Начало Българското семейство Султанка Петрова представи в Русе националната стратегия за активен живот на възрастните...

Султанка Петрова представи в Русе националната стратегия за активен живот на възрастните хора

Източник: „РусеИнфо

Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.) представи в Русе д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика.

В демографски план застаряването на населението се очертава като дълготраен и трудно обратим социален процес за европейските страни, включително и за България. Според прогнозите на ЕВРОСТАТ делът на населението в Република България на възраст над 65 години ще се увеличи от 17,4% през 2010 г. до 32,7% през 2060 г. Текущата демографска ситуация в България се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниски нива на раждаемост и високи нива на обща смъртност. Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението. Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване, посочи тя.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) в края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 493 119, или 21,3% от населението на страната. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,3 процентни пункта. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29,6%), Габрово (28,6%) и Кюстендил (27,3%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 17,5% и Варна – 18,9%. За област Русе делът на лицата на 65 и повече години е 23,3%.

Възрастните хора са важен и ценен ресурс на България. Те имат право на достойно съществуване и пълноценно участие в живота на обществото, на добро здраве и продуктивен живот, на развитие на своите знания, умения и способности, на равно третиране и на защита на техните основни човешки права. Визията на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора е свързана със създаването на условия и гарантиране на равни възможности за достоен и пълноценен живот.  Политиката за подкрепа на активния живот на възрастните хора е част от държавната демографска политика и част от цялостната политика за устойчиво културно, икономическо и социално развитие на страната.

Ценностите, на които се основава Стратегията, са: Независим живот; Участие в обществото; Достъп до грижи; Достойнство – да се гарантира, че възрастните хора живеят в сигурна среда, да се защитят техните човешки права, включително спрямо възрастова дискриминация в обществото.

Стратегическата цел е създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото. Стратегическата цел е разгърната в четири приоритета, които са разработени в съответствие с основните заключения на анализи и становища в рамките на проведени регионални кръгли маси в областта на застаряването. Едновременно с това те вземат предвид оперативните цели от Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.), като ги развиват и надграждат.

Определени са следните приоритети на Стратегията:

Приоритет 1: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта;

Приоритет 2: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на участието в обществото;

Приоритет 3: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на самостоятелния живот;

Приоритет 4: Създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора на национално и на регионално ниво.

Към всеки от четирите приоритета на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора са набелязани конкретни мерки, чието изпълнение ще се проследява чрез двугодишни планове и двугодишни отчети за изпълнение на Стратегията. Предвид факта, че заложените приоритети кореспондират с четирите области на Индекса на активния живот на възрастните хора, то постигнатите резултати ще могат да се проследяват и отчитат чрез 22-та индикатора на Индекса. Целевите стойности по отношение на активния живот на възрастните хора ще бъдат средните за Европейския съюз стойности по отделните показатели на Индекса.

Отговорен орган за изпълнението, координацията, наблюдението и оценката на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България ще бъде Министерство на труда и социалната политика, чрез дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“. Успешното прилагане на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора следва да се извършва от обединените усилия на всички заинтересовани страни. Ето защо, Междуведомствената работна група по демографските въпроси, доходите и жизненото равнище към министъра на труда и социалната политика ще осигурява поддържане на постоянен работен формат за междуведомствено взаимодействие и по въпросите на застаряването.

Дейностите по наблюдение и оценка на изпълнението са важен елемент от качественото изпълнение на Стратегията. Навременното им извършване гарантира, че при изпълнението на Стратегията ще се следват заложените в нея цели, като в случай на нужда ще се предприемат и необходими мерки за актуализацията им за постигане на гъвкавост и устойчивост на политиките към външни промени и/или вътрешни фактори. На всеки четири години от планирания период (2019-2030 г.) ще бъде извършвана оценка на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България. МТСП ще координира процеса на оценка на Стратегията и ще насърчава заинтересованите страни да вземат активно участие в него. За да е максимално обективна, оценката ще бъде извършена от независим външен оценител.

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

ВМРО е твърдо против партийна чистка в здравеопазването на принципа „стани, за да седне моят човек“

Министърът да посочи мотиви за отстраняването на директори на болници През последните дни ставаме свидетели на безпрецедентни уволнения на...

Красимир Каракачанов: На България ѝ трябва грамотно, а не раболепно и папагалско правителство

На България ѝ трябва грамотно, а не раболепно и папагалско правителство. Българският народ е тотално разединен и противопоставен....

Сиди: 170 национални предатели задоволиха болното его на френския президент

Решението на парламента за РСМ е обидно и разочароващо. Денят, в който се случи това национално предателство, истината е, че костите на...

Искрен Веселинов: Следващото правителство ще бъде доминирано от външни фактори

Следващото правителство ще бъде доминирано от външни фактори. Въобще не изключвам, както и самият Кирил Петров намекна, за някакво коалиране на ПП...

ВМРО предлага да се издигне паметник на Тодор Александров в Стара Загора

Съветниците от групата на ВМРО в Общинския съвет на Стара Загора внасят предложение за финансиране и изграждане на паметник на видния български...

Десето юбилейно издание на Патриотичните игри във Враца

Патрон на Програмата за патриотично възпитание е Красимир Богданов С много настроение, спортен дух и положителни емоции премина четвъртото...

Искрен Веселинов: Призовавам Президента да започне консултации за промяна на Конституцията

Видя се, че срещите с партиите са ялови и такива ще останат без реална промяна на системата За това...

Коментари