Начало Парламентарни избори - 2021 Учителите във ВМРО - Велико Търново: Училището трябва да възпитава в родолюбие...

Учителите във ВМРО – Велико Търново: Училището трябва да възпитава в родолюбие и патриотизъм!

Николай Цонев – заместник директор в ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново

Как ВМРО вижда подкрепата и развитието на образованието?

ВМРО – Българско национално движение е най-разпознаваемият изразител  на патриотичната идея сред политическите партии в България. От една страна това е феномен на колективната историческа памет за Организацията като пазител на българщината, но от друга страна,  това се дължи  на   продължителното и устойчиво в идейно отношение участие в обществено-политическия живот на България през последните 30 г. Ако се замислим, единици са  партиите, които имат толкова продължителен „политически живот“.

През тази предизборна кампания ние предлагаме, както нови идеи, така и надграждане на свършеното през изтичащия мандат. В сферата на средното образование трябва да продължи политиката на увеличаване на учителските заплати. Това е най-важният инструмент за увеличаване на интереса към учителската професия и за бързо преодоляване на очертаващия се дефицит на педагогически специалисти по ключови предмети като математика, информатика, чужди езици, физика, химия, биология и др. Успоредно с това трябва да продължат и държавните инвестиции в средното образование в материалната база на училищата, за обновяване на компютърната техника, внедряване модерни технически средства за обучение, за квалификация на учителите и т.н.

В това отношение училището, в което работя,  е един от положителните примери. Благодарение на съдействието на доц. д-р Милен Михов в качеството му на народен представител и заместник-председател  на парламентарната комисия по образование и наука, ПМГ „Васил Друмев“ подписа договор за сътрудничество с Технически университет – гр. София.  Министерството на образованието и науката възложи на гимназията Национална иновативна задача за разработване съвместно с ТУ и местния бизнес от IT сектора на нов подход и организация на обучението в сферата на информационните и комуникационните технологии. Това е един модел, който трябва да се развива и в други региони на страната – модернизация и нов подход в обучението, интеграция между средното и висшето образование и пряко сътрудничество с бизнеса в процеса на обучение.

Ще продължим и политиката на обхващане на всички деца в задължителна предучилищна и училищна възраст. Наред с безплатните детски градини, инструмент в  тази посока ще бъде осигуряването на безплатни учебници на всички ученици от 1 до 12 клас. Така държавата ще покаже, че образованието наистина е основен приоритет. Това ще бъде и важна социална мярка, тъй като ежегодното закупуване на учебници за учениците от 8 до 12  клас е много сериозен финансов разход за голяма част от българските семейства.

Личното ми мнение е, че са необходими няколко законодателни промени в средното и входа за висшето образование. Пандемичната обстановка принуди повечето висши учебни заведения да осъществяват прием основно с успеха от ДЗИ и дипломата за средно образование. За да се повиши мотивацията на учениците добре да усвояват учебния материал и да придобиват ключови умения, трябва този начин на прием за стане официален и задължителен за по-голямата част от специалностите във ВУЗ. Така ще се заздрави и връзката между средното и висшето образование.

Евгени Коев – учител по история и география в ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново

Как принципите на ВМРО се отнасят към образованието и възпитанието на децата в училище?

В човешката ни природа е заложено да живеем заедно в общност и е нормално и естествено да се стремим нашето общество, нашият град, нашата Родина да бъдат по-добре устроени. Още от 1990-1991 година съм сред участниците и възстановителите на тогавашните Македонски дружества, инициатор и пръв ппредседател съм на възстановеното във Велико Търново Тракийско културно-просветно дружество. Заедно с Горазд Чолаков създадохме клуб „Родолюбие“, с който в продължение на няколко години посрещахме деца от българската диаспора от тогавашна Югославия, Румъния, Молдова, Украйна и др. в нашия град, за да се запознаят с историята и културата на България. Просветеният патриотизъм е в основата на просперитета на всеки един народ и  държава.

Въпреки че съм имал различни възможности за реализация, съвсем съзнателно съм избрал да започна и да продължавам да работя като учител в ПГТ „Д-р Васил Берон“. Позволявам си да споделя, че отчасти и заради моята работа, днес гимназията е едно от най-добрите средни училища във Велико Търново и региона. Пандемията от COVID – 19 постави редица предизвикателства пред образованието и за нас, учителите, и за учениците. Активното прилагане на дигитализацията разкрива нови възможности за бъдещото образование и запазване на интереса към него от страна на учениците. Изключително важно е те да познават добре българската историята, за да изградят на тези основи едно здраво и проспериращо бъдеще. В тази връзка ще спомена, че през 2020г. нашето училище за втора поредна година се включи в европейска инициатива, посветена на връзката между наследството и образованието по проект на Съвета на Европа и Европейската комисия и учениците бяха запознати с емблематичните паметници на културно-историческото наследство на Велико Търново.

Изграждането на здрава ценностна система у децата е един от базовите принципи на ВМРО, за който не е спирано да се работи. Част от Предизборната програмата на организацията включва засилване ролята на българското училище за патриотично обучение и възпитание, с цел съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. Тази цел се реализира с приоритетно изучаване на българския език и литература, историята, географията, българските обичаи, традиции и фолклор; засилване на патриотичното възпитание в училище и подобряването на възможностите за посещение на значимите исторически, културни и природни обекти; разширяване на военното обучение в училище и подготовка на учениците за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации, със засилване на практическата подготовка. Казано накратко: Повече родолюбие в училище.

От тази година в начален етап на обучение за I и II клас ще бъде въведен предметът „Родинознание“, който ще замести дисциплината „Околен свят“. Материален, духовен или виртуален – кой точно свят?! Една неясна формулировка, която не конкретизира и обърква умовете на учениците. Докато, кажеш ли „родинознание“ – препратката е „знание за нашата Родина“. Следващата стъпка е въвеждане на предмета в III и IV клас. Това е възпитание в любов към родината и опазването на нашата национална цялост и идентичност. Инициативата за свикване на нарочна комисия в МОН бе на заместник-председателя на Комисията по образование в изминалия мандат на парламента и заместник-председател на ВМРО доц. д-р. Милен Михов. И аз, като учител по история и география и като дългогодишен член на ВМРО, съм непримирим към въведените назад в годините различни учебници, помагала и пособия с порочни примери и упражнения в тях, даващи на подрастващите съвсем друга представа за родната реалност, история и култура. Това по своята същност подменя народопсихологията и историята, залегнали в корените на българщината.

Възпитаването в родолюбие в училище не може и без военно-патриотичната насоченост. Създаването на IX Етърски ученически гвардейски отряд при ПГТ „Д-р Васил Берон“ е повод за удовлетворение. Заедно с моите колеги и съмишленици дадохме и съм убеден, че ще даваме още дълго време повод на великотърновци за радост и гордост.  Участниците в отряда бяха първите ученици в България, които преминаха реално начално военно обучение във НВУ „В. Левски“ и показахме на практика, че това е възможно и полезно,  но най-радостни сме, че създаваме личности, момчетата и момичетата от отряда сами отчитат качественото си израстване за тази изминала година.  По нашия пример от тази година военното обучение се връща в училищата. Стартира Национална програма за изследване на историческото минало на Българската армия, която програма ще се изпълнява съвместно с МОН и МО.

Неслучайно ВМРО е партията, която с интелект, съгласие и постоянство е постигнала до този момент най-голям дял от това, което е заявила пред избирателите. Има още много какво да се направи и това става със знание и можене, а ВМРО знае и може да работи за интересите на българския народ и на България. ВМРО пази нашите ценности, традиции, морал – за единство, просперитет и благополучие.

Йордан Минчев – главен учител в СОУ „Иван Момчилов“ – Елена

По какъв начин се преплитат християнските и духовни ценности, следвани от ВМРО, и образованието?

Обикновено  първопричините да си част от ВМРО са емоционални, свързани със семейството и родовата принадлежност, с корените. Напълно логично е и когато образованието ти  е свързано с историята и географията на България, както е при мен. Привлече ме отношението на ВМРО  към  работата с младото поколение, съхраняването на традициите и ясния поглед,  перспективата  за  цялостно развитие на Отечеството. Все неща, които са част от моя личен светоглед. 

Безспорно защитата на националния интерес поставям на първо място, защото от него произлизат и всички останали цели на Организацията. Естествено свързвам образованието с необходимостта от въвеждане на религиозно възпитание в българското училище и то в традициите и духа на източното православие.

За мен темата за  християнското възпитание  заема особено място. Работата с най-малките, запознаването им в православната вяра и впоследствие въцърковяването в храма са изключително важни, защото рано поставената ценностна основа изгражда с времето едни  възпитани и морални хора, а от тук и добри, и отговорни граждани на Република България. Погледът назад към историята показва, че отстъпването от духовните ценности, от принципите на православието, води към криза в общественото развитие. Не случайно заветът на митрополит Климент Търновски е да пазим праотеческата си православна вяра като очите си – „това е най-висока и свещена длъжност на всеки честен българин“. И още казва в словото си: „Има православие у нас, има и български народ; няма православие – няма и български народ“. Този нравствен повик е повече от актуален и днес. Затова ние от ВМРО радеем за запазване на православните ценности, особено сред младото поколение. Мястото на учителя историк е изключително важна. Той не просто разказва миналото. Не просто оживява историята пред очите на учениците. Той показва пътища за решаването на проблемите, учи на толерантност и разбирателство. Помага за оформянето на един критичен и рационален поглед към събитията и процесите по света и у нас. И, разбира се, учи на родолюбие и привързаност към общността.

Относно промененото наименование на празника 24 май катоДен на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност по инициатива на ВМРО е важно да се знае и да не се забравя, чебългарите са тези, които дават азбуката на славяните, а тя е сътворена в двора на българския владетел св. цар Борис І. Промяната на наименованието БЪЛГАРСКА, вместо славянска просвета и култура бе наложително, тъй като определението БЪЛГАРСКА отразява обективната историческа истина, факт, който лесно може да бъде проверен от тези, съмняващи се и отричащи промяната, чрез многобройните извори, запазени и до днес, още от времето на Средновековието, та до епохата на Новото време. Фактите са неопровержими и могат да се прочетат и видят от всички мислещи и разумни хора! Българското е нашата изконна същност, сърцевината ни, славните и мъдри решения и действия на предците ни, нашето достойнство и лице пред света. 

24 май е свързан с езика, писмеността и културата ни, с просветата, с училището. То трябва да възпитава в родолюбие и патриотизъм и да е стожер на историята. Има ли някой, който да се съмнява в необходимостта да има предмет „Родолюбие“ в училище! Знанието за родното минало, за собствената история, за историята на родния край, за корените ни прави устойчиви в съвременната глобална действителност. Само този, който пази самобитността си, намира сили и упование да живее във време на все по-нарастващо отчуждение и обезличаване.

А в деня на изборите нека помислим  за децата си, за родителите си, за дните след четвърти април, за бъдещето, защото България е всичко, което имаме и тя има нужда от нас! Ние сме силни с това, което сме, с това, което сме били и с това, което ще бъдем – БЪЛГАРИ!

България над всичко!
България над всичко!

Последни Новини

Български марш ще огласи София в неделя вечерта

Български марш „Долу Ньой“ ще се проведе в неделя – 27 ноември, в София. Шествието, организирано от младежката организация на ВМРО, тръгва...

По инициатива на Ангел Джамбазки всички български евродепутати искат дебат и резолюция на ЕП за Македония

Българските представители в Европейския парламент се обединяват около искането за дебат с резолюция по спешната процедура за защита на човешките права. Това...

Стефан Балабанов разкри конкретните стъпки, които трябва да се предприемат в МВР, за справяне с престъпността

Държавата може да се справи с вълната от престъпления – катастрофи, убийства, нелегални мигранти, но каруцата се е обърнала. И след това...

Възпоменателна вечер за Западните покрайнини събра в София българи от двете страни на границата

Иван Николов: „Опазването на малкото останали българи в Западните покрайнини или поне на историческата памет за тях не е въпрос, който касае...

Искрен Веселинов: Границата ни се охранява като форма на отбиване на номера

Границата ни се охранява като форма на отбиване на номера. Преди месеци предупреждавахме, че ще се стигне до тук. Още преди първите...

Красимир Каракачанов: Българският политик в момента е мекотело без гръбнак и без воля

Д-р Красимир Каракачанов, бивш вицепремиер, сега почетен председател на ВМРО, в интервю пред Цоня Събчева за обзора на деня на Радио „Фокус“ „Това е България“...

Асен Даскалов повдигна темата с ползването на гробищните паркове в Русе

Общинският съветник от групата на „Патриотите-ВМРО“ Асен Даскалов повдигна темата за състоянието на русенските гробищни паркове „Чародейка“ и „Басарбово“ чрез свое настоятелно...

Коментари