Начало По места Стимулиране на образованата раждаемост предлагат общинските съветници в Русе от „Патриотите –...

Стимулиране на образованата раждаемост предлагат общинските съветници в Русе от „Патриотите – ВМРО“

Предложението предвижда по-сериозни помощи, но за родители със завършено поне средно образование

Общинските съветници от „Патриотите – ВМРО“ в Общински съвет – Русе внасят предложение, което предвижда отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаването на раждаемостта и отглеждането на децата на територията на Общината. Предложението предвижда помощта за семейството да започва от 200 лева за първо дете при родители със средно образование и да достига до  1000 лева за трето дете при родители с магистърска степен. Условието е родителите да имат завършено средно образование, но за висока степен на образованост еднократната помощ е в по-голям размер.

На брифинг пред сградата на Общината председателят на групата общински съветници Асен Даскалов обясни, че ще търсят подкрепа от всички групи в общинския съвет. Съветниците допълниха, че от 2012 година до сега има спад в раждаемостта с около 20%, което е силно обезпокоително, и ще търсят още варианти за подкрепа на младите семейства. Като критерии Патриотите са заложили минимум придобито средно образование и адрес на територията на Община Русе.

Ето и цялото предложение:

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ-ДОКЛАД

ОТ

ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

„ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“

Относно: приемане на Правилник за отпускане на

еднократна финансова подкрепа за насърчаване на

раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

По време на сесия на Общински съвет – Русе, състояла се на 10.02.2020 г., повдигнахме въпроса за стимулиране на раждаемостта като мярка за справяне с демографската катастрофа. Както всички знаем Община Русе не е единствената административно-териториална единица, изправена пред този проблем, затова от „ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“ разработихме правилник, който считаме, че ще способства за решаване на този проблем.

                На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.33, ал.1, т.2 ЗМСМА представяме предложение-доклад за приемане на нарочен правилник на Община Русе за подпомагане и насърчаване на раждаемостта чрез въвеждането на механизъм за предоставяне на еднократна финансова подкрепа за първо, второ и трето дете (изключения са предвидени при едновременно раждане на повече от едно дете), родено от родители с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Русе. 

                Предвид ниската раждаемост в страната, включително в Община Русе, действителността у нас ни принуждава да търсим социални методи, чрез които да стимулираме семействата да имат повече деца. Голяма част от двойките не си позволяват да направят тази крачка или дори и да я направят, то те се ограничават до едно, най-много до две деца. Причината е проста – липса на достатъчно финансови средства, с които да задоволят нуждите на новия член на домакинството – вещи, необходими за бебето, мебели и др. Тази тенденция е отчетлива при семействата с висше образование, където често децата се раждат и по-късно. Тенденцията в Община Русе е за спад на раждаемостта – през 2012 г. живородените деца са 1396, а през 2019 г. – само 1104, т.е. за седем години има спад с 20 %. Водени от горното предлагаме този правилник, за да може по-голяма част от младите семейства да бъдат стимулирани чрез еднократна финансова подкрепа, която би им помогнала значително в първите стъпки от раждането или осиновяването на дете.

                Подзаконовите нормативни актове, с които се отпускат финансови средства за стимулиране на раждаемостта, са с прекалено широк кръг от правоимащи лица, които могат да ги получават. С тези финансови помощи може да се злоупотребява и именно водени от това желаем да внесем за разглеждане настоящия правилник, като с въвеждане на по-високи изисквания се цели предотвратяване на порочни практики за усвояване на тези средства.

                Правилникът представлява политически, управленски инструмент за насърчаване на отговорното родителство, тя не замества инструментите на държавната политика. Ето защо приемането на този документ е стимулираща мярка, което обяснява и прецизните критерии, въз основа на които смятаме, че ще стимулираме по-висока раждаемост сред образованите граждани на Община Русе.

Настоящият правилник има за цел увеличаване на раждаемостта на територията на Община Русе посредством предоставяне на еднократна финансова подкрепа, която ще спомогне двойките в първите месеци при отглеждането на дете. Тя си поставя като основна цел и стимулиране на отговорното родителство, а не стимулиране на раждането и отглеждането на деца в риск.

                Създаването на институционален механизъм с цел подпомагане на целева група е допустимо и не противоречи на установения правов ред, още повече, че се предлага правилник, който не ограничава и не замества общата държавна политика относно раждаемостта и децата. Приемаме, че с предложения проект за правилник коригираме до известна степен един очевиден дисбаланс, който съществува в държавната уредба по отношение на финансовите средства, които се отпускат за раждане и отглеждане на дете. Правилникът си поставя за цел да насърчи отговорното родителство, стимулирайки интелигентната раждаемост, т.е. семействата със средно и по-високо образование. Въвеждането на един подобен модел може да се разглежда и като конкретна мярка за борба с демографската криза. Безспорно е, че в последните години общата раждаемост за страната, включително и на територията на Община Русе, бележи сериозен спад.

                Предложението ни е Община Русе, чрез местните приходи, да осигури финансиране на правилника, което ще бъде реална политическа стъпка към насърчаване на раждаемостта. Считаме, че на годишна база необходимите финансови средства ще бъдат под между 500 000 лв. и 600 000 лв., т.е. не повече от 0,5 % от бюджета на Община Русе за 2020 г. Сумата е получена на база раждаемостта на територията на общината през 2019 г.

Предлагаме проект на Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе и проект на решение.

                Предвид всичко гореизложено и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, предлагаме Общински съвет – Русе да вземе следното решение:

                На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Русе реши:

1. Приема Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе.

2. Възлага на кмета на Община Русе ежегодно да включва в проекта за бюджет на Община Русе необходимите средства за осигуряване финансиране на Правилника в размер на 600 000 лв.

                 Приложения:

                1. Проект на Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе, заедно с Приложения А и Б към нея.

                2. Мотиви по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове.

Вносители:

ПРАВИЛНИК

за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе

                Общински съвет – Русе, като орган на местно самоуправление,

                Съобразявайки същественото значение на въпросите, касаещи образованието на гражданите, имащо специфично влияние към различни демографски аспекти;

                Съобразявайки ролята на семейството като ключов фактор за пълноценното възпитание и образование на подрастващите;

                Съобразявайки отговорностите, които законът възлага върху родителите по отношение отглеждането и възпитанието на децата, в това число по отношение на тяхното образование;

                Съобразявайки, че правото на образование е основно право на гражданите, същевременно и тяхно конституционно задължение, в частност училищното обучение до 16-годишна възраст;

                Съобразявайки в тази връзка и важната роля на държавата и общините, на които законът възлага обезпечаването на основното и средното образование в държавните и общинските училища, като същото е безплатно за гражданите по силата на закона;

                Намира за необходимо да осигури възможност за финансово подпомагане на семействата, изпълнили своите конституционни задължения, свързани с образованието и поели отговорността за създаване, отглеждане и възпитание на деца,

                при което Общински съвет – Русе приема настоящия правилник.

Раздел I

OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда условията и реда за отпускане и изплащане на еднократна финансова подкрепа на родители, съответно осиновители със средно или висше образование. 

Чл. 2. (1) Право да получават еднократна финансова подкрепа имат родители на новородено или осиновено дете, които към момента на подаване на декларация за кандидатстване:

(2)          Имат постоянен адрес на територията на Община Русе, като:

1. майката е с постоянен адрес на територията на Община Русе повече от 2 години от рождената дата на детето или от датата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване му и бащата е с постоянен адрес към момента на подаване на документите или

2. бащата е с постоянен адрес на територията на Община Русе повече от 2 години от рождената дата на детето или от датата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване му и майката е с постоянен адрес към момента на подаване на документите.

                (3) Имат настоящ адрес на територията на Община Русе, като:

                1. майката е с настоящ адрес на територията на Община Русе повече от 3 години от рождената дата на детето или от датата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване му и бащата е с настоящ адрес към момента на подаване на документите или

                2. бащата е с настоящ адрес на територията на Община Русе повече от 3 години от рождената дата на детето или от датата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване му и майката е с настоящ адрес към момента на подаване на документите.  

(4) Когато единият родител е с постоянен адрес на територията на Община Русе, а другият е с настоящ адрес в същата община, правото да се получи финансовата подкрепа по ал. 1 може да се упражни, ако за родителя с настоящ адрес са налице условията по ал. 3, а за родителя с постоянен адрес са налице условията по ал. 2.

Чл. 3. За да имат право да кандидатстват, родителите трябва да имат завършено най-малко средно образование.

Чл. 4.     (1) Еднократната финансова подкрепа по този правилник се финансира ежегодно със средства от бюджета на Община Русе и се определя според поредността на децата, родени от майката, както и съобразно степента на образование на родителите.

(2) Ако към момента на датата на подаване на заявлението-декларация, майката има деца, оставени за отглеждане в „специализирана институция за деца” или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа, тяхната поредност не се взима предвид.

Чл. 5. (1) Право да получават еднократна финансова подкрепа се придобива от датата на раждане на детето или от датата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяването му. 

(2) Еднократната финансова подкрепа може да се поиска при раждане или осиновяване на дете в тримесечен срок, считано от датата, на която е родено или осиновено детето.

 (3) Правото на еднократна финансова подкрепа възниква за деца родени или осиновени след датата на влизане в сила на настоящия правилник, както и според поредността на родените от майката деца.

Чл. 6.     Еднократна финансова подкрепа не се изплаща в случаите, когато:

(2) Към момента на подаване на заявлението-декларация детето е оставено за отглеждане в „специализирана институция за деца”.

(3) Към момента на подаване на заявлението-декларация родителите имат прекъснати здравноосигурителни права.

(4) Към момента на подаване на заявлението-декларация родителите имат изискуеми задължения към Община Русе.

Раздел II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ

Чл. 7. (1) Еднократна финансова подкрепа при раждане на живо дете се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец (Приложение А) и само при покриване на всички изброени в настоящия правилник критерии.

                (2) Сумата, изплащана по ал. 1, е в зависимост от степента на образование на родителите, като размерът на отпуснатата финансова подкрепа расте правопропорционално със степента на образованието им и поредността на детето.

(3) Заявлението-декларация трябва да бъде подписано и от двамата родители на детето освен в случаите, в които в акта за раждане или осиновяване на детето не е вписан втори родител.

(4) Заявлението се подава от един от родителите или от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно. Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:        

1. копие на диплома за степента на завършеното образование на вписаните в акта за раждане или в съдебното решение за осиновяване на детето родители;

2. копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските права от единия от родителите при развод;

3. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на пълно осиновяване (при осиновено дете);

4. служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;

5. копие от удостоверение за банкова сметка с титуляр единия от родителите, по която да бъде преведена еднократната финансова подкрепа.

(5) Изискуемите с настоящия правилник документи по т. 1, 2, 3 и 5 се представят и в оригинал пред приемащия орган с цел проверка на достоверността им.

Чл. 8. (1) Заявлението-декларация и документите към него се приемат в деловодството на Община Русе.

(2) Определено със заповед на кмета длъжностно лице от Общинската администрация към Община Русе разглежда и преценява редовността на документите в седемдневен срок.

(3) Подаденото заявление-декларация се вписва в публичен електронен регистър за отпускане на еднократна финансова подкрепа за новородено или осиновено дете от длъжностното лице, който регистър ще бъде достъпен чрез интернет страницата на Община Русе.

(4) Длъжностното лице разглежда подаденото заявление-декларация и приложените документи към него и излиза с мотивиран писмен доклад за отпускане или отказ на еднократна финансова подкрепа.

(5) Когато към подаденото заявление-декларация липсват някои от изискуемите документи съгласно чл. 7, ал. 4 от този правилник, лицето се уведомява за това писмено в сградата на Община Русе или на посочен от заявителите адрес в декларацията-заявление. В случай, че в двуседмичен срок от получаване на уведомлението лицето не приложи липсващите документи, длъжностното лице се произнася с мотивиран писмен доклад за отказ за предоставяне на еднократна финансова подкрепа.

(5) Длъжностното лице извършва служебна проверка, резултатите от която отразява в протокол, за:

1. наличие на пречки за отпускане на финансовата подкрепа съгласно чл. 6;

2. удостоверение за раждане на детето, за което се иска финансова подкрепа;

3. наличието на постоянен или настоящ адрес на родителите или осиновителите и съответствието на срока с изискванията за постоянен или настоящ адрес съгласно чл. 2 от настоящия правилник;

4. поредността на родените от майката деца;

5. справка за наличието или липсата на изискуеми задължения на родителите към Община Русе към момента на подаване на заявлението-декларация;

6. справка за здравноосигурителния статус на родителите към момента на подаване на заявлението-декларация.

(6) На основание доклада на длъжностното лице, в седемдневен срок от изготвянето му, кметът на Община Русе или упълномощено от него лице издава заповед за предоставяне на еднократна финансова подкрепа за всяко подадено заявление-декларация поотделно.

Чл. 9. (1) Заповедта на кмета или упълномощеното от него лице се вписва в публичния електронен регистър за предоставяне на еднократна финансова подкрепа за новородено или осиновено дете.

(2) При одобрение, в седемдневен срок от издаване заповедта на кмета, се извършва банков превод по посочената в заявлението-декларация банкова сметка.

Раздел III

РАЗМЕР И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНАТА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

Чл. 10. Еднократната финансова подкрепа се изплаща от Община Русе на родителите за всяко новородено или осиновено първо, второ и трето дете.

Чл. 11. (1) Размерът на еднократната финансова подкрепа, при спазване изискванията и предписанията на чл.7, за всяко новородено или осиновено дете включително е както следва:

(2)          За първо дете при родители с еднаква степен на образование:

1. родители със средно образование – 200 лв.;

2. родители с висше образование степен „Бакалавър“ – 400 лв.;

3. родители с висше образование степен „Магистър“ – 600 лв.;

(3) За второ дете при родители с еднаква степен на образование:

1. родители със средно образование – 400 лв.;

2. родители с висше образование степен „Бакалавър“ – 600 лв.;

3. родители с висше образование степен „Магистър“ – 800 лв.;

                (4) За трето дете при родители с еднаква степен на образование:

1. родители със средно образование – 600 лв.;

2. родители с висше образование степен „Бакалавър“ – 800 лв.

3. родители с висше образование степен „Магистър“ – 1000 лв.

 (5) При едновременно раждане на повече от едно дете, еднократната финансова подкрепа се изплаща за всяко дете, като сумата се определя съобразно броя на предходно родените деца от майката. В този случай е допустимо предоставяне на финансова подкрепа и за повече от три деца, родени от една майка, като за четвърто и всяко следващо дете, се предоставя финансова подкрепа, определена при условията на ал.4. 

(6) При родители с различна степен на образование, еднократната финансова подкрепа се изчислява като се зачита по-благоприятното обстоятелство за подкрепата, отпускана за степента на образование на всеки един от родителите.

Чл.12 Еднократната финансова подкрепа се изплаща безкасово по банков път.

Чл.13 (1) Финансова подкрепа, предоставена в нарушение на този правилник, подлежи на връщане със законната лихва.

(2) Родител/и, получил/и финансова подкрепа по този правилник, които след получаването ѝ са оставили детето, за което са получили финансова подкрепа, за отглеждане в специализирана институция за отглеждане на деца, връщат получената сума със законната лихва в едномесечен срок от възникване на основанието.

Раздел IV

КОНТРОЛ И РЕД ЗА ОБЖАЛВАНЕ

Чл. 14. Контролът по изпълнение на този правилник се осъществява от кмета на Община Русе и/или определени с негова заповед длъжностни лица.

Чл. 15. Заявленията-декларации, които са получили отказ за предоставяне на еднократна финансова подкрепа, могат да се обжалват пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаване на отказа.

Чл. 16. Ежегодно длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Община Русе, извършват проверка за обстоятелства по чл. 13, ал. 2.

Раздел V

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този правилник:

1. „Специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка“ са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети без да се заплаща такса.

2. Под „осиновено дете” в този правилник се има предвид дете, осиновено при условията на пълно осиновяване, предвидени в Семейния кодекс.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този правилник се приема на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

                § 2. Настоящият правилник влиза в сила от 1 януари 2021 г.

§ 3. Настоящият правилник е приет с решение на Общински съвет – Русе № ……….. от ………….2020 г., по Протокол № ……… от заседание, проведено на ………2020 г.

§ 4. Неразделна част от настоящия правилник са Приложение А и Приложение Б

Приложение А към Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ

за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе

За …………………………………………………………………………….., ЕГН ……………..….,

(Име, презиме, фамилия)

Дата на раждане:………………..Акт за раждане №…………………………, издаден на ……………………., от  …………………

От майка…………………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………..….,

(Име, презиме, фамилия)

Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………

Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………….,

ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………,

Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………….,

ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ………………………, e-mail: …………………………

Семейно положение: ……………………………………………

и

От баща…………………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………..….,

(Име, презиме, фамилия)

Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………

Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………….,

ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………,

Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………….,

ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ………………………, e-mail: …………………………

Семейно положение: ……………………………………………

ДЕКЛАРИРАМ/Е:

Майка:

1.            Адрес на територията на Община Русе:

Постоянен за повече от 2 години от рождената дата на детето:……………………….….ДА/НЕ;

Настоящ адрес за повече от 3 години от рождената дата на детето:…………………..….ДА/НЕ;

2.            Образователна степен………………………………………….;

3.            Нямам дете/деца, което е/които са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на чл. 5 от Закона за закрила на детето:…………………………………………………….ДА/НЕ;

4.            Нямам прекъснати здравноосигурителни права:…………….……………………ДА/НЕ;

5.            Нямам изискуеми публични задължения към Община Русе:………………ДА/НЕ;

Баща:

1.            Адрес на територията на Община Русе:

Постоянен за повече от 2 години от рождената дата на детето:……………………….….ДА/НЕ;

Настоящ адрес за повече от 3 години от рождената дата на детето:…………………..….ДА/НЕ;

2.            Образователна степен………………………………………….;

3.            Нямам дете/деца, което е/които са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на чл. 5 от Закона за закрила на детето:…………………………………………………….ДА/НЕ;

4.            Прекъснати здравноосигурителни права:…………….…………………ИМАМ/НЯМАМ;

5.            Изискуеми публични задължения към Община Русе:………..… ИМАМ/НЯМАМ;

6.            Детето има извършени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното си състояние:……………………………………….ДА/НЕ;

7.            Към момента на подаване на заявлението-декларация детето е оставено за отглеждане в „специализирана институция за деца” по смисъла на Закона за закрила на детето………..ДА/НЕ

8.            Деца, родени/осиновени от майката:

№           Име, презиме, фамилия            ЕГН/ЛНЧ              Гражданство     Дата на раждане

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

4.                                                            

5.                                                            

Забележка: т.4 и 5 се попълват при едновременно раждане на повече от едно дете

Известно ни е, че с полагането на подписите ни под тази декларация се съгласяваме със следните условия:

9.            Заявление-декларация за получаване на еднократна финансова подкрепа от Община Русе се подава еднократно.

10.          При промяна на обстоятелствата, при които е предоставена финансовата подкрепа, се задължавам да уведомя в 30-дневен срок Община Русе.

11.          При недобросъвестно получена еднократна финансова подкрепа по реда на тази декларация, включително и при неизпълнение на задължението по предходната точка ще бъдем задължени да възстановим пълния размер на получената сума, но за срок, не по-дълъг от една година.

12.          За неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

13.          Личните данни на лицата в тази декларация ще бъдат обработвани от Община Русе единствено за целите на Правилника за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод отпускането и изплащането на еднократната финансова подкрепа.

Прилагаме следните документи:

1.            Копие от диплом за завършено……………образование, степен……………… на майката;

2.            Копие от диплом за завършено……………образование, степен………….….. на бащата;

3.            Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските права от единия от родителите при развод;

4.            Копие от смъртен акт на единия родител при наличието на такъв;

5.            Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на пълно осиновяване (при осиновено дете);

6.            Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;

7.            Копие от удостоверение за банкова сметка с титуляр единия от родителите;

8.            …………………………………………………………………………………………………………..;

Желая сумата да ми бъде преведена по:

IBAN                                                                                                     

Банка ………………………………………………………………….

Банков клон………………………………………………………..

Титуляр на сметката:………………………………………………………………………………..

Майка:  …………………………….         Баща: ……………………………                                            

Дата………….20……г.                                                                                                              гр. Русе

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:……………………………………………………………

                                                                        / име и фамилия, подпис/

                                                                                                  Дата ……………20… г., гр. Русе

Приложение Б към Правилника за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:

Лицето има/няма право на еднократна финансова подкрепа за раждане/осиновяване на (първо, второ, трето или повече деца при едновременно раждане на повече от едно дете) …………. дете в размер на …………………..лв. на основание чл. …., ал. ……, т. …… от Правилника за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе.

Мотиви при отказ:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Име и фамилия, длъжност:……………………………………………………………….. – …………………………………………………                                

Подпис: …………………………………                                           Дата ……………20… г., гр. Русе                                                                                                                              

Съгласувал:

Име и фамилия, длъжност:………………………………………………. – …………………………………………………                              

Подпис: …………………………………                                          Дата ……………20… г., гр. Русе               

МОТИВИ

по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове

1. Причини, които налагат приемането:

1.1. В действащата подзаконова нормативна база на Oбщина Русе липсва подобен тип еднократна финансова подкрепа, която да стимулира чисто финансово едни бъдещи родители и осиновители и да спомогне в първите им стъпки по отглеждане на едно дете. Предвид ниската раждаемост, действителността у нас ни принуждава да търсим социални методи, чрез които да стимулираме семействата да имат повече деца. Голяма част от двойките не си позволяват да направят тази крачка да имат дете или дори и да я направят, то те се ограничават до едно, най-много две деца. Причината е проста – липса на достатъчно финансови средства, с които да подсигурят началните материални нужди на новия член на семейството, а именно бебешки дрехи, които омаляват бързо, детска количка, бебешко креватче, шкаф за дрехи и др. Водени от горното, предлагаме приемането на този правилник, за да може по-голяма част от младите семейства да бъдат стимулирани чрез една финансова подкрепа, която би им помогнала значително в първите стъпки от раждането или осиновяването на едно дете.

1.2. Подзаконовите нормативни актове, с които се предоставя финансова подкрепа за стимулиране на раждаемостта, са с прекалено широк кръг от правоимащи лица, които могат да ги получават. С тези финансови средства може да се злоупотребява и именно водени от това, желаем да внесем за разглеждане настоящия правилник, като с въвеждане на по-високи изисквания се цели предотвратяване на порочни практики за усвояване на тези средства. По този начин Община Русе може да предотврати опасността средства от бюджета, които са предвидени за спомагане на отглеждането на едно дете да бъдат усвоени и да се използват не по предназначение, като същевременно стимулира родителите.

1.3. Правилникът представлява политически, управленски инструмент за насърчаване на отговорното родителство, тя не замества инструментите на държавната политика. Ето защо приемането на този правилник е стимулираща мярка, което обяснява и прецизните критерии, въз основа на които смятаме, че ще стимулираме по-висока раждаемост сред работещите и образовани граждани на Община Русе.

2. Цели, които се поставят:

Настоящият правилник има за цел увеличаване на раждаемостта на територията на Община Русе посредством предоставяне на еднократна финансова подкрепа, която ще спомогне двойките в първите месеци при отглеждането на дете. Тя си поставя като основна цел и стимулиране на отговорното родителство, а не стимулиране на раждането и отглеждането на деца в риск.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новия правилник:

Предвид обстоятелството, че в Община Русе през 2019 г. са се родили 1104 деца, ще е необходимо да се осигурят средства от бюджета на Община Русе, с които да се финансира еднократната финансова подкрепа при раждане или осиновяване на дете. За 2012 г. живородените деца в Община Русе са 1396, а през 2019 г. – 1104. Налице е устойчивост при намаляването на показателя раждаемост. Според статистиката на преброяването от 2011 г., около 22% от населението на територията на общината е с висше образование (образователни степени „бакалавър” или „магистър“). Оттук може да се направи извод, че съгласно изискванията на настоящия правилник около 30% от новородените, а е възможно и повече, ще бъдат в семейства, в които поне единият от родителите е с висше образование. От друга страна съотношението на семействата с едно, с две и с три деца е следната: 22 % с едно дете, 10 % с две деца, 1 % с три деца. Това, обаче, са допускания, направени на база преброяването от 2011 г., като е много вероятно всъщност съотношението да е по-различно. Тук следва да се отбележи съществуването на редица неизвестни – колко родители отговарят на абсолютния критерий постоянен адрес, колко на абсолютния критерий настоящ адрес, както и изразяването на правно валидна воля за получаване на еднократната финансова подкрепа.

4. Очаквани резултати от прилагането:

Очаква се посредством финансовата подкрепа, която Община Русе ще предоставя на двойките, да се стимулира отговорната раждаемост сред населението на общината, както и ще се насърчи практиката на пълно осиновяване на деца.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият Правилник е подзаконов нормативен акт, който е съобразен със Закона за нормативните актове, Указ № 883 за прилагане на ЗНА, Семейния кодекс и Закона за гражданската регистрация, поради което е предопределено неговото съответствие и с правото на Европейския съюз, тъй като посочените нормативни актове не противоречат на разпоредбите на ЕС.

Предлаганият нормативен акт е с правно основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съобразен е с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Последни Новини

Атанас Стоянов бе единодушно подкрепен за кмет на Сандански

 Инициативен комитет от авторитетни за града личности и няколко партии подкрепят Стоянов На събрание в четвъртък общинската организация на...

Карлос Контрера: София трябва да има зам.-кмет по сигурността

По думите му служителите на полицията трябва да ползват общински жилища Като кандидат за кмет на столицата Карлос...

ВМРО – Троян подкрепя кандидатурата на Донка Михайлова за кмет

На проведеното събрание на членовете на ВМРО – Троян на 20 септември 2023 г. бе решено кандидатурата на Донка Михайлова да бъде...

С венци и цветя ВМРО почете 120 г. от смъртта на Александър Панайотов

С поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на подпоручик Александър Панайотов във Велико Търново ВМРО почете 12-ата годишнина от трагичната...

Карлос Контрера: Къде са министърът и главният секретар да защитят служителя на МВР?

Кой е жертвата и кой е престъпникът?! Заради политическа коректност се прави опит за изпиране на случая, като...

Красимир Каракачанов: Хората се нагледаха на лъжливи пророци

Почетният председател на ВМРО Красимир Каракачанов бе във В. Търново по повод 120-ата годишнина от трагичната смърт на великотърновеца подпоручик Александър Панайотов...

Голяма коалиция атакува кметското място във Враца

Местна коалиция от осем партии издига кандидатурата за кмет на Община Враца на Красимир Богданов - депутат в две народни събрания и...

Коментари