, Япония, Индия, Бразилия и други.

Българската дипломация трябва да излезе от затворения триъгълник Вашингтон – Брюксел – Москва. Отношенията с Русия трябва да се развиват на приятелска, но равноправна и взаимоизгодна основа.

9.  Политиката по сигурността.Основна грижа на КОАЛИЦИЯТА ще е армията и националната сигурност. Армията ни трябва да е в състояние действително да произвежда сигурност, а не да бъде разжалвана до мирновременен контингент за труд. Възстановяването на военното обучение и военната повинност – в един осъвременен вариант – ще бъде една от задачите на КОАЛИЦИЯТА.

Българската армия трябва да бъде приведена в състояние да изпълнява своите конституционни задължения – защита на суверенитета и териториалната цялост на страната.

Настояваме за спиране на саморазправата и деградацията на българските служби за сигурност – разузнаване и контраразузнаване. За да спре тяхното използване за вътрешнополитически цели, трябва да бъдат изработени специални закони, регламентиращи тяхната дейност, и пресичащи политическото вмешателство в тяхната работа, както и гарантиращи честта и достойнството на офицерите и служителите, работили и работещи в службите за сигурност.

10. Екологията. Опазването на природата е сред основните цели на КОАЛИЦИЯТА. Борбата за природата не е абстрактна, а е борба и за лицето на България. КОАЛИЦИЯТА приема грижата за природата като задължение за българските патриоти.

11. Българската духовност. Българската култура изгуби много в днешните дни. Подмениха се културните ориентири на цели поколения. Държавното дисциплинирано културно производство беше заменено от нещо още по-смущаващо – с войнстваща антикултурност.

Затова КОАЛИЦИЯТА ще обръща специално внимание на политики за насърчаване на българската култура и излаза й към света, за утвърждаване на ролята на Българската православна църква, която трябва да заеме мястото си във възпитанието на младите, в социализацията на личности, в утвърждаването на ценности, в избягването на зависимости като секти, наркомания и алкохолизъм.

Православието трябва да бъде действително официална религия, която, заедно с другите традиционни вероизповедания, да има неотменима социална роля. Затова КОАЛИЦИЯТА следва да изисква публично държавна политика за подпомагане на духовността.

Българският език е основно достояние на българското своеобразие. Той е олицетворение на духовното ни единство и пределите на нашето землище. Затова КОАЛИЦИЯТА ще настоява езикът да е защитен със силата на закон и охраняван срещу погубване.

12. Стратегическото мислене. България е длъжна да има дългосрочно целеполагане. Всички действия „на парче” вече са пагубни. Страната ни не разполага с много време да спре опасните демографски тенденции.

Затова КОАЛИЦИЯТА ще отстоява създаването на българска национална доктрина, в която да залегне развитието на българския народ в неговата политическа и духовна територия.

КОАЛИЦИЯТА ще положи усилия за изработване на дългосрочни програми за развитие на българската нация, които да отговорят на растящите предизвикателства пред България.

Последни Новини

Контрера: Над 400 хил. лв. от джоба на българите ще отидат за „София прайд“, пък и ще блокират цяла София. До кога?

Вече се гаврят и с паметта на покойните, като го правят на Черешова задушница! Под „мъдрото“ управление на Васил...

ВМРО предлага военно обучение за всички мъже под 50 години, които не са ходили в казармата, включително министри, депутати и кметове

Ние от ВМРО винаги сме подкрепяли национално отговорната позиция, че българските мъже трябва да преминат през начална военна подготовка. Това казва в...

Прогнозата на Каракачанов след изборите: ДПС повече няма да стои в сянка

Как се стигна до настоящите изборни резултати? Гост по темата в „Челюсти“ по NOVA NEWS бе лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов.

Контрера: Кабинет за наркомании притеснява столичани в центъра на София

Живущи в район „Сердика“ алармираха за сериозни проблеми със сигурността в района заради дейността на център за наркомании - частна фондация, създала...

Каракачанов: Ако искаме България да съществува като суверенна държава, ние трябва да вървим по пътя на националното единство

Благодаря на всички, които подкрепиха ВМРО – Българско национално движение на изборите 2в1 – за национален и Европейски парламент. Резултатите са такива,...

Контрера: Машинното гласуване е провал! Опорочено е!

„Голям рев за машините от ПП-ДБ. То не бяха вопли, писъци, късане на розово-лилави ризи! Тотален провал с пустите им машини -...

Красимир Каракачанов: Гласувах за младите хора – да я има България!

Гласувах за суверенитета на България, да не ни управляват от посолствата, да има разумни политици, за които българският национален интерес стои над...

Коментари

serdivan escort adapazarı escort odunpazarı escort

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir