Начало Новини ВМРО поиска касиране на вота в Турция

ВМРО поиска касиране на вота в Турция

Касиране на вота в Турция – това поиска ВМРО в нарочни жалби до ВАС, ВКС и главния прокурор.

Считаме, че станахме свидетели на изобилни нарушения и факти, които показват, че вотът е опорочен. Няма как една комисия в изборния ден да допише 700-1000 души, няма как да има секции, в които са гласували по 1000 и повече души. Затова сезираме съдебната власт, която може да прецени дали да изпрати жалбите до Конституционния съд, обяснява Карлос Контрера – член на ръководството на ВМРО и вносител на жалбите.

Очакваме Народното събрание да започне работа и да възприеме старото предложение на ВМРО за ограничаване на секциите в държави извън европейския съюз, заявява още Контрера.

Текст на жалбите:

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-Н ИВАН ГЕШЕВ

ДО ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ДО ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

ЖАЛБА

от

ПП „ВМРО – Българско национално движение“, регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 14-ти ноември 2021 г.,

Карлос Контрера – член на Националното ръководство на ПП „ВМРО – Българско национално движение“.

Срещу Решение № 957-ПВР/16.11.2021 г. на Централната избирателна комисия за обявяване на резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 14 ноември 2021 г., за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката

Уважаеми г-н главен прокурор,

Уважаеми госпожи и господа върховни съдии,

На основание чл. 305 от Изборния кодекс във вр. с чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България оспорваме резултатите от изборите за президент и вицепрезидент, проведени на 14 ноември 2021 г., обективирани в Решение № 957-ПВР/16.11.2021 г. на Централната избирателна комисия. Считаме, че отразеният в крайния акт резултат не отговаря на обективните факти, отразените резултати не отговарят на действителните резултати от подадените от избирателите гласове в секционните избирателни комисии, както и че са налице съществени основания за оспорване на законността на изборите предвид извършени нарушения в някои секционни избирателни комисии. С оглед на това предлагаме на основание чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Р България да оспорите пред Конституционния съд на Република България резултатите от изборите за президент и вицепрезидент поради следните основания и предвид следните мотиви:

1./ Ограничаване на правата на избирателите при гласуване в изборите за президент и вицепрезидент и за избор на народни представители на 14 ноември 2021 г.

С поредица от свои решения Централната избирателна комисия възприема, че при произвеждането на избори 2 в 1, т.е. едновременно произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и избори за народни представители, в условията на машинно гласуване избирател, който веднъж е гласувал за единия вид избор, не може да гласува за другия вид избор. Горното е възприето по технически съображения, поради спецификата на машинното гласуване и невъзможността на софтуера да осигури връщане на избирателя на първоначален екран. Отделно от това поради решението да е налице само един избирателен списък веднъж подписал се за единия вид избор, избирателят не може да гласува за другия, въпреки че не е упражнил правото си на глас за него. По същество това се явява ограничаване на правото на избирателя и води до нееднакво третиране на избирателите, които са с равни права. Възприетата организация на гласуването от Централната избирателна комисия де факто лишава и е лишила определен кръг от лица (избиратели) от възможността да гласуват за единия или за другия вид избор, след като веднъж са гласували за президент и вицепрезидент или за народни представители. Липсват правни основания и аргументи за този подход и организация на гласуването, то е възприето само и единствено по технически съображения, защото при машинно гласуване не може да се осигури възможност за разделно упражняване на вота – веднъж за един вид избор, а след това или в друг момент – за другия вид избор. Поради тези технически аргументи се стига до ограничаване, до лишаване на избиратели от правото да гласуват. Същият незаконосъобразен подход е възприет и в секционните избирателни комисии, където се гласува с бюлетини – веднъж избирателят, упражнил право на вот за единия вид избор и подписал се в избирателния списък, той не е допускан да гласува за другия вид избор. Също така възприетата от Централната избирателна комисия методология и указания за организиране на Изборния процес противоречи на чл. 3, ал. 1, изречение второ – Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.“ Въпреки че законодателят не е предвидил санкция при неизпълнение на горепосочената правна норма, диспозицията е налице и на всеки български гражданин е вменено правното задължение да упражни правото си на глас. От друга страна смятаме, че в законодателството са дадени достатъчно правни възможности едновременно да се изпълни законоустановеното задължение да се гласува и в същото време да не се подкрепи нито един от регистрираните за участие политически субекти. Именно с оглед защитата на конституционния принцип на общо и равно избирателно право, както и предвид необходимостта от осигуряване на свободното изразяване на волята на гражданите, се въведе в бюлетината квадратче „Не подкрепям никого“. С този правен механизъм в достатъчна степен се защитават правата и свободите на гражданите за избор при упражняване на активно избирателно право. След като законът повелява, че гласуването е задължително, на първо място ЦИК не следва да дава правна възможност на избирателите посредством избор на една от опциите да наруши принципа на задължително гласуване. Второ, така приетото решение ограничава възможността на избирателя да гласува по своя преценка в рамките на изборния ден да определи кога и как да гласува. Трето, не може да не се допуска избирателят до гласуване за другия вид избор, тъй като е гласувал за единия вид избори и се е подписал. За съжаление обаче са налице достатъчно данни, включително и от средствата за масово осведомяване, от които личи, че хиляди избиратели не са допускани да изпълнят задължението си да гласуват, да упражнят правото си на глас. Допускането на това съществено нарушение на правата на гражданите е резултат от поредица решения на Централната избирателна комисия и обективирано и в Методическите указания (приети с Решение № 857-ПВР/НС от 2 ноември 2021 г. на ЦИК) и Методически указания (приети с Решение № 902-ПВР/НС от 10 ноември 2021 г. на ЦИК).

2./ Относно нарушението на правилото за разговори на присъстващите на език, различен от българския:

Конституцията на Република България, като акт с най-висша юридическа сила, в чл. 36, ал. 3 изрично посочва, че случаите, в които се използва само официалния език, се посочват в закона. Изборният кодекс като нормативен акт, уреждащ правоотношенията, свързани с изборния процес, посочва в отделни свои разпоредби като изискване използването на български език като задължително условие. Една от разпоредбите с подобно изискване е именно чл. 95 от Изборния кодекс, който посочва следното: „За членове на секционната избирателна комисия се назначават лица, които имат право да гласуват в съответния вид избор и владеят български език”.  В някои от назначените в Република Турция секции имаше случаи, в които лице – член на комисията, не владее изобщо български език. Смятаме, че членовете на секционни избирателни комисии като лица, извършващи и отговарящи за законосъобразното протичане на изборния ден, следва да спазват разпоредбите на закона и при изпълняване на задълженията си трябва да използват официалния език в Република България, а именно българският. В изборното помещение както те, така и българските граждани, упражняващи правото си на глас, следва да не употребяват език, различен от българския. В дългогодишната практика на ЦИК по приемане на Методическите указания по прилагане на Изборния кодекс горното, а именно употребата единствено на български, многократно е утвърждавано като задължително условие.

3./ Относно незаконосъобразно попълване на декларация по образец:

Пред секционните избирателни комисии масово се извършвало закононарушение, изразяващо се в попълване на декларация за дописване към избирателния списък от трети лица, явяващи се членове на самата комисия. Фактът, че не е законоустановено въпросните декларации да се попълват пред членовете на СИК не изключва задължението на гласоподавателите да попълват собственоръчно и самостоятелно своята декларация. Въпреки това масово декларациите са били попълвани както от членове на СИК, така и от лица, специално ангажирани с тази дейност пред изборните помещения. Дори е била организирана специална група от около 8 човека, които на територията на секционните избирателни комисии в района на гр. Чорлу, са попълвали декларации. Фрапантни са случаите, в които декларациите са били попълвани по телефона от името на лица, които дори не присъстват на място. В навалицата голяма част от образците не са били подписани, но самите комисии са ги приемали за надлежно попълнени и са допускали гласоподавателите да упражнят правото си въпреки наличието на нарушение.

Следва да се има предвид, че всяка една декларация, видно от нейния образец, е една от тези, които по силата на закона удостоверява самоличността на лицето, попълнило я, като същото декларира, че няма да гласува на друго място, като в противен случай би следвало да понесе наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

С така посочените действия се създават условия за гласуване на двойно повече лица от действително възможните с оглед техническото време за упражняване на правото на глас от всеки един. Предвид това смятаме, че се извършва пряка манипулация на изборния процес и се влияе пряко върху крайния резултат от изборите. Считаме, че в редица секции са допуснати лица без надлежно попълнени декларации, с декларации, които представляват документ с невярно съдържание – създаден или подписан не от лицето, за което се твърди. В тази връзка оспорваме резултатите в секции от № 325800580 до № 325800624 включително. Считаме, че отразените в секционните протоколи изборни резултати не отговарят на действително подадените гласове, както и че СИК са допускали незаконосъобразно лица до гласуване след дописване под черта в избирателния списък. Така например в СИК № 325800582 в рамките на изборния ден са дописани 544 души, в СИК № 325800590 са дописани 703 души, в СИК № 325800592 са дописани 709 души, в СИК № 325800593 са дописани 706 души, в СИК № 325800597 са дописани 1340 души, в СИК № 325800598 са дописани 914 души, в СИК № 325800600 са дописани 1074 души, в СИК № 325800601 са дописани 1066 души, в СИК № 325800602 са дописани 1080 души, в СИК № 325800603 са дописани 916 души, в СИК № 325800642 са дописани 1396 души и т.н. Налице са дописвания в изборните секции в чужбина от порядъка на няколкостотин души до над хиляда души в изборния ден. Един съдебен експеримент лесно би доказал, че подобно дописване на толкова избиратели е технически невъзможно, както и е невъзможно тези избиратели да гласуват в изборния ден. Средно дописването на един избирател и гласуването отнемат около 5 до 6 минути – проверка на декларацията с документа за самоличност, вписване на избирателя в избирателния списък с всички реквизити, допускане до гласуване с бюлетина или на машина, упражняване на вота, пускане на бюлетината или разписките в урната, подписване и напускане на избирателната секция. Очевидно протоколите от цитираните секции, а и не само те, не отразяват действително подадените гласове и гласуването е допуснато при съществени нарушения на изборните правила.

4./ Относно нарушение правилата за агитация в изборния ден, в това число и агитация от страна на членове на СИК:

Предвид разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК, която гласи, че „не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден“, излагаме твърдение, че в част от секционните комисии са  нарушили разпоредбите на Изборния кодекс – така например в разкритите избирателни секции в гр. Бурса, Измир, Истанбул, Гебзе, Одрин и Чорлу в Република Турция. В тази връзка следва да се сравнят протоколите от СИК, където това да е отразено, а в случай, че това не е така, резултатите от тези секции да бъдат касирани.

Нещо повече, закононарушението е осъществено от член на секционната комисия, който на осн. чл. 93, ал. 2 от Изборния кодекс при изпълнение на своите правомощия се явява длъжностно лица по смисъла на Наказателния кодекс и отговаря за действията си по квалифициран престъпен състав. Така например от репортажи, излъчени от Българска национална телевизия, БТВ и други национални медии става ясно, че членове на СИК са давали указания как да се гласува – например в избирателните секции в Истанбул, Република Турция.

5./ Относно нарушаване на тайната на вота:

Неколкократно се нарушаваше и тайната на вота. Бяхме свидетели на множество снимки в средствата за масова информация как отрязъците от машини се пускат несгънати и по начин, показващ на членовете на комисията как съответният гласоподавател е гласувал. Имаше и случаи на разгърнати хартиени бюлетини.

Въпреки че подобни гласове, на осн. чл. 228, ал. 2 от ИК, следва да се обявят за недействителни, членовете на комисията са ги приемали за надлежно извършени и с тези свои действия значително са повлияли върху резултата на действителните гласове в съответната комисия.  

6./ Относно нарушение на правилата за преброяване на гласовете, уредени в раздел VIII на Изборния кодекс, от страна на секционни избирателни комисии:

На първо място, в част от секциите се установи несъответствие между броя на списъка от гласуващи, включително дописаните от комисията лица, и броя на бюлетините, открити в урните. Горепосоченото бива явна индикация за наличие на незаконосъобразни действия, които повлияват пряко на крайния резултат. Пример за секционна избирателна комисия, в която това несъответствие е налице, е тази с № 325800611 – Бурса и № 325800665 – Истанбул в Република Турция.

На следващо място, комисия извършва и нарушение на правилата по съхранение на част от изборните книжа. При констатиране на недействителен глас членовете на СИК са унищожавали бюлетините, което е в разрез с разпоредбите на закона. По този начин те са лишили от възможност горестоящите органи да извършат надлежна проверка дали законосъобразно и правилно посоченият брой бюлетини са действително невалидни.

С оглед всичко изложено дотук смятаме, че следва да се извърши надлежна проверка на изборните книжа на секционните избирателни комисии на територията на Република Турция. Считаме, че предвид наличието на множество несъответствия резултатите следва да бъдат преразгледани и при откриване на незаконосъобразни практики гласуването в съответните секции да бъде обявено за недействително. Оспорваме изборните резултати, обективирани в протоколите на СИК от № 325800580 до № 325800624 включително.

На отделно правно основание оспорваме и изборните резултати в секционните избирателни комисии в 23-ти ИР, 24-ти ИР и 25-и ИР в София, тъй като на територията на тези избирателни райони секционни избирателни комисии не са допускали избиратели до гласуване след като поради грешка са упражнили правото си на глас само за единия вид избор, като по този начин са ги лишили от право на глас за другия вид избор.

24.11.2021 г.        

гр. София                                          

С уважение:

Карлос Контрера – член на Националното ръководство на ПП „ВМРО – Българско национално движение“


ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-Н ИВАН ГЕШЕВ

ДО ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ДО ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

ЖАЛБА

от

ПП „ВМРО – Българско национално движение“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14-ти ноември 2021 г.,

Карлос Контрера – кандидат за народен представител на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ в изборите за народни представители на 14-ти ноември 2021 г.,

Срещу Решение № 969-НС/18.11.2021 на Централната избирателна комисия за обявяване на резултатите от гласуването на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Уважаеми г-н главен прокурор,

Уважаеми госпожи и господа върховни съдии,

На основание чл. 305 от Изборния кодекс във вр. с чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България оспорваме резултатите от изборите за народни представители, проведени на 14 ноември 2021 г., обективирани в Решение № 969-НС/18.11.2021 на Централната избирателна комисия. Считаме, че отразеният в крайния акт резултат не отговаря на обективните факти, отразените резултати не отговарят на действителните резултати от подадените от избирателите гласове в секционните избирателни комисии, както и че са налице съществени основания за оспорване на законността на изборите предвид извършени нарушения в някои секционни избирателни комисии.

С оглед на това предлагаме на основание чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Р България да оспорите пред Конституционния съд на Р България резултатите от изборите за народни представители поради следните основания и предвид следните мотиви:

1./ Ограничаване на правата на избирателите при гласуване в изборите за президент и вицепрезидент и за избор на народни представители на 14 ноември 2021 г.

С поредица от свои решения Централната избирателна комисия възприема, че при произвеждането на избори 2 в 1, т.е. едновременно произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и избори за народни представители в условията на машинно гласуване избирател, който веднъж е гласувал за единия вид избор, не може да гласува за другия вид избор. Горното е възприето по технически съображения поради спецификата на машинното гласуване и невъзможността на софтуера да осигури връщане на избирателя на първоначален екран. Отделно от това поради решението да е налице само един избирателен списък веднъж подписал се за единия вид избор, избирателят не може да гласува за другия, въпреки че не е упражнил правото си на глас за него. По същество това се явява ограничаване на правото на избирателя и води до нееднакво третиране на избирателите, които са с равни права. Възприетата организация на гласуването от Централната избирателна комисия де факто лишава и е лишила определен кръг от лица (избиратели) от възможността да гласуват за единия или за другия вид избор, след като веднъж са гласували за президент и вицепрезидент или за народни представители. Липсват правни основания и аргументи за този подход и организация на гласуването, то е възприето само и единствено по технически съображения, защото при машинно гласуване не може да се осигури възможност за разделно упражняване на вота – веднъж за един вид избор, а след това или в друг момент – за другия вид избор. Поради тези технически аргументи се стига до ограничаване, до лишаване на избиратели от правото да гласуват. Същият незаконосъобразен подход е възприет и в секционните избирателни комисии, където се гласува с бюлетини – веднъж избирателят упражнил право на вот за единия вид избор и подписал се в избирателния списък, той не е допускан да гласува за другия вид избор. Също така възприетата от Централната избирателна комисия методология и указания за организиране на Изборния процес противоречи на чл. 3, ал. 1, изречение второ – Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.“ Въпреки че законодателят не е предвидил санкция при неизпълнение на горепосочената правна норма, диспозицията е налице и на всеки български гражданин е вменено правното задължение да упражни правото си на глас. От друга страна смятаме, че в законодателството са дадени достатъчно правни възможности едновременно да се изпълни законоустановеното задължение да се гласува и в същото време да не се подкрепи нито един от регистрираните за участие политически субекти. Именно с оглед защитата на конституционния принцип на общо и равно избирателно право, както и предвид необходимостта от осигуряване на свободното изразяване на волята на гражданите, се въведе в бюлетината квадратче „Не подкрепям никого“. С този правен механизъм в достатъчна степен се защитават правата и свободите на гражданите за избор при упражняване на активно избирателно право. След като законът повелява, че гласуването е задължително, на първо място ЦИК не следва да дава правна възможност на избирателите посредством избор на една от опциите да наруши принципа на задължително гласуване. Второ, така приетото решение ограничава възможността на избирателя да гласува по своя преценка в рамките на изборния ден като определи кога и как да гласува. Трето, не може да не се допуска избирателят до гласуване за другия вид избор, тъй като е гласувал за единия вид избори и се е подписал. За съжаление обаче са налице достатъчно данни, включително и от средствата за масово осведомяване, от които личи, че хиляди избиратели не са допускани да изпълнят задължението си да гласуват, да упражнят правото си на глас. Допускането на това съществено нарушение на правата на гражданите е резултат от поредица решения на Централната избирателна комисия и обективирано и в Методическите указания (приети с Решение № 857-ПВР/НС от 2 ноември 2021 г. на ЦИК) и Методически указания (приети с Решение № 902-ПВР/НС от 10 ноември 2021 г. на ЦИК). Така например в хода на изборния ден на 14 ноември се получиха множество сигнали, включително в районните избирателни комисии в София, за избиратели, на които е отказвано да бъдат допуснати до гласуване за избори за народни представители, тъй като на машината вече са гласували за президент и вицепрезидент. По същество съставите на СИК са ограничили правото на глас на гражданите, лишили са ги от правото им да гласуват и да изпълнят задължението си да гласуват. Подобни незаконосъобразни действия са осъществени на територията на 23-ИР, 24-ИР, 25-ИР в София, а вероятно и не само там, което е довело до нарушения на изборния процес, които са съществени и оказват пряко влияние върху изборните резултатите – брой гласували избиратели, брой действителни гласове и гласове за кандидатски листи на партии и коалиции.

2./ Относно нарушението на правилото за разговори на присъстващите на език, различен от българския:

Конституцията на Република България, като акт с най-висша юридическа сила, в чл. 36, ал. 3 изрично посочва, че случаите, в които се използва само официалния език, се посочват в закона. Изборният кодекс като нормативен акт, уреждащ правоотношенията, свързани с изборния процес, посочва в отделни свои разпоредби като изискване използването на български език като задължително условие. Една от разпоредбите с подобно изискване е именно чл. 95 от Изборния кодекс, който посочва следното: „За членове на секционната избирателна комисия се назначават лица, които имат право да гласуват в съответния вид избор и владеят български език”.  В някои от назначените в Република Турция секции имаше случаи, в които лице член на комисията не владее изобщо български език. Смятаме, че членовете на секционни избирателни комисии като лица, извършващи и отговарящи за законосъобразното протичане на изборния ден, следва да спазват разпоредбите на закона и при изпълняване на задълженията си трябва да използват официалния език в Република България, а именно българският. В изборното помещение както те, така и българските граждани, упражняващи правото си на глас, следва да не употребяват език, различен от българския. В дългогодишната практика на ЦИК по приемане на Методическите указания по прилагане на Изборния кодекс горното, а именно употребата единствено на български, многократно е утвърждавано като задължително условие.

3./ Относно незаконосъобразно попълване на декларация по образец:

Пред секционните избирателни комисии масово се извършвало закононарушение, изразяващо се в попълване на декларация за дописване към избирателния списък от трети лица, явяващи се членове на самата комисия. Фактът, че не е законоустановено въпросните декларации да се попълват пред членовете на СИК, не изключва задължението на гласоподавателите да попълват собственоръчно и самостоятелно своята декларация. Въпреки това масово декларациите са били попълвани както от членове на СИК, така и от лица, специално ангажирани с тази дейност пред изборните помещения. Дори е била организирана специална група от около 8 човека, които на територията на секционните избирателни комисии в района на гр. Чорлу, са попълвали декларации. Фрапантни са случаите, в които декларациите са били попълвани по телефона от името на лица, които дори не присъстват на място. В навалицата голяма част от образците не са били подписани, но самите комисии са ги приемали за надлежно попълнени и са допускали гласоподавателите да упражнят правото си въпреки наличието на нарушение.

Следва да се има предвид, че всяка една декларация, видно от нейния образец, е една от тези, които по силата на закона удостоверява самоличността на лицето, попълнило я, като същото декларира, че няма да гласува на друго място като в противен случай би следвало да понесе наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

С така посочените действия се създават условия за гласуване на двойно повече лица от действително възможните с оглед техническото време за упражняване на правото на глас от всеки един. Предвид това смятаме, че се извършва пряка манипулация на изборния процес и се влияе пряко върху крайния резултат от изборите. Считаме, че в редица секции са допуснати лица без надлежно попълнени декларации, с декларации, които представляват документ с невярно съдържание – създаден или подписан не от лицето, за което се твърди. В тази връзка оспорваме резултатите в секции от № 325800580 до № 325800624 включително. Считаме, че отразените в секционните протоколи изборни резултати не отговарят на действително подадените гласове, както и че СИК са допускали незаконосъобразно лица до гласуване след дописване под черта в избирателния списък. Така например в СИК № 325800582 в рамките на изборния ден са дописани 544 души, в СИК № 325800590 са дописани 703 души, в СИК № 325800592 са дописани 709 души, в СИК № 325800593 са дописани 706 души, в СИК № 325800597 са дописани 1340 души, в СИК № 325800598 са дописани 914 души, в СИК № 325800600 са дописани 1074 души, в СИК № 325800601 са дописани 1066 души, в СИК № 325800602 са дописани 1080 души, в СИК № 325800603 са дописани 916 души, в СИК № 325800642 са дописани 1396 души и т.н. Налице са дописвания в изборните секции в чужбина от порядъка на няколкостотин души до над хиляда души в изборния ден. Един съдебен експеримент лесно би доказал, че подобно дописване на толкова избиратели е технически невъзможно, както и е невъзможно тези избиратели да гласуват в изборния ден. Средно дописването на един избирател и гласуването отнемат около 5 до 6 минути – проверка на декларацията с документа за самоличност, вписване на избирателя в избирателния списък с всички реквизити, допускане до гласуване с бюлетина или на машина, упражняване на вота, пускане на бюлетината или разписките в урната, подписване и напускане на избирателната секция. Очевидно протоколите от цитираните секции, а и не само те, не отразяват действително подадените гласове и гласуването е допуснато при съществени нарушения на изборните правила.

4./ Относно нарушение правилата за агитация в изборния ден, в това число и агитация от страна на членове на СИК:

Предвид разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК, която гласи, че „не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден“, излагаме твърдение, че в част от секционните комисии са  нарушили разпоредбите на Изборния кодекс – така например в разкритите избирателни секции в гр. Бурса, Измир, Истанбул, Гебзе, Одрин и Чорлу в Република Турция. В тази връзка следва да се сравнят протоколите от СИК, където това да е отразено, а в случай, че това не е така, резултатите от тези секции да бъдат касирани.

Нещо повече, закононарушението е осъществено от член на секционната комисия, който на осн. чл. 93, ал. 2 от Изборния кодекс при изпълнение на своите правомощия се явява длъжностно лице по смисъла на Наказателния кодекс и отговаря за действията си по квалифициран престъпен състав. Така например от репортажи, излъчени от Българска национална телевизия, БТВ и други национални медии, става ясно, че членове на СИК са давали указания как да се гласува – например в избирателните секции в Истанбул, Република Турция.

5./ Относно нарушаване на тайната на вота:

Неколкократно се нарушаваше и тайната на вота. Бяхме свидетели на множество снимки в средствата за масова информация как отрязъците от машини се пускат несгънати и по начин, показващ на членовете на комисията как съответният гласоподавател е гласувал. Имаше и случаи на разгърнати хартиени бюлетини.

Въпреки че подобни гласове, на осн. чл. 228, ал. 2 от ИК, следва да се обявят за недействителни, членовете на комисията са ги приемали за надлежно извършени и с тези свои действия значително са повлияли върху резултата на действителните гласове в съответната комисия.

6./ Относно нарушение на правилата за преброяване на гласовете, уредени в раздел VIII на Изборния кодекс, от страна на секционни избирателни комисии:

На първо място в част от секциите се установи несъответствие между броя на списъка от гласуващи, включително дописаните от комисията лица, и броя на бюлетините, открити в урните. Горепосоченото бива явна индикация за наличие на незаконосъобразни действия, които повлияват пряко на крайния резултат. Пример за секционна избирателна комисия, в която това несъответствие е налице, е тази с № 325800611 – Бурса и № 325800665 – Истанбул в Република Турция.

На следващо място комисия извършва и нарушение на правилата по съхранение на част от изборните книжа. При констатиране на недействителен глас членовете на СИК са унищожавали бюлетините, което е в разрез с разпоредбите на закона. По този начин те са лишили от възможност горестоящите органи да извършат надлежна проверка дали законосъобразно и правилно посоченият брой бюлетини са действително невалидни.

С оглед всичко изложено дотук смятаме, че следва да се извърши надлежна проверка на изборните книжа на секционните избирателни комисии на територията на Република Турция. Считаме, че предвид наличието на множество несъответствия резултатите следва да бъдат преразгледани и при откриване на незаконосъобразни практики гласуването в съответните секции да бъде обявено за недействително. Оспорваме изборните резултати, обективирани в протоколите на СИК от № 325800580 до № 325800624 включително.

На отделно правно основание оспорваме и изборните резултати в секционните избирателни комисии в 23-ти ИР, 24-ти ИР и 25-и ИР в София, тъй като на територията на тези избирателни райони секционни избирателни комисии не са допускали избиратели до гласуване след като поради грешка са упражнили правото си на глас само за единия вид избор, като по този начин са ги лишили от право на глас за другия вид избор.

24.11.2021 г.        

гр. София                                          

С уважение:

Карлос Контрера – кандидат за народен представител на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ в изборите за народни представители на 14-ти ноември 2021 г.

Последни Новини

Ангел Джамбазки: 10 години в ЕП бранихме българския интерес

Ако искате това да продължи, подкрепете ВМРО с номер 26 в бюлетината Агресорът във войната в Украйна е ясен,...

Каракачанов: ВМРО настоява за 500 лв. месечно детски надбавки, 10 хил. лв. за новородено за работещи и учещи родители

Ще работим и за нисколихвени кредити с гратисен период за младите семейства Демографията, глупаци! Докато се боричкате за постове...

Основната кауза на ВМРО е защита на националната идентичност и националния интерес

Основната кауза на „ВМРО – Българско национално движение “ е защита на националната идентичност и националния интерес. Това...

ВМРО: Борбата с нелегалната миграция е наш акцент в Хасково, на национално и европейско ниво

Борбата с нелегалната миграция е акцент в нашата политика в област Хасково. Това е същевременно една от най-важните ни теми и на...

Александър Сиди: ВМРО предлага 500 лева месечно детски надбавки за всяко българско дето на грамотни родители

ВМРО тръгва към тези избори с ясната идея, че можем да променим нещата. Показвали сме го във времето. Това...

ВМРО откри предизборната си кампания в Благоевград

Благоевград бе избран за началото на предизборната кампания на ВМРО в Пиринска Македония. Събитието бе уважено от множество граждани и гости на...

Красимир Богданов: В листата имаме достойни, умни и трудолюбиви хора

ВМРО участва в изборите с ясното създание, че България има крайна нужда от единство. Живеем в пропаст в последните години. Народът ни...

Коментари

serdivan escort adapazarı escort odunpazarı escort

escort bayan sakarya escort bayan eskişehir