Устав

УСТАВ НА

ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

 1. Общи положения

Наименование, седалище и символи

Член 1. Наименованието на политическата партия е „ВМРО-Българско национално движение”, за краткост се изписва „ВМРО-БНД”.

Член 2. Седалище на политическата партия е град София, Столична община, Район „Възраждане”, улица „Пиротска” № 5.

Член 3. Символи на ВМРО-Българско национално движение:

(1) Знаме с правоъгълна форма, разделено на две равни части, като горната част е в червен цвят, а долната – в черен, със златен надпис в средата ВМРО-БНД.

(2) Герб с форма на щит, разделен на червена горна част и черна долна част, със златен кант по края и изправен коронован златен лъв обърнат на хералдическо дясно, разположен в средата.

(3) Печат, кръгъл с надпис в средата ВМРО и околовръст Българско национално движение.

(4) Девиз: „Единство и сила”.

(5) ВМРО-БНД има свой официален празник: 23 октомври.

(6) Партията има свои почетен знак, значки и почетни листи, с които отличава лица със заслуги към България и подпомагали дейността на ВМРО-БНД.

(7) Химн на ВМРО – БНД е „Изгрей зора на свободата”.

 1. I Същност, цели и средства.

Същност

Член 4. ВМРО-БНД е общобългарска партия и изповядва идеите на националната демокрация.

Цели

Член 5. С участие в политическия живот да реализира своите идеи в държавната и местна власт, като с това допринесе за възхода на Република България и благоденствието на българския народ чрез:

– съхранение и развитие на традиционните български ценности, обичаи и вяра за бъдещите поколения.

– духовното единение на българския народ в Мизия, Тракия, Македония, Западните покрайнини и всички останали български общности зад граница.

– защита на българските национални интереси.

– демократичност и развито гражданско общество. – установяване на ред, сигурност и равноправие на гражданите.

– изграждане на обединена Европа на принципа „Европа на отечествата”.

– изграждане на пазарна икономика и неприкосновеност на частната собственост.

Средства

Член 6. (1) Средствата, с които ВМРО-БНД реализира целите си, са в рамките на Конституцията и законите на Република България.

(2) Участва със своя предизборна платформа и свои кандидати в изборите за органи на управление в държавната, местната власт и за европейски органи на управление.

(3) Участва в българската, европейската и международната политика и си сътрудничи с формации за изпълнение на своите цели и идеи.

(4) Организира мероприятия, сътрудничи с научни институти, издава книги, списания, вестници и други, за да запознава българската и международната общественост с идеите и целите си.

ІІІ. Членство

Член 7. Встъпване в членство:

(1) Членството във ВМРО – Българско национално движение е доброволно и може да се придобие от всеки български гражданин, навършил 18 години, неосъждан с присъда от общ характер за умишлено престъпление, приемащ Устава и следващ целите на партията.

(2) Членове се приемат от ръководството на съответната Местна организация при подадено заявление и анкетна карта по образец, в срок до три месеца от подаването на заявлението.

(3) При отказ за членство, връчен в писмен вид на кандидата, има право да го обжалва в 15-дневен срок пред съответния общински комитет, чието решение е окончателно.

(4) При учредяване на нова Местна организация.

Член 8. Прекратяване на членство във ВМРО – БНД:

(1) С едностранно волеизявление в писмен вид пред ръководството на Местната организация.

(2) С изключване по решение на Местна организация или висшестоящ ръководен орган, което може да се обжалва пред съответния висшестоящ орган в 15-дневен срок. При неудовлетворение – решението може да бъде обжалвано пред НИК, чието решение е окончателно.

а) Изключва се при нарушаване на Устава.

б) Изключва се при неплащане на членския внос повече от 6 месеца от възникване на задължението.

(3) При смърт.

(4) При влязла в сила осъдителна присъда от общ характер за умишлено престъпление.

(5) С прекратяване или ликвидиране на партията.

(6) При системно неучастие (в срок от една година) в дейността на партията.

Права и задължения

Член 9. Всеки член на ВМРО – БНД има право:

(1) Да ползва обществена защита и безплатна юридическа защита от партията при и по повод дейността си в нея.

(2) Да избира и да бъде избиран в ръководните и контролни органи на партията.

(3) Да отправя предложения, взема решения и участва в дейността на Местния комитет и партията като цяло.

(4) Да избира и да бъде избиран като кандидат на партията в органите на централната и местна власт на Република България.

(5) Да изисква и получава информация за дейността на партията от съответния орган.

Член 10. Всеки член на ВМРО – БНД е длъжен:

(1) Да спазва Устава и работа за осъществяване целите на партията.

(2) Да участва активно в дейността и предизборните кампании на партията.

(3) Да внася редовно членски внос и да притежава членска карта.

(4) Да защитава доброто име на партията и де не й вреди с дейността си и поведението си в обществото.

(5) Да защитава интересите на партията.

(6) Да изпълнява политиката и решенията на партията.

(7) Да не бъде член на друга политическа партия.

ІV. Организационна структура на партията

Член 11. Структура:

 1. Конгрес
 2. Организационен съвет (ОС)
 3. Национален изпълнителен комитет (НИК)
 4. Национална контролна комисия (НКК)
 5. Областен комитет (ОблК)
 6. Областна контролна комисия (ОблКК)
 7. Общински комитет (ОбщК)
 8. Местна организация (МО)
 9. Парламентарна група (ПГ)
 10. Национален младежки комитет (НМК)
 11. Национална женска организация (НЖО).

Член 12. (1) Конгресът е върховен орган на политическа партия ВМРО – Българско национално движение и се свиква веднъж на три години.

(2) Конгресът се състои от делегати, като нормите на представителство на конгреса и начинът за избиране на делегати се определя от ОС по предложение на НИК.

(3) Всеки делегат има право на един глас.

(4) Членове на ОС, НИК, НКК, председателят на НМК, председателят на НЖО и народните представители – членове на партията, са по право делегати на конгреса.

Член 13. Свикване на Конгрес.

(1) Редовен конгрес на партията се свиква от НИК.

(2) Извънреден конгрес на партията се свиква от НИК, по предложение на ОС или по писмено искане на 1/3 от редовните членове на партията.

Член 14. Конгресът:

(1) Изменя и допълва устава.

(2) Приема други вътрешни актове.

(3) Избира председател на НИК и председател на НКК.

(4) Определя броя и избира състава на ОС.

(5) От състава на ОС избира НИК, като определя и броя на членовете му. НИК е в състав – председател, заместник-председатели, секретари и членове.

(6) Определя броя и избира членовете НКК. НКК е в състав председател, зам.-председатели и членове.

(7) Взема решение относно прекратяване на партията, сливане, вливане в други партии или разделяне на две или повече партии.

(8) Разглежда отчетите на НИК, НКК и ПГ и взема решение по тях.

(9) Приема основни насоки за дейността на партията.

(10) Отменя решения на други органи на партията.

Член 15. Заседание на конгреса:

(1) Заседанията на конгреса са законни, ако на тях присъстват най-малко половината избрани делегати.

(2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда при същия дневен ред, на същото място, колкото и делегати да се явят.

(3) Решенията на конгреса се взимат с явно гласуване, освен ако конгресът не реши друго.

(4) Решенията на конгреса се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.

(5) Решения по чл. 14, ал. 1 и ал. 7 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(6) По въпроси, които не са включени в дневния ред, решения не се вземат.

(7) Решенията на Конгреса са задължителни за всички членове на партията, а също за кметове, общински съветници и народни представители, избрани с листата на ВМРО – БНД.

Член 16. ОС е ръководен орган на ВМРО – БНД между конгресите на партията.

(1) Заседания на ОС се свикват най-малко веднъж на 4 месеца.

(2) Заседания на ОС се свиква по собствено решение, по решение на НИК, по писмено искане на НКК или по писмено искане на 1/3 от членовете на ОС.

(3) Заседанията се ръководят от председател, заместник-председател или секретар.

(4) Дневният ред, датата, часът и мястото на заседанието се определят от НИК.

(6) Членовете на ОС се известяват за провеждане на заседание и за дневния ред не по-късно от 7 дни преди провеждането му, с писмена покана изпратена по пощата, по факс или електронна поща.

(7)  ОС разработва и прилага стратегии за формиране на политиката на ВМРО – БНД, приема Правилник за финансовия ред и определя правилата за дейността, съгласно изискванията на Устава.

(8) С право на съвещателен глас на заседанията на ОС присъстват членовете на НКК, председателите на Областни комитети, народните представители на партията, регионалните организатори, председателят на Националната женска организация (НЖО) и председателят на Националния младежки комитет (НМК).

(9) Заседанията на ОС са легитимни, ако присъстват най-малко половината от неговите членове.

(10) ОС одобрява програмата, начина на участие в изборите и кандидатите на партията за държавната, местната власт и за европейски органи на управление. Със свое решение ОС може да делегира правомощия на НИК за участие в избори за местна власт.

(11) По предложение на НИК разделя организационната територия на региони, като определя броя и границите им съгласно административно-териториалното деление и/или делението на многомандатните избирателни райони на Република България, както и съобразно състоянието и задачите на партията.

(12) Определя размера и начина на плащане на членския внос.

(13) Решенията на ОС се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите.

(14) С решение на ОС най-малко веднъж годишно се провежда разширено заседание с участието на кметовете и общинските съветници на ВМРО – БНД.

(15) При прекратяване мандата на член на ОС – попълва се от следващия събрал най-много гласове на Конгреса кандидат за член на ОС.

(16) Мандатът на член на ОС се прекратява при настъпване на последиците от чл. 8 от Устава или при отсъствие от три поредни заседания на ОС.

Член 17. НИК се състои от председател, заместник-председатели, секретари и членове, като броят и съставът се определя от конгреса.

(1) Заседанията на НИК се свикват от председател или по писмено искане на повече от половината от членовете му.

(2) Дневният ред на заседанията се изготвя от председател и секретар и се одобрява, приема или допълва в началото на заседанието.

(3) Легитимността на заседанията на заседанията се определя от присъствието на повече от половината от членовете на НИК.

(4) Заседания се провеждат най-малко един път месечно, при необходимост се свикват извънредни заседания.

(5) Допуска се провеждането на неприсъствени заседания чрез конферентна връзка. Присъстващо е лице, с което има двустранна видео или телефонна връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

(6) Предложения към НИК се отправят само в писмен вид от членове на НИК, председател на НКК, членовете на ОС, регионалните организатори, отговорниците на различни отдели, комисии и направления, председателя на НМК, ръководствата на Областни и Общински комитети.

(7) Заседанията се ръководят от председател, заместник-председател или секретар.

(8) На заседание на НИК присъстват с право на съвещателен глас председателят на НКК, председателят на НЖО и председателят на НМК.

(9) НИК изработва образец и правилник за издаване на членските карти.

Член 18. (1) НИК представлява партията и определя обема на представителната власт на неговите членове.

(2) НИК подготвя и организира заседанията на ОС и изпълнява неговите решения.

(3) НИК подготвя и внася в конгреса отчет за дейността.

(4) НИК взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този устав не спадат в правата на друг орган.

(5) НИК ръководи и координира дейността на Областните, Общинските комитети, НМК, НЖО и Местните организации и взема необходимите мерки при нередности или нарушаване Устава на партията.

(6) НИК координира взаимодействието с други партии, организации, институции и взема решение за включване в коалиция, след даден мандат от ОС.

(7) НИК решава въпросите от текущ характер във връзка с дейността на партията.

(8) НИК ръководи и направлява работата на щатните служители на партията.

(9) НИК се грижи за правилното стопанисване и ползване на предоставеното имущество на партията.

(10) НИК формира отдели, комисии и направления и избира техни председатели, отговорници, брой и състав, които докладват за извършената работа пред НИК и ОС.

(11) Определя размера на работната заплата, възнагражденията, представителните разходи и разходите по дейността.

(12) Взема решение за изключване на членове и прекратяване мандата на Областни и Общински комитети и местни ръководства при възникнали проблеми. Решенията на НИК влизат в сила незабавно след вземането им. Тези решения могат да се обжалват пред ОС в писмен вид не по-късно от 15-дневен срок от решението на НИК. ОС взема окончателно решение на първото си заседание. НИК назначава временно служебно ръководство за срок до 6 месеца.

(13) НИК приема своя правилник за работа и издава указания до структурите и членовете на партията.

Член 19. (1) НИК на свое заседание взема решение за легитимността на новоучредени Областни и Общински комитети и Местни организации в срок до 3 месеца от подаденото заявление и препис от учредителния протокол.

(2) НИК води списък на всички структури на партията и взема решение за разпускане на структури, които не отговарят на условията на устава.

(3) НИК води списък на членовете на партията, платили членски внос.

Член 20. НКК на ВМРО – БНД се състои от председател, зам.-председатели и членове, като броят и съставът се определя от конгреса.

(1) НКК контролира приходите и разходите на ОС, НИК, Областните и Общинските комитети, НМК, НЖО и Местните организации.

(2) НКК следи за спазването на устава от всички членове и структури на ВМРО- БНД и докладва за нарушения съответно пред конгреса, ОС, НИК, Областните комитети и Общинските комитети.

(3) Заседания на НКК се свикват от председателя на НКК или по писмено искане на двама от членовете й, най-малко веднъж на 4 месеца.

(4) Членовете на НКК имат право да присъстват на заседания на регионални и местни ръководства, НМК, НЖО и общи събрания на комитетите.

(5) Пред НКК докладват ОблКК за извършените от тях проверки и установени нарушения.

Член 21. Областни комитети се избират на областна конференция, съгласно административно-териториалното деление на Република България.  След нарочно решение на ОС на осн. чл. 16, ал. 11 от Устава, организационната територия може да се определи и съобразно многомандатните избирателни райони на Република България.

(1) Делегати по право на областните конференции са членовете на ОС, НКК, народни представители и регионалния организатор от съответната област, членовете на Областния комитет, на ОблКК, председатели, зам.-председатели и секретари на Общинските комитети, съгласно определеното с решение на ОС деление на осн. чл. 16, ал. 11 от Устава.

(2) Областна конференция се свиква с решение от Областния комитет или от НИК. В решението за свикване, освен делегатите по чл. 21, ал. 1, се определя и допълнителна делегатска квота.

(3) Учредителна областна конференция се свиква при наличието на най-малко три Общински комитета.

(4) Областният комитет е в състав до единадесет члена: председател, до двама зам.-председатели, секретар, касиер и членове, избрани за срок от три години.

Член 22. Областният комитет:

(1) Ръководи, координира и контролира дейността на Общинските комитети и на всички структури в областта.

(2) Взима решения, които касаят дейността на партията в съответната област.

(3) Осъществява връзките с други партии и организации, с областната администрация, с всички институции на територията на областта.

(4) Разрешава възникнали спорове в рамките на партията на територията на областта.

(5) Подготвя и изпраща в НИК доклади за дейността, състоянието и проблемите на партията в съответната област, най-малко веднъж на 4 месеца.

(6) Заседания се свикват от председателя, или по писмено искане на 3 члена на Областния комитет, или от НИК.

(7) Заседания се свикват най-малко веднъж на три месеца.

(8) Дава предложения, свързани с участието в избори.

(9) Областната конференция започва заседание при присъствие на повече от половината делегати. При липса на нужния кворум, заседанието започва след един час в присъствието на явилите се делегати.

(10) Всеки делегат има право на един глас.

(11) Областният комитет подготвя и реализира областни политически инициативи, отправя предложение до НИК и ОС за национални такива.

(12) Областният комитет определя областния предизборен щаб, ръководи и организира изборните кампании в областта.

(13) Областният комитет изказва становища относно решения на Общинските комитети.

(14) Свиква заседания на органите и структурите на партията на територията на областта.

(15) При прекратяване на мандата на член на Областния комитет – попълва се от следващия, събрал най-много гласове на областната конференция.

(16) Решенията на Областния комитет могат да се обжалват пред НИК, чието решение е окончателно.

Член 23. Областна контролна комисия (ОблКК):

(1) Членовете на ОблКК се избират на областна конференция в състав от трима души: председател и двама члена.

(2) Наблюдава дейността на структурите в областта.

(3) Контролира уставосъобразността на взетите решения от структурите в областта

(4) Осъществява финансов контрол на структурите в областта.

(5) Взема становище по възникнали спорове от уставен или финансов характер в рамките на областта.

(6) Докладва пред НКК за всяка извършена проверка и установени нарушения.

(7) Председателят на ОблКК има право да присъства и взема отношения без право на глас при заседания на Областния комитет, Общинските комитети, Местните ръководства.

Член 24. Общински комитет:

(1) Общинският комитет се избира на общинска конференция с мандат три години в състав до девет члена: председател, до двама зам.-председатели, секретар, касиер и членове.

(2) Общинска конференция се свиква от Общинския комитет, Областния комитет или от НИК. В решението за свикване, освен делегатите по чл. 24, ал. 4, се определя и допълнителна делегатска квота.

(3) Делегатите на общинската конференция са по норма, определена от Общинския комитет, съгласувана с Областния комитет и НИК.

(4) Делегати по право в общинската конференция са членовете на Общинския комитет, членове на Областния комитет, ОС, регионалният организатор, народните представители, общинските съветници, общинските кметове, кметове на кметства от съответната община – членове на партията.

(5) Учредителна общинска конференция се свиква при наличието на минимум три местни организации.

(6) В община, където има само една Местна организация, тя изпълнява ролята на Общински комитет, като решенията, взети от името на Общински комитет се съгласуват с Областния комитет и регионалния организатор.

(7) Ръководи, координира и контролира дейността на Местните организации в общината.

(8) Свежда политиката на НИК и ОС и решенията на Областния комитет.

(9) Взема решения, които се отнасят до дейността на партията в съответната община.

(10) Осъществява връзките с други партии и организации, с общинските власти, с институциите на територията на общината.

(11) Разрешава възникнали спорове в местните структури в рамките на общината.

(12) Изпраща доклади до Областния комитет за дейността, състоянието и проблемите на Местните организации, най малко веднъж на 4 месеца.

(13) Предлага кандидатите, предизборната програма и начина на участие в местните избори на територията на общината пред Областния комитет.

(14) Изказва становища и дава свои предложения за кандидати, предизборни платформи и участие в национални избори, с което запознава Областния комитет .

(15) При прекратяване на мандата на член на Общинския комитет – попълва се от следващия събрал най-много гласове на общинската конференция.

(16) Решението на Общинския комитет може да се обжалва последователно пред Областния комитет и пред НИК. Решението на НИК е окончателно.

Член 25. Извлечение от протоколите от проведените областни и общински конференции се изпращат чрез регионалния организатор до НИК, който одобрява взетите решения.

Член 26. На територията на градовете с районно деление в районите се изграждат Общински комитети.

Член 27. Структури на партията могат да се изграждат и в чужбина, ако законите на съответната държава го позволяват.

Член 28. Прекратяване на мандат на член на НИК, ОС, Областни и Общински комитети става чрез собствено волеизявление, при загуба на членство или по други предвидени в Устава начини.

Член 29. Местни организации:

(1) Учредяват се най-малко от 5 души и от състава си избира председател.

(2) Местна организация с над 10 редовни члена избира ръководство в състав: председател зам.-председател, секретар-касиер.

(3) Местните организации могат да бъдат по населено място, женски, младежки, по професионален принцип и интереси.

(4) На Общото събрание имат право да присъстват с право на глас само редовните членове на Местната организация.

(5) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(6) Мандатът на избраното ръководство е три години

(7) Най-малко един път месечно се провеждат събрания на Местната организация, организирани от ръководството.

(8) Ръководството заседава най-малко веднъж месечно.

(9) Общото събрание се свиква от местното ръководство, или при писмено искане на 1/3 от членовете на Местната организация, а също така и по решение на Общинския комитет. В общото събрание всеки член има право на един глас.

(10) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство и определя начина на гласуване.

(11) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. При липса на необходимия кворум, събранието се отлага за един час по-късно и се счита за законно колкото и членове да се явят.

(12) Членовете на местната организация се уведомяват от ръководството й за провеждане на Общо събрание не по-късно от седем дни преди датата на провеждането.

Член 30. Национален младежки комитет (НМК):

(1) Националният младежки комитет обединява и координира младежките структури и развива младежките политики на ВМРО – БНД.

(2) В дейността на НМК може да участват всички членове на ВМРО – БНД до 35-годишна възраст.

(3) НМК е в състав председател, зам.-председатели и членове, като броят им се определя с решение на ОС.

(4) Правилник за работата на НМК се приема от ОС.

Член 31. Национална женска организация (НЖО):

(1) Националната женска организация обединява и координира женските структури на ВМРО – БНД.

(2) В дейността на НЖО могат да участват всички жени, членове на ВМРО – БНД.

(3) НЖО е в състав председател, зам.-председатели и членове, като броят им се определя с решение на ОС.

(4) Правилник за работата на НЖО се приема от ОС.

Член 32. Парламентарна група (ПГ):

(1) ПГ включва народните представители от ВМРО – БНД. Правилник да работата на ПГ се приема от ОС.

Член 33. Регионални организатори:

(1) Работят за плътното изграждане на партийни структури в района, за който отговарят.

(2) Координират дейността на всички структури в поверените им райони.

(3) Свеждат решенията на Конгреса, НИК и ОС до всички структури на партията.

(4) Докладват за дейността на партията в районите им пред НИК.

(5) Организират заседания на Областни, Общински комитети и Местни организации.

(6) Дават ежемесечен отчет пред НИК за извършената от тях работа.

(7) Контролират събирането на членски внос на партийните структури в поверените им райони.

(8) Всички останали права и задължения се регламентират с Правилник, предложен от НИК и приет от ОС.

 1. Представителство

Член 34. Партията се представлява от председателя или заедно от заместник-председател и секретар.

VІ. Финансиране

Член 35. Собствени приходи:

(1) Членски внос.

(2) Приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост.

(3) Приходи от недвижими имоти.

(4) Завещания, дарения от физически лица.

(5) Лихва от собствени средства.

(6) И други разрешени от закона.

Член 36. Приходи от държавни субсидии, в размер и начин на получаване – определен от закона.

VІІ. Прекратяване на партията

Член 37. ВМРО – БНД се прекратява при:

(1) Решение на конгреса, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати, за сливане или вливане в друга партия.

(2) Решение на конгреса, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати, за разделяне на две или повече партии.

(3) Решение на конгреса, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати, за разпускане.

(4) По съдебен ред – в случаите, предвидени от закона.

VІІІ. Други разпоредби

Член 38. За всички неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Член 39. До два месеца след приемането на изменения в устава, ОС одобрява нови правилници или потвърждава действието на старите такива.

Член 40. С нарочно решение, конгресът може да избере почетен председател.

Уставът е приет от редовен конгрес на ВМРО – БНД, състоял се на 24.03.2007 г. в гр. София, изменен от 4 извънреден конгрес на ВМРО – БНД, състоял се на 17 и 18 октомври 2009 г. в гр. София, изменен от 5 редовен конгрес на ВМРО – БНД, състоял се на 28 октомври 2012 г. в гр. София, изменен от 6 редовен конгрес на ВМРО – БНД, състоял се на 17 април 2016 г. в гр. София., изменен на 8 извънреден конгрес на ВМРО – БНД, състоял се на 12 февруари 2022 г. в гр. София, изменен на 9 извънреден конгрес на ВМРО – БНД, състоял се на 17 февруари 2024 г. в гр. София.