Начало Народно събрание ВМРО: Едрите земевладелци със собственост над 20 000 дка трябва да бъдат...

ВМРО: Едрите земевладелци със собственост над 20 000 дка трябва да бъдат обложени с данък

Това са реално 61 собственика на над 4 100 000 дка земя.

Това решение беше взето на заседание на депутатите от ВМРО в 44-ото Народно събрание.

По този начин се създават допълнителни приходи в общинските бюджети чрез нов данъчен приходоизточник. Този данък ще доведе до приходи на общините на стойност до 40 000 000 лева.

Промените трябва да бъдат направени с внасянето на ЗИД на  Закона за местните данъци и такси утре, който прилагаме. С предложението се цели облагането да засегне едрите собственици на земеделски земи, притежаващи общо над 20 000 дка на територията на страната.

А ето и мотивите за исканата промяна:

 С предложените допълнения в ЗМДТ се предлага да се облагат с данък върху недвижимите имоти земеделските земи, собственост на физически или юридически лица, когато собствеността им на територията на страната е общо над 20 000 дка. Това са реално 61 собственика на над 4 100 000 дка земя. Предлага се държавата и общините да бъдат освободени от заплащане на данъка. Предвижда се за земеделските земи по чл. 10, ал. 1 да се подава декларация за облагане с годишен данък по образец, утвърден от министъра на финансите, в двумесечен срок от придобиването им. Декларацията се подава до общината/общините по местонахождението на земеделските земи, като се отбелязва общата площ и площта по категории земеделска земя, съответно общата площ и площта по категории на територията на съответната община, когато земите са разположени в различни общини, както и други данни, определени от министъра на финансите.

Размерът на данъка ще се определя от общинските съвети с наредбата по  чл. 1, ал. 2 в границите, определени от закона в лева на декар в зависимост от категорията на земята.

С предложението се цели облагането да засегне едрите собственици на земеделски земи, притежаващи общо над 20 000 дка на територията на страната. По този начин се създават допълнителни приходи в общинските бюджети чрез нов данъчен приходоизточник. Този данък ще доведе до приходи на общините на стойност до 40 000 000 лева.

ЧРЕЗ

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА   

                                                                                      НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

                                                                                      Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

                                                                                      ДО

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                                                      НА КОМИСИЯТА ПО

                                                                                      БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

                                                                                      Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 83, ал.1 от ПОДНС внасям предложение за допълнение в приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 054-01-65, внесен от Менда Стоянова и група народни представители 

І. Създават се нови § 1 – 4:

§ 1. В чл. 10 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Облагат се с данък върху недвижимите имоти земеделските земи, собственост на физически или юридически лица, когато собствеността им на територията на страната е общо над 20 000 дка.

2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и  земеделските земи – собственост на държавата и общините“.

3. В ал. 3 след думите „земеделските земи“ се поставя запетая и се добавя „ когато собствеността им на територията на страната е общо до 20 000 дка“.

4. Създава се ал. 5:

„(5) Алинея 4 не се прилага за подлежащите на облагане с данък земеделски земи по ал. 1.“

§ 2. В чл. 11 се създава ал. 6:

(6) Алинея 3 не се прилага за подлежащите на облагане с данък земеделски земи по чл. 10, ал. 1.“

§ 3. В чл. 14 се създава ал. 9:

„(9) За земеделските земи по чл. 10, ал. 1 се подава декларация за облагане с годишен данък по образец, утвърден от министъра на финансите, в двумесечен срок от придобиването им. Декларацията се подава до общината/общините по местонахождението на земеделските земи, като се отбелязва общата площ и площта по категории земеделска земя, съответно общата площ и площта по категории на територията на съответната община, когато земите са разположени в различни общини, както и други данни, определени от министъра на финансите.“

§ 4. Член 22 се изменя така:

„Чл. 22. Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка за земеделските земи по чл. 10, ал. 1 в граници от 1 до 10 лв. на декар в зависимост от категорията на земята.“

ІІ. В преходните и заключителни разпоредби се създават нови § 3а, 3б, 3в и § 7:

§ 3а. Министърът на финансите утвърждава образеца на декларация по чл. 14, ал. 9 в двумесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.

§ 3б. Лицата, които до влизане в сила на този закон притежават в собственост земеделски земи на територията на страната общо над 20 000 дка, подават декларацията по чл. 14, ал. 9 в срок до 30 октомври 2020 г.

§ 3в. Общинският съвет определя размера на данъка върху земеделските земи за 2021 г. до 31 декември 2020 г.

§ 7. Параграфи 1 и 2 влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Последни Новини

Каракачанов: Гражданите ще платим за правителството на компромиса на ПП-ДБ и ГЕРБ

Бяха смъртни врагове, сега се заобичаха, коментира почетният председател на ВМРО Проектокабинетът е по сметка, но за сметка на...

Ангел Джамбазки: Истанбулската конвенция е документ за налагане на пропаганда

Решенията на европейските институции нямат примат над решенията на Българския конституционен съд Истанбулската конвенция е част от джендър пропагандата,...

Кр. Каракачанов: Цената на подкрепата на ДПС е запазване на старата схема

След заявената вчера подкрепа за правителство на Денков и Габриел от страна на ДПС, на 100% съм сигурен, че в състава му...

Карлос Контрера: 4 екипа се занимават с линеен контрол на трафика в София

Предлага се в определени зони като паркове и градини скоростта на тротинетките да се ограничи софтуерно чрез GPS до 4 км/ч

Красимир Каракачанов: Правителство ще има и то ще е под мотото „Магнитски“

Дневнит ред на такъв кабинет е наложен от вън, това не е дневен ред на българите, категоричен е почетният председател на ВМРО

Ангел Джамбазки: Има координирана атака, организирана от властите в Скопие

Виждам координирана атака, организирана от властите в Скопие. Представители на РСМ събират евродепутати от различни групи и им дават предложения за промени в...

Контрера: Правилата за тротинетките влизат в сила в края на юли

Зачестили са оплакванията от граждани срещу двуколесните возила В последните месеци зачестиха оплакванията на граждани, особено на живущите в...

Коментари