Начало Последни новини Веселин Божков (КРС): Най-голям брой трансгранични излъчвания се регистрират по Черноморието

Веселин Божков (КРС): Най-голям брой трансгранични излъчвания се регистрират по Черноморието

Веселин Божков, председател на Комисията за регулиране на съобщенията, пред Агенция “Фокус”.

Фокус: Г-н Божков, какво е предприела до момента КРС по най-острите оплаквания от заглушаването на български радиостанции?
Веселин Божков: Трябва да уточним какво се има предвид под термина „заглушаване”. Това е умишлено излъчване на определена честота с цел недопускане на приемане от населението на излъчваните сигнали от радиопредавателя работещ на същата честота. Заглушаването е било популярно по време на „Студената война” в днешно време не би следвало да говорим за заглушаване, а за смущаваща намеса на честоти, на които излъчват български радиостанции.
Международната координация на използването на радиочестотния спектър за радио- и телевизионно разпръскване за страните членки на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) се извършва в съответствие с разпоредбите на действащите международни споразумения, а именно Регионалното споразумение Женева-1984 г. относно използването на честотен обхват 87.5-108 MHz за УКВ-ЧМ (FM) радиоразпръскване и Регионалното споразумение Стокхолм-1961 г. относно европейското използване на честотите в VHF (174-230 MHz) и UHF (470-862 MHz) обхватите за телевизионно разпръскване. Споразумението Стокхолм-1961 г. е ревизирано по отношение наземното аналогово телевизионно разпръскване с подписаното Регионално споразумение Женева – 2006 г. за въвеждане на наземното цифрово радио- и телевизионно разпръскване в честотни обхвати 174-230 MHz и 470-862 MHz. С тези споразумения се определят честотите и редица технически параметри на радиосъоръженията, които ги използват за отделните държави.
Проникването на сигнали от чужди радио- и телевизионни станции в нормите, защитени в цитираните споразумения, не може да бъде ограничено и не съществуват разпоредби, които да забраняват проникването на сигнали на съседни държави на територията на другата държава. Както на територията на България се приемат радио- и телевизионни програми на съседните ни държави, така и на тяхната територия се приемат българските. Атмосферните условия и топлото Черно море допълнително оказват благоприятно влияние върху разпространението на сигналите през летния сезон.
Проблемът с трансграничните смущения на българските радио- и телевизионни програми, особено в района на Черноморието, съществува отдавна. С оглед разрешаването му през годините са провеждани редица международни срещи с администрациите на съседните ни държави по инициатива на Комитета по пощи и далекосъобщения, по-късно Министерството на транспорта и съобщенията, и със съдействието на Държавната комисия по далекосъобщения, в последствие КРС. Усилията на българската администрация обаче дават резултат само при разбиране и ползотворно сътрудничество от страна на администрациите на съседните ни държави. В противен случай, постиганите договорености остават без последващи действия и на практика не решават проблема с трансграничните смущения.
С турската администрация са проведени няколко срещи вкл. и на експертно ниво. Миналата година бе проведена среща в София между експерти от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и КРС от българска страна, и експерти от Съвета по информационни технологии и комуникации и Висшия съвет по радио и телевизия на Република Турция от турска страна. КРС предостави подробни измервания и анализ от няколко точки по Черноморието. Беше взето решение да бъде приета Методиката за извършване на съвместни измервания на радиосмущенията в съответствие с последните Препоръки на ITU и CEPT, за всички турски УКВ оператори да бъдат въведени RDS устройства с цел разпознаването на турските радиопредаватели, да бъдат намалени мощностите на търговските турски радиостанции. До момента няма особен напредък по изпълнение на това решение. Не е одобрена съвместната Методика и няма информация за въведени задължителни RDS устройства на турските предавателни устройства.
Фокус: От кои райони са най-големите оплаквания за заглушаването на сигналите на български радиостанции?
Веселин Божков: От началото на годината в КРС не е постъпвал конкретен сигнал от предприятие, осъществяващо аналогово радиоразпръскване за смущаваща намеса от предавателна станция на съседна държава.
В случай на такъв сигнал комисията предприема незабавни мерки съгласно предоставените правомощия.
През декември 2009 г. възникна проблем с приемането на телевизионните програми на „bTV” и „Нова ТВ” на територията на гр.Русе и областта. КРС предприе незабавни мерки. Извършени бяха необходимите измервания за оценка на създаваната напрегнатост на ел.м. поле на румънските телевизионни станции и бе изпратено писмо (с данни от измервания), съгласно изискванията на ITU, до Румънския регулатор за предприемане на спешни действия. В резултат на предприетите действия от страна на румънската администрация смущенията бяха преустановени и бе възобновено нормалното приемане на българските телевизионни станции.
През 2007г. получихме и сигнал от „Фокус Нунти” ООД за смущения на честота използвана на територията на гр. Дупница. Резултатите от измерванията показаха наличие на сигнал на радиопредавателна станция от Република Македония, с незначителен характер съгласно Радиорегламента. Въпреки спазването на защитното отношение с цел недопускане на евентуално смущаващо въздействия бе увеличена максималната изходна мощност на предавателя и максималната ефективно излъчена мощност на радиопредавателната станция.
Постъпвали са сигнали за липса на покритие или наличие на смущения на определена българска предавателна станция. При направените проверки и измервания от страна на КРС е установено, че проблемът е в използването на морално остарели приемници или опит за приемане извън зоната на обслужване на съответния предавател.
Фокус: Проблемът е досаден за обикновения потребител, а и се използва периодично от политически сили. Кога се появява най-често той и какво може да направи обикновеният гражданин, който не иска непрекъснато да му се преплитат станциите в лекия автомобил или у дома?
Веселин Божков: Факт е, че на територията на Черноморското крайбрежие се регистрират най-значителен брой трансгранични излъчвания от турски, румънски, украински и руски предавателни станции. Тъй като разпространението на ултракъсите вълни се влияе от метеорологичните условия, в този район степента на трансграничните излъчвания също зависи от тях. През летния период (юли-август) съществено влияние оказват особеностите на разпространение на електромагнитните вълни над морската повърхност, където водата позволява образуване на тропосферен вълновод и при достатъчно мощни чужди предаватели и подходящи метеорологични условия е възможно приемане на излъчвания от значително по-далечно разстояние от обикновеното. Нашите изследвания показват, че при сравнителни измервания през април/май и юли/август се регистрира двойно, а понякога и тройно увеличение на регистрираните трансгранични излъчвания.
Наличието на голям брой излъчвания (сигнали) в ефира може да доведе до преплитане на приеманите програми, което се изразява в автоматично прехвърляне на програмите. Такива регистрирани случаи от КРС има, при които е установено, че обикновено причината е в използване на автоматичен режим на настройка на автомобилния приемник. Това води до автоматична пренастройка при спадане под определен праг на нивото на сигнала на приеманата програма. Например попадане в зона на радиосянка или излизане извън зоната на обслужване и прехвърляне на по-силен сигнал за да не остава приемника „глух” (без програма). Друга установена причина в хода на проверките е избрана функция за приемане на предпочитани заради съдържанието си програми (новини, музика и пр.). Тази ситуация е подобна на регистрирани оплаквания за отчетен роуминг в пограничните райони на страната, дължащ се на използваната функция за автоматичен избор на GSM мрежа. Решение на проблема, което се препоръчва и от самите мобилни оператори е използване на ръчен режим за избор на мрежа.
Фокус: Какво е решението на проблема със заглушаването на честотите на българските станции по Черноморието , както и в Смолянско, Благоевградско, Хасковско, Бургаско, Западна и Северозападна България – Видинско, Кюстендилско?
Веселин Божков: Ежегодно КРС осъществява мониторинг на честотния спектър за граждански нужди за оценка на трансграничните замърсявания в обхватите за радио и телевизионни разпръскване. През 2009г. са обобщени и анализирани 217 измерителни протоколи от извършени измервания на територията на 22 населени места за създаваната напрегнатост на електромагнитното поле и за регистриране на трансгранични излъчвания в обхватите за радио- и телевизионно разпръскване в пограничните райони на страната.
При постъпване на сигнал за смущаваща намеса на честота на определена радиопредавателна станция, включително и трансгранична, КРС извършва подробни измервания в различни точки на територията на обслужваното населено място в това число и при спряна предавателна станция за оценка на защитното отношение, спрямо Радиорегламента и международните документи. При трансгранична намеса информираме съседната държава, като се предоставяме данни от направените измервания. В случай, че не бъдат предприети необходимите действия се информира ITU за съдействие за разрешаване на възникналия проблем
През последните седмици КРС провежда измервания за оценка на трансграничните излъчвания в редица погранични населени места – гр. Варна (кв. Виница), гр.Балчик, с.Кранево, гр.Добрич, гр. Бургас, гр.Русе, гр. Малко Търново, гр. Кула, гр. Брегово, гр. Свиленград. Измерванията продължават и през следващите дни. Предстоят още измервания по Черноморието, както и по западната ни граница.
Фокус: Проблемът само технически ли е и кои институции могат да бъдат ангажирани в решаването му?
Веселин Божков: В съответствие със законовите си правомощия КРС контролира ефективното използване на радиочестотния спектър за граждански нужди и източниците на радиосмущения в него, като осъществява мониторинг и анализ на резултатите по отношение на действителното използване на радиочестотите и радиочестотните ленти.
Ежегодно КРС извършва мониторинг в пограничните райони на страната за оценка на електромагнитната обстановка и трансграничните замърсявания в обхватите за радио и телевизионно разпръскване.
През месец май 2006 г. КРС обсъди проблема с приемането на българските радио- и телевизионни програми и трансграничните смущения в пограничните райони, в резултат на което препоръча радиостанциите в пограничните райони да увеличат ефективно излъчената мощност до 3000 W там където не се нарушава хигиенно-защитната зона. Където не е възможно повишаване на мощността да се преработи антенно-фидерната система, като се реализира многоетажна антена или да се увеличи ефективната височина на антената, или да се промени точката на излъчване.
Но за да повиши дадено предприятие мощностите на предавателната си станция, то трябва да инвестира в техника, оборудване, нов предавател, нова антена и.др. Това респективно насочва към друг проблем – финансирането.
През ноември 2006 г. бе изпратено писмо до Радиобюрото на Международния съюз по далекосъобщения и до Комитета по телекомуникации на Република Турция с молба за съдействие за решаване на проблема с трансграничните смущения на българските радио- и телевизионни станции. В резултат Международният съюз по далекосъобщения препоръча решение въз основа на двустранни договорености и споразумения и изрази готовност за съдействие за организирането на такива. От своя страна турската администрация ни информира, че е предприела действия за извършване на необходимите измервания и изменение на технически характеристики, за резултатите от които ще ни уведоми. Към настоящия момент такива не сме получили.
Проблемът с трансграничните замърсявания в диапазоните за радио- и телевизионно разпръскване залегна и в позицията на Република България относно Глава 10 „Информационно общество и медии” от преговорите за присъединяване на Република Турция към Европейския съюз. Рамковата позиция на България, с оглед изпълнение на изискванията на чл. 9 от Директива 2002/21/ЕО и постигане на целите, залегнали в Решение № 676/2002/ЕO по отношение на Република Турция е :
– да спазва разпоредбите и процедурите на Радиорегламента и Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения;
– да преустанови излъчванията на радиочестоти, които не са надлежно регистрирани в Главния международен честотен регистър, в съответствие с регионалните споразумения от Стокхолм-1961 г. и Женева-1984 г.;
– да спазва координираните параметри на регистрираните станции, в съответствие с регионалните споразумения от Стокхолм-1961 г. и Женева-1984г.
– максимални ефективно излъчени мощности, географски координати на точките на излъчване, диаграми на насочено действие на антените и други технически параметри, изискуеми в съответните споразумения;
– да спазва защитените си честотни разпределения/назначения и процедурите, заложени в споразумението от Женева-2006 г. по отношение на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване;
– да осъществява ефективна регулация и контрол на дейността на излъчващите радио и телевизионни оператори.
По отношение проникването на сигнали от румънски радио- и телевизионни станции е проведена и кореспонденция с румънския регулатор, но до този момент не сме постигнали конкретни позитивни резултати.
Фокус: Как е решен проблемът в съседни на България държави? Въпросът бе поставен дори и при посещението на премиера Бойко Борисов в Турция; има ли напредък?
Веселин Божков: Едва ли има страна която да няма проблеми и да няма регистрирани сигнали в пограничните си райони от радио- и телевизионни предавателни станции на съседни държави. На Словенското крайбрежие, например, е много по-вероятно да попаднеш на италианска радиопредавателна станция, отколкото на словенска. Както вече посочих, невъзможно е разпространението на радиосигналите да се ограничи до държавните граници на съответната страна.

11 август 2010

Пълен текст

Последни Новини

Красимир Червилов: Победата на дясно-консервативните сили в Европа е рефлекс на налагания досега либерален модел

След жежкото политическото лято, очаквайте следващите ни срещи през октомври, ноември и декември, те със сигурност ще предложат интересни дискусии и още...

Доц. Милен Михов посочи какъв е достойният български отговор на поредната провокация на РСМ

Необходими са спешни и решителни дипломатически, икономически и политически действия от страна на България. Отзоваването на българския посланик в Скопие, спиране на...

ВМРО настоява за спиране на фондовете за Скопие и замразяване на разговорите за членство на РСМ в ЕС

Настояваме България да поиска от Брюксел ясна, точна и единна позиция за антибългарското поведение на правителството на Мицкоски ВМРО...

ВМРО сезира прокуратурата за скандалното поругаване на трикольора на „София прайд“

Националният младежки комитет на ВМРО сезира СГП за случая с публичното и демонстративно поругаване на българския трикольор по време на „София прайд“....

Започва поголовен хаос с ТЕЛК

От днес „на случаен принцип“ решенията ще се разглеждат само по документи Това вещае само едно – анархия...

Контрера: Терзиев допусна на Черешова задушница извратеняци да се гаврят с родовата памет на България

Не гей парад, психиатрия трябва за такива! Пълна подкрепа за Шествие за семейството! С тези...

Каракачанов: На хората ще им писне и вместо да не гласуват, ще излязат с дърветата и брадвите

Срещу природата не можеш да се бориш, но можеш да вземеш достатъчно мерки, за да минимализираш пораженията. Това каза за предаването „България,...

Коментари

serdivan escort adapazarı escort odunpazarı escort

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir