Начало Новини ВМРО с конкретни мерки срещу престъпното скитничество и организираната просия

ВМРО с конкретни мерки срещу престъпното скитничество и организираната просия

Обществено полезен труд и забрани за пребиваване в определени населени места предлага ВМРО като мярка срещу скитничеството.

От партията настояват и за много по-строги наказания срещу организираната просия.

Конкретните законодателни предложения бяха представени от заместник-председателя на партията Ангел Джамбазки и правния съветник Карлос Контрера.

Поводът беше разглежданата в тези дни поредна стратегия за ромско включване.

Предлага се завишаване на контрола за регистрацията по настоящ адрес, увеличаване на глобите и даване на право на МВР директно да ги налага. Към настоящия момент такова право имат само кметовете на съответните общини.

Според ВМРО системното нарушаване на задължението за регистрация по настоящ адрес трябва да се наказва с обществено полезен труд по постоянния адрес на лицето.

Другата мярка, която предлагат от ВМРО, е изменение в Наказателния кодекс – на лице, което е обвинено и осъдено за извършване на престъпленията джебчийство и просия, се налага и наказание забрана за определен срок да посещава и пребивава на територията на определеното населено място, където е извършено престъплението.

Следва да се извършат и промени в Закона за социалното подпомагане, които да обхванат всички бездомни – те трябва да поемат разноските за настаняването в общежития и общински жилища чрез полагане на обществено полезен труд на територията на съответната община. По този начин значително ще се редуцира броят на скитащите.

Законът и сега наказва системната просия. Затова ВМРО предлага да се укаже изрично, че системно е деянието просия, което е извършено два или повече пъти в рамките на една календарна година.

Друга необходима реформа е да се криминализира допълнително просията, извършена с деца или от деца. Представителите на ВМРО се позоваха на примера на Австрия.

От ВМРО предлагат просещият заедно с деца да се наказва по-строго, а родителските права на родителите да се отнемат и детето да бъде настанявано в специализирано заведение.

Българското национално движение предлага да се наказват родителите на просещите малолетни, защото те са допуснали просия, а също така да им се отнемат родителските права.

Според ВМРО трябва да се увеличи използването на наказанието пробация при просия – пробацията основно да се изразява в полагане на обществено полезен труд по постоянен адрес за повече от 6 месеца.

Друга възможна мярка е забраната да се пребивава или да посещават определени места в някои часове – местата, където основно се извършва просия в периода от 7.00 до 20.00 ч.

Просията е престъпление, което акумулира немалко финансови средства, категоричен е зам.-председателят на ВМРО и общински съветник в София Ангел Джамбазки. Данните показват, че на ден един просяк в София изкарва около 40-50 лв. Така един просяк носи около 2000 лева на месец на организаторите на просията в София.

ВМРО припомня, че действат организирани престъпни групи, които се занимават с просия, при това не само в България, но и в цяла Европа – Гърция, Австрия, Германия, Великобритания и т.н. Разбира се, тези групи системно се занимават и с друга организирана престъпна дейност – най-вече проституция и трафик на хора, обобщава Джамбазки.

ПОВЕЧЕ ПО ТЕМАТА:

Циганският въпрос (ОБЗОР)

Подготвят поредната циганска привилегия

ВМРО за бюджета на София: събирайте таксите за кучета, спрете разходите за цигански фондации

ВМРО – Варна: Цигани секат незаконно гори в околностите на града

Разследват циганските фондации в Пловдив след острата реакция на ВМРО


Тук може да се запознаете с правния контекст по темите и подробните предложения на ВМРО – Българско национално движение:

Скитничеството

Скитничеството и просията формално попадат в обхвата на общественоопасните деяния по действащия Наказателен кодекс (НК). Чл. 329 от НК гласи:

Чл. 329. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 1975 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Пълнолетно работоспособно лице, което продължително време не се занимава с общественополезен труд, като получава нетрудови доходи по непозволен или неморален начин, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който системно се занимава с просия, се наказва с пробация за срок до две години.

Би могло да се заключи, че в обхвата на ал. 1 е включено и скитничеството като деяние (действие или бездействие, свързано с получаване на нетрудови доходи по нeпозволен от закона начин или по неморален начин.

Само по себе си скитничеството, като един процес на непрекъснато местене от едно място на друго или пребиваване на едно място без установено местоположение, без документи и работа, не е криминализирано – и то с основание.

Първо, защото доказването на умисъл би било невъзможно. Второ, защото ако лицето не извърши друго престъпление, то обществено-опасният ефект се явява маловажен.

Трябва да имаме предвид, че скитничеството в най-разпространената му форма, която познаваме – чергарството сред циганите – вече е почти преустановено като деяние.

Появява се обаче нова форма  на подобна дейност, прикрита зад т.нар. вътрешна миграция (икономическа), а именно: преместването на цели цигански фамилии от един град в друг на сезонен принцип.

Например – забелязана е тенденцията, че през лятото една част от циганите от малки населени места се насочват към големите градове при свои роднини (основен мотив – джебчийство, кражби, просия), след което през зимата се завръщат на постоянното си местожителство.

Подобна ситуация трудно би могла да бъде контролирана и следена предвид факта, че няма изградена стратегия и методика у МВР, която да следи тези процеси.

Фактът, че има не малко цигани, които не носят у себе си лични документи, също затруднява наблюдението и анализа на ситуацията. МВР обикновено използва наименованието „гастрольори” – това основно са джебчии и просяци, които през лятото се установяват в големите градове или в летните курорти – очевидно с цел извършване на престъпления.

Скитничеството много трудно би могло чрез по-строго криминализиране и разширяване на текстове в НК да бъде пресечено или поне контролирано в някаква степен, тъй като то е с малка обществена опасност и всъщност представлява подготвителен етап към извършване на други престъпления.

В този смисъл много по-удачно е да се въведат комплекс от мерки от административно-наказателен характер.

На първо място: контрол по регистрацията по настоящ адрес – завишаване на глобата и контрола; наказанията да се налагат не само от кмета на съответната община, но и от МВР. Системното нарушаване на задължението по Закона за гражданската регистрация (ЗГР) за регистрация по настоящ адрес да се прогласи за нарушение, което се наказва с обществено полезен труд по постоянен адрес на лицето.

Друга възможна мярка е изменение в НК да се предвиди, че на лице, което е обвинено и осъдено за извършване на престъпленията джебчийство и просия, се налага и наказание забрана за определен срок да посещава и пребивава на територията на определеното населено място, където е извършено престъплението.

Следва да се извършат и промени в Закона за социалното подпомагане, които да обхванат всички онези лица, които са бездомни – те трябва да бъдат настанявани в общежития и общински жилища и да поемат разноските си чрез полагане на обществено полезен труд на територията на съответната община.

По този начин значително ще се редуцира броят на скитащите.

Просията

Тя е определяна като общественоопасно деяние с ниска степен на опасност. Действащият текст в НК преследва системната просия.

На първо място следва да се укаже изрично в закона чрез допълнителна разпоредба, че системно е деянието просия, което е извършено два или повече пъти в рамките на една календарна година.

Друга необходима реформа е да се криминализира допълнително просията, извършена с деца или от деца.

В първия случай просещият заедно с деца да се наказва по-строго, съответно родителските права на родителите да се отнемат (това е процедура към Закона за закрила на детето) и детето да бъде настанявано в специализирано заведение.

Във втория случай просещият малолетен е наказателно неотговорен, но следва да се наказват родителите му, допуснали просия и също да им се отнемат родителските права.

Следва да се засили наказанието пробация при престъплението просия – пробацията основно да се изразява в полагане на обществено полезен труд по постоянен адрес за повече от 6 месеца.

Друга възможна мярка, която да се налага кумулативно, е забраната да се пребивава или да посещават определени места в определени часове – местата, където основно се извършва просия в периода от 7.00 до 20.00 ч.

При нарушение на тази част от съдебното решение (присъдата) следва ангажиране на наказателна отговорност вече с много по-тежки последици и на друго законово основание.

Подобни мерки биха имали силен дисциплиниращ ефект, а и превантивен. Разбира се, тяхното прилагане следва да се извършва стриктно и безкомпромисно към всички.

Просията е престъпление, което акумулира не малко финансови средства. Данните показват, че на ден един просяк у нас, в София, изкарва около 40-50 лв. Един просяк носи около 2000 лева на месец на организаторите на просията в София.

Тук става въпрос в действителност за организирани престъпни групи, които се занимават с просия, при това не само в България, но и в цяла Европа – Гърция, Австрия, Германия, Великобритания и т.н.

Разбира се, тези групи системно се занимават и с друга организирана престъпна дейност – проституция, трафик на хора (голяма част от просяците се продават между тарторите като стока).

Данните показват, че просията е пряко свързаната с трафика на хора – не само в България, но и в Европа. Печалбата на организаторите е за милиони евро от цяла Европа, като за основни организатори се сочат именно български и румънски групи.

В бизнеса с просията се акумулират милиони левове, чиито следи се губят, след като се инкасират от т.нар. тартори. Върху тези средства не се плащат данъци, не е ясно за какво се използват от там нататък, дали с тези финансови средства не се финансира същата или друга съпътстваща престъпна дейност.

В Австрия просията с деца е криминализирана като тежко престъпление. Самите просяци признават, че особено доходоносна е именно просията на майка с дете, затова сред най-търсените просяци са майка с дете, както и тези с висока степен на инвалидност.

В България за основни организатори на просията са сочени кардарашкият клан, който както е известно е съсредоточен около Костинброд и София.

В борбата срещу просията следва да се има предвид също, че тя се съпътства от джебчийските кражби и сексуалната експлоатация. Насилието е изключително често срещано, както се сочи от компетентните служби.

В действителност ние сме изправени пред парадокс – просията се смята за престъпление с ниска степен на обществена опасност, но резултатите и начинът на организация на просията в България показват, че това е резултат от една много по-сложна и интензивна криминална дейност, осъществявана и ръководена от организирани престъпни групи.

Това е сигнал за държавата, че става дума за истински престъпен бизнес, който работи с милиони безотчетни левове.

28 февруари 2012

Последни Новини

Ангел Джамбазки: Европейският подход по темата с членството на България в Шенген е политическа шизофрения

От една страна Европа иска да се пази границата, от друга страна се продължава с политиката на обвиняване на държавите, които имат...

Каракачанов: Бойко Борисов, Кирил Петков и Христо Иванов са главните виновници за случая на македонската граница

Все още има български политици, които са под робството на собствените си страхове и комплекси за малоценност. Още са под робството да...

Групата на Европейските консерватори и реформисти ще проведе изнесено заседание в София

По време на събитието ще бъдат дискутирани актуални теми за Европа и региона Групата на Европейските консерватори и реформисти...

Джамбазки: Спирането на българи на границата с РСМ е позор и провал за политическата ни класа

Евродепутатът подчерта, че е сезирал колегите си от ЕП за действията на Скопие Недопускането на българи в РСМ е...

ВМРО отбеляза 151 години от рождението на Гоце Делчев (ОБЗОР)

Структурите на ВМРО отбелязаха 151-ата годишнина от рождението на Гоце Делчев. Ето къде и как: Благоевград

Искрен Веселинов: В Македония се зароди истерия, която целеше провокация

Жертва сме на медии в нашата съседка, които налагат антибългарска пропаганда, смята съпредседателят на ВМРО Ескалация на напрежението има....

Съветниците от ВМРО – Русе искат границите между България и Румъния да бъдат отворени за свободно движение на хора и стоки

Общинските съветници от групата на „Патриотите – ВМРО“ внесоха писмено предложение до ОбС - Русе за приемане на декларация в подкрепа Република...

Коментари