Начало Народно събрание ВМРО: Едрите земевладелци със собственост над 20 000 дка трябва да бъдат...

ВМРО: Едрите земевладелци със собственост над 20 000 дка трябва да бъдат обложени с данък

Това са реално 61 собственика на над 4 100 000 дка земя.

Това решение беше взето на заседание на депутатите от ВМРО в 44-ото Народно събрание.

По този начин се създават допълнителни приходи в общинските бюджети чрез нов данъчен приходоизточник. Този данък ще доведе до приходи на общините на стойност до 40 000 000 лева.

Промените трябва да бъдат направени с внасянето на ЗИД на  Закона за местните данъци и такси утре, който прилагаме. С предложението се цели облагането да засегне едрите собственици на земеделски земи, притежаващи общо над 20 000 дка на територията на страната.

А ето и мотивите за исканата промяна:

 С предложените допълнения в ЗМДТ се предлага да се облагат с данък върху недвижимите имоти земеделските земи, собственост на физически или юридически лица, когато собствеността им на територията на страната е общо над 20 000 дка. Това са реално 61 собственика на над 4 100 000 дка земя. Предлага се държавата и общините да бъдат освободени от заплащане на данъка. Предвижда се за земеделските земи по чл. 10, ал. 1 да се подава декларация за облагане с годишен данък по образец, утвърден от министъра на финансите, в двумесечен срок от придобиването им. Декларацията се подава до общината/общините по местонахождението на земеделските земи, като се отбелязва общата площ и площта по категории земеделска земя, съответно общата площ и площта по категории на територията на съответната община, когато земите са разположени в различни общини, както и други данни, определени от министъра на финансите.

Размерът на данъка ще се определя от общинските съвети с наредбата по  чл. 1, ал. 2 в границите, определени от закона в лева на декар в зависимост от категорията на земята.

С предложението се цели облагането да засегне едрите собственици на земеделски земи, притежаващи общо над 20 000 дка на територията на страната. По този начин се създават допълнителни приходи в общинските бюджети чрез нов данъчен приходоизточник. Този данък ще доведе до приходи на общините на стойност до 40 000 000 лева.

ЧРЕЗ

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА   

                                                                                      НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

                                                                                      Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

                                                                                      ДО

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                                                      НА КОМИСИЯТА ПО

                                                                                      БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

                                                                                      Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 83, ал.1 от ПОДНС внасям предложение за допълнение в приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 054-01-65, внесен от Менда Стоянова и група народни представители 

І. Създават се нови § 1 – 4:

§ 1. В чл. 10 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Облагат се с данък върху недвижимите имоти земеделските земи, собственост на физически или юридически лица, когато собствеността им на територията на страната е общо над 20 000 дка.

2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и  земеделските земи – собственост на държавата и общините“.

3. В ал. 3 след думите „земеделските земи“ се поставя запетая и се добавя „ когато собствеността им на територията на страната е общо до 20 000 дка“.

4. Създава се ал. 5:

„(5) Алинея 4 не се прилага за подлежащите на облагане с данък земеделски земи по ал. 1.“

§ 2. В чл. 11 се създава ал. 6:

(6) Алинея 3 не се прилага за подлежащите на облагане с данък земеделски земи по чл. 10, ал. 1.“

§ 3. В чл. 14 се създава ал. 9:

„(9) За земеделските земи по чл. 10, ал. 1 се подава декларация за облагане с годишен данък по образец, утвърден от министъра на финансите, в двумесечен срок от придобиването им. Декларацията се подава до общината/общините по местонахождението на земеделските земи, като се отбелязва общата площ и площта по категории земеделска земя, съответно общата площ и площта по категории на територията на съответната община, когато земите са разположени в различни общини, както и други данни, определени от министъра на финансите.“

§ 4. Член 22 се изменя така:

„Чл. 22. Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка за земеделските земи по чл. 10, ал. 1 в граници от 1 до 10 лв. на декар в зависимост от категорията на земята.“

ІІ. В преходните и заключителни разпоредби се създават нови § 3а, 3б, 3в и § 7:

§ 3а. Министърът на финансите утвърждава образеца на декларация по чл. 14, ал. 9 в двумесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.

§ 3б. Лицата, които до влизане в сила на този закон притежават в собственост земеделски земи на територията на страната общо над 20 000 дка, подават декларацията по чл. 14, ал. 9 в срок до 30 октомври 2020 г.

§ 3в. Общинският съвет определя размера на данъка върху земеделските земи за 2021 г. до 31 декември 2020 г.

§ 7. Параграфи 1 и 2 влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Напишете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Александър Сиди: ДПС готви парламентарна хватка, за да има правителство

ДПС ще направи парламентарни хватки, за да има правителство. Всичко е договорено в Росенец. Депутатите от партията на Ахмед Доган ще излезнат...

Веселинов: ДПС ще управлява с ИТН независимо какво се говори за пред обществото

Липсата на Патриотите в парламента отваря широко вратите за връщане на ДПС в управлението. Всичко, което става в 46-ото Народно събрание е...

Глобалистите с картечница

Европа се разцепва на две под напора на културната война, която набира скорост Ние сме стожер на християнството на...

Контрера: 16 години след Тройната коалиция ще имаме Четворна коалиция, като общото между тях е участието на ДПС

Ликуй, народе! Статуквото падна! Партиите на протеста избраха председател на Народното събрание и трасираха пътя към нова управленска коалиция, която ще ни...

Искрен Веселинов: Желая успех на Слави, на сценаристите, на балета и на актьорската вечер

ИТН са в капана на Конституцията, смята заместник-председателят на ВМРО Започва работа 46-ото НС. Местата си ще заемат 112...

Сиди: Г-н Трифонов е космополит, докато ние си представяме скромна България на три морета

За резултата на коалиция „Български патриоти“, за възможните варианти за излизане от политическата криза, за липсата на представител на консервативното политическо пространство...

Красимир Каракачанов: Христо Иванов да бъде така добър да замълчи за Македония

Това, което той защити днес от трибуната на НС, е чужд, не национален интерес! Това послание отпръви към лидера...

Коментари