Начало Блог Румяна Витньова: Училището трябва да формира личности и да насърчава можещите

Румяна Витньова: Училището трябва да формира личности и да насърчава можещите

Румяна Витньова е преподавател по икономически дисциплини в СУ „Козма Тричков във Враца повече от 20 години. Завършва магистратура „Маркетинг и мениджмънт“ в УНСС, а през 2008 г. специализира „Дидактически технологии“ в СУ. Носител е на Първа професионално-квалификационна степен след защита на иновационно изследване.

Създател е на множество практически приложими иновативни образователни технологии, а през последните десет години учениците й са победители и призьори в редица национални конкурси и състезания, като често представят България на Световни и Европейски финали. Извоюваните от тях индивидуални и отборни медали са над 50.

През 2013 г. получава Почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност. За 2014 г. Румяна Витньова е носител на Приза „Учител на годината на България” в професионалната подготовка, през 2015 е удостоена със специалната награда от националния конкурс в същата категория. Носител е на приза „Учител на годината на Община Враца” за 2014 и 2016 г. и „Учител – будител“ за 2017 г. През 2020 е лауреат в Първи национален конкурс за иноватори в образованието на МОН.

Румяна Витньова е редовен член на Съюза на учените в България, секция „Педагогика и психология”.

Има много публикации и доклади, поместени в списания, издания за научна литература и сборници, както и участия във национални и международни форуми и конференции. Съавтор е на две ръководства за учители и фасилитатори Финансови работилници „За парите и други важни неща“, както и на иновативния образователен спектакъл „Въртележка на парите“.

От 2013 е обучител на учители „Формиране на предприемачески умения в гимназиален етап на българските училища“, а от 2016 е и обучител на учители по програми за финансова грамотност в българските училища, три от които по НП на МОН „Квалификация на педагогическите специалисти“.

През 2017 г. Румяна Витньова създава авторска иновация „Обучение по финансова грамотност“ като разработва 6 програми и нови учебни планове за прогимназиален и гимназиален етап за учениците от 5 до 10 клас.  Благодарение на тях, СУ „Козма Тричков“ – Враца за четвърта поредна година е в Списъка на иновативните училища в България“. От 2020 участва в работна група на МОН за разработване на учебно-изпитната програма за ДЗИ по предприемачество.

Румяна Витньова  е докторант по Докторска програма „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)“ .

Основната цел в кампанията на ВМРО за парламентарните избори през 2021 г. е да се подчертае, че България има нужда от нормалност, цивилизован диалог между партиите и институциите, обединяването около общи цели за справяне с основните проблеми – демографската криза, икономическото развитие, социалните неравенства, етническата маргинализация, националната сигурност и не на последно място за справяне с наболялата нужда от промяна в образователната политика, подкрепена от експертни оценки. Само така ще се гарантира ясна посока за развитие на България и ще се постигне благоденствие и духовната висота.

Приоритетите на ВМРО днес са повишаване доходите и качеството на живот на българите. По-високо качество на живот сега и в бъдеще не би могло да се постигне без промени към по-добра, по-гъвкава и отворена към иновации образователна система, която да води към непрекъснато повишаване пригодността на образователния процес и връщане на родолюбието и изконните български ценности.

Политическата програма на ВМРО и задачите, свързани с образованието в голяма степен застъпват предложенията ми и попадат в спектъра на моите политически и морални убеждения:

 • Смятам, че е крайно време за промяна на унифицирания модел на училищно образование и за персонализиране на образователния процес. На всички в кръга ученици-учители-родители-заинтересовани страни е ясно и очевидно, че съществуващия модел на образование, т.е. „за всеки образователен минимум“ вече не работи. Последните години е налице тенденция за усредняване, което ощетява добрите и търсещите ученици. Знанието вече не е ценност, както винаги е било в България и за българското общество. Общото мнение за съжаление е,  че училището създава „послушни работници“.  Единици са тези ученици, които успяват да се справят при сегашната ситуация.

Ще отбележа, че под персонализиране на образователния процес не се разбира преподаване на различен по обхват и сложност материал на различните ученици или прилагане на технологични иновации, както изглежда го разбират някои автори на други партийни програми. И за съжаление доста хора в образователния сектор. Като пример ще дам програмата за иновации в българските училища, включвайки се в която, масово училищните екипи предложиха още преди няколко години смарт класни стаи, устройства, екрани и техника. По този начин, отново личността на ученика и персоналния подход остават извън центъра на промяната. Какво се получава на практика – от устройствата в къщи, децата се прехвърлят на устройствата в клас.

Персонализацията на образователния процес означава осигуряване на съответствие между мотивацията и способностите на ученика (знания и умения) и насърчаването му да поеме отговорност за собственото си учене. Има различни техники, образователни технологии и методология за такъв вид обучение, а образователните експерти у нас и по света продължават да разработват и нови. Ако това беше възможно да се случи по-рано и беше целенасочена политика, заложена в нашата образователна система досега, на този етап, в условията на извънредна ситуация, свързана със световна пандемия, налагаща „Обучение в електронна среда от разстояние“, нито един ученик, учител или родител не би изпитал затруднение.

 • Ясно идентифициране и директно адресиране на бариерите пред преподаването, ученето и личностното развитие. Въпросът е обширен за дискутиране, но най-основно смятам, че би следвало и съм за подкрепа на предложенията, за по-голяма свобода, инициативност и предприемчивост на и от всички страни в образователния процес. Такива идеи следва да генерират положителни и дълготрайни въздействия върху участващите организации, върху системите за политика, в които тези дейности са структурирани, така и върху лицата, участващи пряко или непряко в организираните дейности. Очакванията са, че в резултат на подобни  въздействия може да бъдат разработени, трансферирани и/или въведени иновативни практики на организационно, местно, регионално, национално и европейско ниво. Като следствие бих искала училищата да предлагат:
 • Свои иновативни подходи, които адресират нуждите на определена /тяхната/ целева група.
 • По-модерна, динамична, отговорна и развиваща професионална среда, преодоляваща бариерите пред научаването.
 • Подобрен административен и управленски капацитет и професионализъм за работа и сътрудничество на европейско и международно равнище
 • Смятам също, че е необходима и  промяна във финансовия модел на издръжка на училищата. Личното ми мнение е, че модел на финансиране на базата на постигнати общи резултати на образователната институция, би довело до повишаване на ефективността и ефикасността на образованието, дефиниране на по-конкретни стъпки за насочване и/или пренасочване на ресурси и посочване на очаквани резултати в бъдеще. Но, резултати, базиращи се на верни/коректни констатации, които могат да се потвърдят с налични данни.
 • Изключително важно за мен е също и засилване на ролята на българското училище за патриотично обучение и възпитание с цел съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. Тази цел се реализира с приоритетно изучаване на българския език и литература, историята, географията, българските обичаи, традиции и фолклор. В тази посока и мой личен приоритет е връщането на здравата и устойчива ценностна система в българските училища и разглеждането на самото училище и ученето само по себе си като ценност. ЕК констатира, че българските ученици показват най-ниско ниво на чувство за принадлежност към собственото си училище именно в България. Всички искаме нашите деца, младото поколение на България, да бъдат щастливи, успешни и добри хора. Искаме  и безпроблемно да „навигират“ в съвременния свят. Едва ли ще изненадам някого с твърдението, че ценностите, са тези фундаментални основи, които ще им помогнат да го направят!

Уважаеми избиратели, не променяйте критериите си и не се отказвайте от правото си на глас! Защото, извън пожелателното говорене, ВМРО има визия за българското образование, вярва в ползата от качествено образование и има какво да предложи и в тази област. ВМРО има собствен капацитет в образователните политики, както  и подход за привличане на допълнителна експертиза. Ние вярваме, че  всяка, дори и малка помощ спомага за формиране на смислени и адекватни визии  и е важна за нас, за нашите идеи, а и за всеки български гражданин, ако успеят да се реализират.

ВМРО е партията, която има структурирана визия какво точно прави и се развива доста целенасочено и последователно, с което умножава значително потенциала си.

Сега излизаме с ясна и изпълнима програма за развитие на икономиката, високи доходи, опазване на традиционните ценности, които ни правят българи, за образованието и за гарантиране националния интерес и сигурност.

 В този смисъл продължаваме темпа на увеличение на парите за заплати на учители, лекари и медицински персонал. Приоритети в сферата на училищното образование са увеличаване и поддържане на възнагражденията не по-ниски от 125 % от средната работна заплата за страната. За да запазим младите хора в професията, също така е нужно и увеличение на парите през втората година майчинство до достигането на поне 80% от МРЗ. В момента са 380 лв. на месец, а минималната работна заплата е 650 лв.

Припомням още важни приоритетите от предизборната програма на ВМРО за парламентарните избори през 2021:

 • Запазване на мрежата от детски и учебни заведения в малките населени места като защитени от държавата.
 • Политика на подкрепа на младите хора, предпочели да учат и работят в България. Активна политика за привличане на ученици и студенти от българските общности зад граница.
 • Подобряването на възможностите за посещение на значимите исторически, културни и природни обекти.
 • Разширяване на военното обучение в училище и подготовка на учениците за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации, със засилване на практическата подготовка
 • Стимулиране развитието на ученически спорт и туризъм. Възстановяване на ученическите центрове за отдих.
 • Модернизация на професионалното образование и утвърждаването му като приоритетно с цел обучение на мотивирани, бързо реализиращи се, знаещи и подготвени млади специалисти за българската икономика.
 • Вертикална интеграция на средното и висше професионално образование чрез признаване на кредити за придобити знания и компетентности.

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

Румяна Витньова

Последни Новини

Състезанието „Русезнание 2023“ излъчи своите победители

В понеделник следобед, 5 юни, в залата на Екомузея в Русе се проведе XVI издание на станалото традиционно за града състезание по...

Сиди: Правителството на ПП-ДБ и ГЕРБ е преврат

Правителството на ПП-ДБ и ГЕРБ е преврат, който се прави от една чужда държава у нас, а ние спим.

Каракачанов: Гражданите ще платим за правителството на компромиса на ПП-ДБ и ГЕРБ

Бяха смъртни врагове, сега се заобичаха, коментира почетният председател на ВМРО Проектокабинетът е по сметка, но за сметка на...

Ангел Джамбазки: Истанбулската конвенция е документ за налагане на пропаганда

Решенията на европейските институции нямат примат над решенията на Българския конституционен съд Истанбулската конвенция е част от джендър пропагандата,...

Кр. Каракачанов: Цената на подкрепата на ДПС е запазване на старата схема

След заявената вчера подкрепа за правителство на Денков и Габриел от страна на ДПС, на 100% съм сигурен, че в състава му...

Карлос Контрера: 4 екипа се занимават с линеен контрол на трафика в София

Предлага се в определени зони като паркове и градини скоростта на тротинетките да се ограничи софтуерно чрез GPS до 4 км/ч

Красимир Каракачанов: Правителство ще има и то ще е под мотото „Магнитски“

Дневнит ред на такъв кабинет е наложен от вън, това не е дневен ред на българите, категоричен е почетният председател на ВМРО

Коментари