Начало Парламентарни избори - 2021 Учителите във ВМРО - Велико Търново: Училището трябва да възпитава в родолюбие...

Учителите във ВМРО – Велико Търново: Училището трябва да възпитава в родолюбие и патриотизъм!

Николай Цонев – заместник директор в ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново

Как ВМРО вижда подкрепата и развитието на образованието?

ВМРО – Българско национално движение е най-разпознаваемият изразител  на патриотичната идея сред политическите партии в България. От една страна това е феномен на колективната историческа памет за Организацията като пазител на българщината, но от друга страна,  това се дължи  на   продължителното и устойчиво в идейно отношение участие в обществено-политическия живот на България през последните 30 г. Ако се замислим, единици са  партиите, които имат толкова продължителен „политически живот“.

През тази предизборна кампания ние предлагаме, както нови идеи, така и надграждане на свършеното през изтичащия мандат. В сферата на средното образование трябва да продължи политиката на увеличаване на учителските заплати. Това е най-важният инструмент за увеличаване на интереса към учителската професия и за бързо преодоляване на очертаващия се дефицит на педагогически специалисти по ключови предмети като математика, информатика, чужди езици, физика, химия, биология и др. Успоредно с това трябва да продължат и държавните инвестиции в средното образование в материалната база на училищата, за обновяване на компютърната техника, внедряване модерни технически средства за обучение, за квалификация на учителите и т.н.

В това отношение училището, в което работя,  е един от положителните примери. Благодарение на съдействието на доц. д-р Милен Михов в качеството му на народен представител и заместник-председател  на парламентарната комисия по образование и наука, ПМГ „Васил Друмев“ подписа договор за сътрудничество с Технически университет – гр. София.  Министерството на образованието и науката възложи на гимназията Национална иновативна задача за разработване съвместно с ТУ и местния бизнес от IT сектора на нов подход и организация на обучението в сферата на информационните и комуникационните технологии. Това е един модел, който трябва да се развива и в други региони на страната – модернизация и нов подход в обучението, интеграция между средното и висшето образование и пряко сътрудничество с бизнеса в процеса на обучение.

Ще продължим и политиката на обхващане на всички деца в задължителна предучилищна и училищна възраст. Наред с безплатните детски градини, инструмент в  тази посока ще бъде осигуряването на безплатни учебници на всички ученици от 1 до 12 клас. Така държавата ще покаже, че образованието наистина е основен приоритет. Това ще бъде и важна социална мярка, тъй като ежегодното закупуване на учебници за учениците от 8 до 12  клас е много сериозен финансов разход за голяма част от българските семейства.

Личното ми мнение е, че са необходими няколко законодателни промени в средното и входа за висшето образование. Пандемичната обстановка принуди повечето висши учебни заведения да осъществяват прием основно с успеха от ДЗИ и дипломата за средно образование. За да се повиши мотивацията на учениците добре да усвояват учебния материал и да придобиват ключови умения, трябва този начин на прием за стане официален и задължителен за по-голямата част от специалностите във ВУЗ. Така ще се заздрави и връзката между средното и висшето образование.

Евгени Коев – учител по история и география в ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново

Как принципите на ВМРО се отнасят към образованието и възпитанието на децата в училище?

В човешката ни природа е заложено да живеем заедно в общност и е нормално и естествено да се стремим нашето общество, нашият град, нашата Родина да бъдат по-добре устроени. Още от 1990-1991 година съм сред участниците и възстановителите на тогавашните Македонски дружества, инициатор и пръв ппредседател съм на възстановеното във Велико Търново Тракийско културно-просветно дружество. Заедно с Горазд Чолаков създадохме клуб „Родолюбие“, с който в продължение на няколко години посрещахме деца от българската диаспора от тогавашна Югославия, Румъния, Молдова, Украйна и др. в нашия град, за да се запознаят с историята и културата на България. Просветеният патриотизъм е в основата на просперитета на всеки един народ и  държава.

Въпреки че съм имал различни възможности за реализация, съвсем съзнателно съм избрал да започна и да продължавам да работя като учител в ПГТ „Д-р Васил Берон“. Позволявам си да споделя, че отчасти и заради моята работа, днес гимназията е едно от най-добрите средни училища във Велико Търново и региона. Пандемията от COVID – 19 постави редица предизвикателства пред образованието и за нас, учителите, и за учениците. Активното прилагане на дигитализацията разкрива нови възможности за бъдещото образование и запазване на интереса към него от страна на учениците. Изключително важно е те да познават добре българската историята, за да изградят на тези основи едно здраво и проспериращо бъдеще. В тази връзка ще спомена, че през 2020г. нашето училище за втора поредна година се включи в европейска инициатива, посветена на връзката между наследството и образованието по проект на Съвета на Европа и Европейската комисия и учениците бяха запознати с емблематичните паметници на културно-историческото наследство на Велико Търново.

Изграждането на здрава ценностна система у децата е един от базовите принципи на ВМРО, за който не е спирано да се работи. Част от Предизборната програмата на организацията включва засилване ролята на българското училище за патриотично обучение и възпитание, с цел съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. Тази цел се реализира с приоритетно изучаване на българския език и литература, историята, географията, българските обичаи, традиции и фолклор; засилване на патриотичното възпитание в училище и подобряването на възможностите за посещение на значимите исторически, културни и природни обекти; разширяване на военното обучение в училище и подготовка на учениците за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации, със засилване на практическата подготовка. Казано накратко: Повече родолюбие в училище.

От тази година в начален етап на обучение за I и II клас ще бъде въведен предметът „Родинознание“, който ще замести дисциплината „Околен свят“. Материален, духовен или виртуален – кой точно свят?! Една неясна формулировка, която не конкретизира и обърква умовете на учениците. Докато, кажеш ли „родинознание“ – препратката е „знание за нашата Родина“. Следващата стъпка е въвеждане на предмета в III и IV клас. Това е възпитание в любов към родината и опазването на нашата национална цялост и идентичност. Инициативата за свикване на нарочна комисия в МОН бе на заместник-председателя на Комисията по образование в изминалия мандат на парламента и заместник-председател на ВМРО доц. д-р. Милен Михов. И аз, като учител по история и география и като дългогодишен член на ВМРО, съм непримирим към въведените назад в годините различни учебници, помагала и пособия с порочни примери и упражнения в тях, даващи на подрастващите съвсем друга представа за родната реалност, история и култура. Това по своята същност подменя народопсихологията и историята, залегнали в корените на българщината.

Възпитаването в родолюбие в училище не може и без военно-патриотичната насоченост. Създаването на IX Етърски ученически гвардейски отряд при ПГТ „Д-р Васил Берон“ е повод за удовлетворение. Заедно с моите колеги и съмишленици дадохме и съм убеден, че ще даваме още дълго време повод на великотърновци за радост и гордост.  Участниците в отряда бяха първите ученици в България, които преминаха реално начално военно обучение във НВУ „В. Левски“ и показахме на практика, че това е възможно и полезно,  но най-радостни сме, че създаваме личности, момчетата и момичетата от отряда сами отчитат качественото си израстване за тази изминала година.  По нашия пример от тази година военното обучение се връща в училищата. Стартира Национална програма за изследване на историческото минало на Българската армия, която програма ще се изпълнява съвместно с МОН и МО.

Неслучайно ВМРО е партията, която с интелект, съгласие и постоянство е постигнала до този момент най-голям дял от това, което е заявила пред избирателите. Има още много какво да се направи и това става със знание и можене, а ВМРО знае и може да работи за интересите на българския народ и на България. ВМРО пази нашите ценности, традиции, морал – за единство, просперитет и благополучие.

Йордан Минчев – главен учител в СОУ „Иван Момчилов“ – Елена

По какъв начин се преплитат християнските и духовни ценности, следвани от ВМРО, и образованието?

Обикновено  първопричините да си част от ВМРО са емоционални, свързани със семейството и родовата принадлежност, с корените. Напълно логично е и когато образованието ти  е свързано с историята и географията на България, както е при мен. Привлече ме отношението на ВМРО  към  работата с младото поколение, съхраняването на традициите и ясния поглед,  перспективата  за  цялостно развитие на Отечеството. Все неща, които са част от моя личен светоглед. 

Безспорно защитата на националния интерес поставям на първо място, защото от него произлизат и всички останали цели на Организацията. Естествено свързвам образованието с необходимостта от въвеждане на религиозно възпитание в българското училище и то в традициите и духа на източното православие.

За мен темата за  християнското възпитание  заема особено място. Работата с най-малките, запознаването им в православната вяра и впоследствие въцърковяването в храма са изключително важни, защото рано поставената ценностна основа изгражда с времето едни  възпитани и морални хора, а от тук и добри, и отговорни граждани на Република България. Погледът назад към историята показва, че отстъпването от духовните ценности, от принципите на православието, води към криза в общественото развитие. Не случайно заветът на митрополит Климент Търновски е да пазим праотеческата си православна вяра като очите си – „това е най-висока и свещена длъжност на всеки честен българин“. И още казва в словото си: „Има православие у нас, има и български народ; няма православие – няма и български народ“. Този нравствен повик е повече от актуален и днес. Затова ние от ВМРО радеем за запазване на православните ценности, особено сред младото поколение. Мястото на учителя историк е изключително важна. Той не просто разказва миналото. Не просто оживява историята пред очите на учениците. Той показва пътища за решаването на проблемите, учи на толерантност и разбирателство. Помага за оформянето на един критичен и рационален поглед към събитията и процесите по света и у нас. И, разбира се, учи на родолюбие и привързаност към общността.

Относно промененото наименование на празника 24 май катоДен на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност по инициатива на ВМРО е важно да се знае и да не се забравя, чебългарите са тези, които дават азбуката на славяните, а тя е сътворена в двора на българския владетел св. цар Борис І. Промяната на наименованието БЪЛГАРСКА, вместо славянска просвета и култура бе наложително, тъй като определението БЪЛГАРСКА отразява обективната историческа истина, факт, който лесно може да бъде проверен от тези, съмняващи се и отричащи промяната, чрез многобройните извори, запазени и до днес, още от времето на Средновековието, та до епохата на Новото време. Фактите са неопровержими и могат да се прочетат и видят от всички мислещи и разумни хора! Българското е нашата изконна същност, сърцевината ни, славните и мъдри решения и действия на предците ни, нашето достойнство и лице пред света. 

24 май е свързан с езика, писмеността и културата ни, с просветата, с училището. То трябва да възпитава в родолюбие и патриотизъм и да е стожер на историята. Има ли някой, който да се съмнява в необходимостта да има предмет „Родолюбие“ в училище! Знанието за родното минало, за собствената история, за историята на родния край, за корените ни прави устойчиви в съвременната глобална действителност. Само този, който пази самобитността си, намира сили и упование да живее във време на все по-нарастващо отчуждение и обезличаване.

А в деня на изборите нека помислим  за децата си, за родителите си, за дните след четвърти април, за бъдещето, защото България е всичко, което имаме и тя има нужда от нас! Ние сме силни с това, което сме, с това, което сме били и с това, което ще бъдем – БЪЛГАРИ!

България над всичко!
България над всичко!

Последни Новини

ВМРО сезира прокуратурата за скандалното поругаване на трикольора на „София прайд“

Националният младежки комитет на ВМРО сезира СГП за случая с публичното и демонстративно поругаване на българския трикольор по време на „София прайд“....

Започва поголовен хаос с ТЕЛК

От днес „на случаен принцип“ решенията ще се разглеждат само по документи Това вещае само едно – анархия...

Контрера: Терзиев допусна на Черешова задушница извратеняци да се гаврят с родовата памет на България

Не гей парад, психиатрия трябва за такива! Пълна подкрепа за Шествие за семейството! С тези...

Каракачанов: На хората ще им писне и вместо да не гласуват, ще излязат с дърветата и брадвите

Срещу природата не можеш да се бориш, но можеш да вземеш достатъчно мерки, за да минимализираш пораженията. Това каза за предаването „България,...

Контрера: След като мост едва не погуби млада жена в София, камъните вече летят по главата на Терзиев

Безхаберието е опасно за живота! Буквално! Парче от мост (общинска собственост) на 30 май пада върху главата на жена...

Каракачанов: Трябва да се инвестира в борбата с градушките, да се подпомагат земеделците и семействата за застраховане

Липсата на държавна политика по отношение на проблема с градушките удвоява ефекта от бедствията Градушките се оказват сериозен проблем...

Ангел Джамбазки: Политиката не е борба за постове, а за идеи

Може да си националист без да мразиш Европа, а да искаш да промениш Европа за добро, да се бориш вътре в Европа...

Коментари

serdivan escort adapazarı escort odunpazarı escort

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir